П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  16.09.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

                                                                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  № 219  по описа за  2016 год.,

докладвано от съдията Дойков

На именното повикване в 14.17 часа се явиха:

 

          За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор Луков.

            Обвиняемият А.Г.С., редовно призован, се явява.

Явява се адв.** редовно упълномощена.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.** Да се даде ход на делото.

Обвиняемият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на обвиняемия:

А.Г.С. – ЕГН: **********,***, български гражданин, живущ ***, неженен, осъждан, образование – основно, работи.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв. ** Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Съдът

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА внесеното на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение за решаване на делото.

Прокурора: Поддържам внесеното споразумение с обвиняемия и неговия защитник, и моля да го одобрите , същото не противоречи на закона и морала.

Адв.** Поддържам споразумението. Моля да го одобрите.

Обвиняемият: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по ДП № 299-138/2016 год. по описа на РУП Малко Търново, пр. пр. №320 / 2016 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

На основание чл. 382 , ал.4 от НПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ЗАПИТВА обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, включително и с направената промяна, съгласен ли е с тях, и ще го подпише ли доброволно.

Обвиняемият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците на споразумението, съгласен съм с тях, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Подписал съм споразумението доброволно.

Адв.** Моля да одобрите споразумението ,  като предлагам на Районна прокуратура да се приложи ал.1 на чл.343б ал.1 от НК, която е по-благоприятната за обвиняемия, поради факта, че същият е реабилитиран за деянието което е извършил през 2008г.Фактическата обстановка да се запази същата, като се приеме само тази корекция която съм опоменала.

Съдът на основание чл. 382, ал.6 от НПК,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ВПИСВА в съдебния протокол текста на споразумение за решаване на ДП № 299-138/2016 год. по описа на РУП Малко Търново, пр. пр. №320/ 2016 г. по описа на МТРП, с което обвиняемият  А.Г.С. се признава за виновен в това, че на 28.08.2016 година, около 01.45 часа в град Малко Търново, на улица „Никола Вапцаров” до ДГС Малко Търново е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „**“, с регистрационен номер ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.91 на хиляда промили алкохол в издишания въздух, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7510 Дрегер“ с фабричен № ARDN – 0063– престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия А.Г.С. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 5 месеца и глоба от 300 лева, както и на основание чл. 343г от НК лишава обвиняемия А.Г.С. от право да управлява МПС – за срок от 6 месеца.

Приспада на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият А.Г.С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 28.08.2016 година.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила.

Разноски по делото - няма такива.

Веществени доказателства – няма такива.

Имуществени вреди – няма причинени.

Обвиняемият А.Г.С. ДЕКЛАРИРА, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, както и, че е уведомен, че в случай на одобряване на споразумението за решаване на делото, същото има последиците на влязла в сила присъда.

Удовлетворени от споразумението страните го подписват.

ПРОКУРОР:                                                              ЗАЩИТНИК:                                                     

/Борис Луков/                                                             /адв.** /

 

ОБВИНЯЕМ:

/ А.Г.С. /       

                                            

Адв.** Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Обвиняемият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

            Срещу обвиняемия е повдигнато обвинение за престъпление, за което Законът допуска реализиране на наказателната отговорност по съкратен ред - чрез споразумение. Постигнатото между страните споразумение е пълно – съдържа съгласие по всички въпроси, посочени в разпоредбата на чл. 381, ал.5 от НПК. Споразумението не противоречи и на Морала, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото прекратено.

По горните съображения и на основание чл. 382, ал.7 от НПК съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия А.Г.С. и  неговия защитник адв.** с което обвиняемият А.Г.С. – ЕГН: **********,***, български гражданин, живущ ***, женен, осъждан, образование – основно, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

28.08.2016 година, около 01.45 часа в град Малко Търново, на улица „Никола Вапцаров” до ДГС Малко Търново е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „**“, с регистрационен номер ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.91 на хиляда промили алкохол в издишания въздух, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7510 Дрегер“ с фабричен № ARDN – 0063– престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК

Деянието е извършено от обвиняемия А.Г.С. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 5 месеца и глоба от 300 лева, както и на основание чл. 343г от НК лишава обвиняемия А.Г.С. от право да управлява МПС – за срок от 6 месеца.

Приспада на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което обвиняемият А.Г.С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 28.08.2016 година.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила.

Разноски по делото - няма такива.

Веществени доказателства – няма такива.

Имуществени вреди – няма причинени.

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 219/2016г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з.   в 14.30 часа.    

 

                                                                                                                                   

Районен съдия:

 

                                                                                    Секретар: