П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  16.09.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

                                                                        Съдебни заседатели:

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  № 220  по описа за  2016 год.,

докладвано от съдията Дойков

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

          За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор Луков.

            Обвиняемият Й.Д.С., редовно призован, се явява.

Явява се адв.** редовно упълномощена.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т**: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на обвиняемия:

Й.Д.С. – ЕГН: **********,***, български гражданин, живущ ***, с образование – десети клас, не женен, живее на семейни начала, осъждан, работи.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв. Т**: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Съдът

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА внесеното на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение за решаване на делото.

Прокурора: Г- съдия, внесли сме споразумение подписано със защитника и обвиняемия, считам обаче, че с оглед съдимостта на лицето, прилагането на условна присъда в какъвто и да е размер не отговаря на НК и затова, моля да приемете изменение и наложите на обвиняемия наказание ЛОС в най-ниския размер, а именно три месеца ЛОС, което на основание ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален ОБЩ режим. В обстоятелствената част няма промяна.

Адв.Т**: Уважаеми г-н председател, аз ви моля при утвърждаване на споразумението при така нанесените от прокуратурата корекции да имате предвид няколко обстоятелства, а именно, че обвиняемия се признава за виновен, че престъплението което е предмет на настоящето производство не е тежко престъпление. В хода на ДП както и до настоящия момент обв.С. е съдействал изцяло на разследващите и прокуратурата. Макар и неженен, същият е единствен член на домакинството, който осигурява издръжката на двете си деца и на жената, която живее на семейни начала, тоест тяхната майка.. Моля да одобрите споразумението при минимално наказание и изтърпяването му в затворническо общежитие от открит тип, тъй като изброените от мен по-горе обстоятелства поставят в затруднение не само С., а още трима души – двамата от които са малолетни деца.

Обвиняемият: Нямам какво друго да кажа от това което адв.Т** каза.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по ДП № 299-135/2016 год. по описа на РУП Малко Търново, пр. пр. №310 / 2016 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

СЪДЪТ на осн.чл.382 ал.5 НПК, предлага за споразумението относно глобата , като предлага същата на осн.чл.55 ал.3 от НК да не бъде налагана на обвиняемия.

Прокурора: Да не се налага .

Адв.Т**: Да не се налага.

Обвиняемия: Да не се налага.

На основание чл. 382 , ал.4 от НПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ЗАПИТВА обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, включително и с направената промяна, съгласен ли е с тях, и ще го подпише ли доброволно.

Обвиняемият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците на споразумението, съгласен съм с тях, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Подписал съм споразумението доброволно.

Съдът на основание чл. 382, ал.6 от НПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ВПИСВА в съдебния протокол текста на споразумение за решаване на ДП № 299-135/2016 год. по описа на РУП Малко Търново, пр. пр. №310/ 2016 г. по описа на МТРП, с което обвиняемият  Й.Д.С. се признава за виновен в това, че на 23.08.2016 година, около 18.00 часа в град Малко Търново, улица „Никола Вапцаров” до ДГС Малко Търново е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „**, с регистрационен номер **, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0804-001321/28.07.2016 година, на ОД на МВР-Сливен, влязло в сила на 12.08.2016 година за управление на МПС без съответното свидетелство – престъпление по чл. 343 „В”, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Й.Д.С. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 343 „В”, ал. 2 от НК на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание осн.чл.59 ал.1 от ЗИНЗС, да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален ОБЩ режим.

 

Разноски по делото - няма такива.

Веществени доказателства – няма такива.

Имуществени вреди – няма причинени.

Обвиняемият Й.Д.С. ДЕКЛАРИРА, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, както и, че е уведомен, че в случай на одобряване на споразумението за решаване на делото, същото има последиците на влязла в сила присъда.

Удовлетворени от споразумението страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                                                              ЗАЩИТНИК:                                                     

/Борис Луков/                                                             /адв.** /

 

ОБВИНЯЕМ:

/ Й.Д.С. /       

                                            

Адв.Т**: Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Обвиняемият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

            Срещу обвиняемия е повдигнато обвинение за престъпление, за което Законът допуска реализиране на наказателната отговорност по съкратен ред - чрез споразумение. Постигнатото между страните споразумение е пълно – съдържа съгласие по всички въпроси, посочени в разпоредбата на чл. 381, ал.5 от НПК. Споразумението не противоречи и на Морала, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото прекратено.

По горните съображения и на основание чл. 382, ал.7 от НПК съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Й.Д.С. и  неговия защитник адв.** с което обвиняемият Й.Д.С. – ЕГН: **********,***, български гражданин, живущ ***, с образование – десети клас, не женен, живее на семейни начала, осъждан, работи, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На 23.08.2016 година, около 18.00 часа в град Малко Търново, улица „Никола Вапцаров” до ДГС Малко Търново е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „**, с регистрационен номер **, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0804-001321/28.07.2016 година, на ОД на МВР-Сливен, влязло в сила на 12.08.2016 година за управление на МПС без съответното свидетелство – престъпление по чл. 343 „В”, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Й.Д.С. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 343 „В”, ал. 2 от НК на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 3 месеца, като на основание осн.чл.59 ал.1 от ЗИНЗС, да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален ОБЩ режим.

 

Разноски по делото - няма такива.

Веществени доказателства – няма такива.

Имуществени вреди – няма причинени.

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 220/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з.   в 15.00 часа.

 

 

                       

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Секретар: