П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО,  04.12.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  четвърти  декември, две хиляди и тринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова                  Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  221 по описа за 2013год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Луков

            подсъдимият Б.М., редовно призован се явява лично, доведен от ОД”Охрана”-Бургаса.

            Явява се адв.М. - АК Бургас, назначен сл.защитник в хода на ДП.

            Явява се преводача Д.М.М..

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че обвиняемият е афганистански гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси  на български език.

Адв.М.: Съгласен съм да назначите Д.М.М. за преводач.

Съдът, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е афганистански гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д.М.М. в качеството на преводач по НОХД № 221/2013г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език.

Снема самоличността на преводача:

Д.М.М. ***, заклет преводач от български език на фарси и обратно.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача даваобещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия /чрез преводача/ .

Б.М.  – мъж,  роден на ***  г.   в гр.Б., Република Афганистан,  без документи за самоличност

Самоличността на обвиняемия беше снета по негови данни.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №221/2013г. с обвиняемия Б.М.  и неговия защитник адв.М. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемия Б.М. , се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: На 30.11.2013г. около 08.00часа  преминал  река Делийска в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България,   без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.Веществени доказателства няма. Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 189лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство. От престъплението не са причинени имуществени вреди.Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.М.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимия /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                   подсъдим:                              

/ Борис Луков /                                               / Б.М.  /

                                                           

Защитник:

  /Адв.М.М. /

 

Преводач:

   / Д.М.М. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 287/2013г. по описа на ГПУ- Малко Търново, БП №193/2013г. РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия Б.М. представляван от неговия защитник адв.М., съгласно условията на което, подсъдимия Б.М., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: На 30.11.2013г. около 08.00часа  преминал  река Делийска в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България,   без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

Веществени доказателства няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Разноските по делото направени в бързото производство за преводач в размер на 189лв., на основание чл.189 ал.2 от НПК, ще останат за сметка на органа на досъдебното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

За извършения устен превод по НОХД № 221/2013г. по описа на РС-Малко Търново, определя възнаграждение в размер на 36лв. на преводача Д.М.М., които на осн.чл.189 ал.2 от НПК, остават за сметка на съда.

Приспада от така наложеното му наказание времето, през което е бил задържан под стража  от 30.11.2013г. от 11.00часа.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 221/2013г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА от зала подсъдимия Б.М.  .

 

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ОД”Охрана”-Бургас и Следствен арест- Бургас

 

Приключи с.з. в 11.00ч.

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                                 СЪДИЯ:

 

                                                                        Секретар: