Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                     17.12.2014 год.                град Малко Търново

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                        наказателен състав

На двадесет и пети ноември две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание, в следния състав:    

Председател: Татяна Станчева

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 219 по описа на съда за 2014 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано е по жалба на Дирекция Природен парк „Странджа”, с адрес на управление гр.Малко Търново, ул.”Янко Маслинков” №1 Булстат **, представлявана от инж.** –директор срещу наказателно постановление (НП) № 11-01-1024/24.09.2014г. на директора на Агенцията за финансова инспекция гр.София, с което на юридическото лице е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв. на основание чл.129, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за нарушение на чл.101е, ал.2 от ЗОП.

В жалбата се навеждат доводи за наличието на маловажен случай, поради липсата на настъпили вредни последици, и наличието на незаконосъобразност на наказателното постановление, поради липсата на мотиви в НП, от страна на наказващия орган, относно неприлагането на чл.28от ЗАНН.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен юрисконсулт, който поддържа жалбата и иска отмяна на наказателното постановление.

Наказващият орган в съдебно заседание се представлява от упълномощен юрисконсулт, който оспорва жалбата и моли за потвърждаване на наказателното постановление.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитан беше  актосъставителят.

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

Със заповед № ФК-10-684 01.07.2014г. на директора на АДФИ на Д.Г.К. било възложено да извърши финансова инспекция на ДПП „Странджа” М.Търново, във връзка с проведените обществени поръчки. При проверка на проведена обществена поръчка през 2013г. по реда на Глава 8 А от ЗОП, чрез публична покана, проверяващата установила, че след провеждане на процедурата е избран за изпълнител по обособена позиция №1 ЕТ”**” гр.Бургас, като е  сключен договор с определения изпълнител №13249/20.02.2013г.  При прегледа на представените документи св. К. установила, че към сключеният договор са приложени свидетелство за съдимост от 18.03.2013г.; съдебно удостоверение от БОС от 20.03.2013г.; удостоверение от община Бургас от 21.02.2013г.;  удостоверение от НАП от 22.02.2013г.; удостоверение от ИТ от 25.02.2013г. Тези документи са с дати, след датата на подписване на договора 20.02.2013г., от което следва изводът, че същите не са били представени при сключването на договора, каквото е изискването на чл.101е ал.2 от ЗОП. Тези констатации мотивирали Д.К. да състави срещу ДПП”Странджа” акт за установяване на административно нарушение. Актът бил съставен и връчен в присъствието на представляващия дирекцията  и свидетелите

Въз основа на АУАН-а, на 24.09.2014г. наказващият орган издал атакуваното наказателно, в което нарушението е описано по аналогичен начин както в акта и на жалбоподателя на основание чл.129, ал.5 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.101е ал.2 ЗОП.

Описаната фактическа обстановка се установява от приложената по делото административнонаказателна преписка, както и от разпита на актосъставителя.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от надлежно лице, посочено като нарушител, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

          АУАН и НП съдържат всички изискуеми реквизити. В тях е налице изчерпателно фактическо описание на нарушението, както и на обстоятелствата, при които е било извършено.

Относно компетентността на актосъставителя и АНО: Според чл. 127, ал. 1 от ЗОП актосъставителят може да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗОП. Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗОП, наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.  Видно от Заповед № ЗМФ-682 от 06.06.2013 г., подписана от Министъра на финансите, АНО е оправомощен с горните права.

Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. на тълк. н. д. № 1/2005 г. на ВКС, преценката “маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. В неговия обхват се включва и проверка за законосъобразност на преценката на чл. 28 от ЗАНН. Тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната власт на основание чл. 130, ал. 2 от ЗСВ.

Гореизложеното налага задължение за съда да провери дали са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН. В ЗАНН не са предвидени критерии за определяне кое деяние следва да се счита маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Но при определяне на наказанието, наказващия орган следва да изхожда от съвкупността от смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, при които е извършено нарушението, подбудите на нарушителя и тежестта на деянието. Съгласно чл. 11 от ЗАНН по въпросите за вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, се прилагат разпоредбите на Общата част на Наказателния кодекс, доколкото в ЗАНН не е предвидено друго. По смисъла на чл. 93, т. 9 от НК маловажен случай е този, при който извършеното с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение в обикновените случаи от съответния вид. Определяща е степента на обществена опасност на нарушението, стойността на вредите, кръга на засегнатите интереси, времетраенето на нарушението и значимостта на конкретно увредените отношения. Нарушението е формално и не предвижда настъпване на вредни последици. Същото не може да бъде преценено като маловажно, доколкото са нарушени принципите за прозрачност и равнопоставеност.

С оглед материално-правната законосъобразност и обоснованост на оспорваното НП:

             Към момента на съставяне на АУАН и издаване на процесното НП, чл. 101е, ал. 2 от ЗОП е предвиждал задължение при сключване на договор определеният изпълнител да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Към момента подобно задължение също съществува и е формулирано в чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. Текстът предвижда, че  при сключване на договор класираният на първо място участник представя: 1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и 2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Според чл. 129, ал. 5, възложител, който възложи обществена поръчка на стойност по чл. 14, ал. 4, без да спази правилата на чл. 101а, 101б или 101е, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 500 до 1000 лв. Предвиденото задължение не е спазено и възложителят е възложил обществената поръчка без да спази правилата по чл. 101е от ЗОП, поради това и правилно е ангажирана административнонаказателна отговорност.

Налице е обаче непрецизност при определяне на санкцията от страна на наказващия орган, като не е обсъдена нормата на чл. 133, ал.2 от ЗОП, тъй като предпоставките за приложението й са налице. В тази връзка съдът намира, че следва да намали определената санкция наполовина като размер, с оглед обстоятелството, че сумата по договора на обществената поръчка е за „Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на настанявания, дидактически посещения семинари и срещи с две обособени позиции” с максимално допустима стойност от 6900лв. без ДДС.

Предвид гореизложеното съдът намира, че НП следва са бъде изменено в санкционната му част, и потвърдено като законосъобразно и правилно в останалата му част.

 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-1024 от 24.09.2014 г., издадено от директора на Агенцията за финансова инспекция гр.София против ДПП”Странджа” с адрес на управление гр.Малко Търново, ул.”Янко Маслинков” №1 Булстат **, представлявана от инж.**, с което на основание чл. 129, ал.5 от ЗОП е наложена имуществена санкция от 1000.00 лева за нарушение на чл.101е, ал.2 от ЗОП в частта, относно размера на имуществената санкция, като за това нарушение на основание чл. 133, ал.2 от ЗОП, НАЛАГА на ДПП”Странджа” с адрес на управление гр.Малко Търново, ул.”Янко Маслинков” №1 Булстат **, представлявана от инж.** –директор имуществена санкция от 500.00 лева.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.

 

 

                                                               

 

СЪДИЯ: