П Р О Т О К О Л

                             Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  22.10.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и втори октомври,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНАТОЛИ БОБОКОВ

         Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурора Борис Луков 

сложи за разглеждане НОХ дело    218  по описа за 2014 год.

докладвано от съдията  Бобоков

         На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Луков.

         Обвиняемият Р. Е., редовно призован, се явява лично, доведен от Съдебна охрана-Бургас.

         Явява се адв.Е.Т. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

         Обвиняемият Ш.А.А., редовно призован, се явява лично, доведен от Съдебна охрана-Бургас.

         Явява се адв.М.Б. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

СЪДЪТ, като взе предвид, че обвиняемият Р. Е. е чужд гражданин и не владее български език, намери че следва да назначи по НОХД № 218/2014г. по описа на РС-Малко Търново  Г.Д.М.  – заклет преводач от турски език на български и обратно, който следва да извърши устен превод по делото от турски език на български и обратно, поради което, и на осн.чл.142 ал.1 от НПК.

         ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  Г.Д.М.  за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от турски на български език и от българки на турски език, както и в последствие да извърши писмен превод на постановеното от съда определение, като й определя възнаграждение в размер на 60.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

Съдът снема самоличността на преводача:

Г.Д.М. с ЕГН:**********,***,  заклет преводач от турски на български и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ, като взе предвид, че обвиняемият А. е чужд гражданин и не владее български език, намери че следва да назначи по НОХД № 218/2014г. по описа на РС-Малко Търново  Б.А.Ш. – заклет преводач от кюрдски език на български и обратно, който следва да извърши устен превод по делото от кюрдски език на български и обратно, поради което, поради което, и на осн.чл.142 ал.1 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  Б.А.Ш. за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от кюрдски и на български език и от българки на кюрдски език, както и в последствие да извърши писмен превод на постановеното от съда определение, като му определя възнаграждение в размер на 60.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

Съдът снема самоличността на преводача:

Б.А.Ш. с ЕГН:**********,***

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

Съдът запитва обвиняемия Е. дали е съгласен адв.Е.Т. от БАК да го представлява в настоящето производство.

         Обвиняемият Е./чрез преводача/: Съгласен съм.

Съдът запитва обвиняемия А. дали е съгласен адв.М.Б. от БАК да го представлява в настоящето производство.

         Обвиняемият А./чрез преводача/: Съгласен съм.

СЪДЪТ на основание чл.94 ал.1 т.4 НПК, вр.чл.25 ал.1 т.3,вр.чл.26 ал.2 ЗПП,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА адв.Е.Т. *** за служебен защитник в настоящето производство на обвиняемия Р. Е..

НАЗНАЧАВА адв.М.Б. *** за служебен защитник в настоящето производство на обвиняемия Ш.А.А..

         Съдът запита страните по хода на делото

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Е. /чрез превода/ : Да се даде ход на делото.

Обвиняемият А.  /чрез превода/ : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

На осн.чл.328 ал.5 от НПК, съдът прави предложение за промяна в представеното споразумение в следния смисъл.

По т.3 от споразумеенията да се добави изречението “Поради липса на данни за имущество не следва да се налага кумулативното наказание конфискация на имущество”.

Прокурора: Съгласни сме.

Адв.Т.: Съгласни сме.

Обвиняемият Е./чрез преводача/ Съгласен съм.

Адв.Б.: Съгласни сме.

Обвиняемият А./чрез преводача/ Съгласен съм.

Съдът снема самоличността на обвиняемия Е. по документи и по данни, заявени от него /чрез преводача/:

Р. Е. /R.E./, роден на ** .....**** г. в с. H.K., област A., Р Турция, турски гражданин, без документи за самоличност.

Съдът снема самоличността на обвиняемия А. по документи и по данни, заявени от него /чрез преводача/  :

Ш.А.А., роден на **.....**** г. в с. Д., община К., Сирия, сирийски гражданин без документи за самоличност.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 218/2014г. с обвиняемия Р. Е. и неговия защитник адв.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият Р. Е. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК, а именно в това, че:  На 19 октомври 2014 г. в района на 32 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, действайки като съизвършител със сирийския гражданин Ш.А. А., е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от тридесет и шест сирийски граждани: Ф.Х., Х.К., Ф.Р., С.А., Е.Х., Р.О., Ж. Х., Ф. Х., Г. С., Х.Х., М.А.,Ш. А., С.А.,К.А., К.А.,Г.А., У.А., З.А., Р.Р., З.Х. заедно с ненавършилите шестнадесет години лица Х. Х., р. Х., М. Х., С. Х., К.Р., С. Х., Ж. Х., М. Х., С. Х., Б. Х., М. А., Р. А., М. А., М. А., А. А. и Ш. А., без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Е. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.54 от НК  на  обвиняемия се налага наказание ЛОС  в размер на ТРИ ГОДИНИ, като изтърпяването на наказанието бъде при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” съгласно чл.61, т.2 вр. с чл.60, ал.1 ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, както и наказание „ГЛОБА” в размер на 1500 лева. Поради липса на данни за имущество не следва да се постановява конфискация на част или на цялото имущество.

          Разноски по делото – 420 лв. ще бъдат възложени на обвиняемия Е..

Щети от престъплението – няма.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.

Обвиняемият Е. /чрез преводача/: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 218/2014г. с обвиняемия Ш.А.А. и неговия защитник адв.Б. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият Ш.А.А. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК, а именно в това, че:  На 19 октомври 2014 г. в района на 32 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, действайки като съизвършител с турския гражданин Р. Е., е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от тридесет и шест сирийски граждани Фаваз Х., Х.К., Ф. Р., С.А., Е.Х., Р.О., Ж. Х., Ф. Х., Г.С., Х.Х., М.А.,Ш. А., С.А.,К.А., К.А.,Г.А., У.А., З.А., Р.Р., З.Х., заедно с ненавършилите шестнадесет години лица Х. Х., р. Х., М. Х., С. Х., К.Р., С. Х., Ж. Х., М. Х., С. Х., Б. Х., М. А., Р. А., М. А., М. А., А. А. и Ш. А. без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия А. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК  на  обвиняемия се налага наказание ЛОС в размер на една година, като изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от четири години при условията на чл.66 и сл. НК, както и глоба в размер на 1000 лева. Поради липса на данни за имущество не следва да се постановява конфискация на част или на цялото имущество.

          Разноски по делото – 420 лв, които се възлагат в тежест на обвиняемия А..

Щети от престъплението – няма.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Б.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.

Обвиняемият А. /чрез преводача/ : Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                 Обвиняем:                   

/ Борис Луков /                                        / Р. Е. /

                                              

Защитник:

/Адв. Е.Т./

 

Преводач:

/ Г.М. /

 

Обвиняем:                           

                                                                 / Ш.А.А. /

                                              

Защитник:

/Адв.М.Б./

 

Преводач:

/ Б.А.Ш. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП № 198 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, БП № 173 / 2014 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Луков, обвиняемия Р. Е. и неговия защитник адв.Е.Т., съгласно условията на което обвиняемият Р. Е. роден на ** .....**** г. в с. H.K., област A., Р Турция, турски гражданин, без документи за самоличност, се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК, а именно в това, че:  На 19 октомври 2014 г. в района на 32 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, действайки като съизвършител със сирийския гражданин Ш.А. А., е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от тридесет и шест сирийски граждани: Ф.Х., Х.К., Ф.Р., С.А., Е.Х., Р.О., Ж. Х., Ф. Х., Г.С., Х.Х., М.А.,Ш. А., С.А.,К.А., К.А.,Г.А., У.А., З.А., Р.Р., З.Х. заедно с ненавършилите шестнадесет години лица Х. Х., р. Х., М. Х., С. Х., К.Р., С. Х., Ж. Х., М. Х., С. Х., Б. Х., М. А., Р. А., М. А., М. А., А. А. и Ш. А., без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Е. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.54 от НК  на  обвиняемия се налага наказание ЛОС  в размер на ТРИ ГОДИНИ, като изтърпяването на наказанието бъде при първоначален „СТРОГ РЕЖИМ” съгласно чл.61, т.2 вр. с чл.60, ал.1 ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, както и наказание „ГЛОБА” в размер на 1500 лева. Поради липса на данни за имущество не следва да се постановява конфискация на част или на цялото имущество.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо на 480.00лв., се възлагат в тежест на обвиняемия Е..

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по по БДП № 198 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, БП № 173 / 2014 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Луков, обвиняемия Ш.А.А. и неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият Ш.А.А. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК, а именно в това, че:  На 19 октомври 2014 г. в района на 32 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново, действайки като съизвършител с турския гражданин Р. Е., е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от тридесет и шест сирийски граждани Фаваз Х., Х.К., Ф. Р., С.А., Е.Х., Р.О., Ж. Х., Ф. Х., Г.С., Х.Х., М.А.,Ш. А., С.А.,К.А., К.А.,Г.А., У.А., З.А., Р.Р., З.Х., заедно с ненавършилите шестнадесет години лица Х. Х., р. Х., М. Х., С. Х., К.Р., С. Х., Ж. Х., М. Х., С. Х., Б. Х., М. А., Р. А., М. А., М. А., А. А. и Ш. А. без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия А. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК  на  обвиняемия се налага наказание ЛОС в размер на ЕДНА ГОДИНА, като изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ при условията на чл.66 и сл. НК, както и ГЛОБА в размер на 1000 лева. Поради липса на данни за имущество не следва да се постановява конфискация на част или на цялото имущество.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо на 480.00лв., се възлагат в тежест на обвиняемия А..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 218/2014г.

Определението за прекратяване е окончателно.

 

Препис от определението да се връчи незабавно на Следствения арест –Бургас, Съдебна охрана – Бургас и ГПУ-Малко Търново.

 

Приключи с.з. в 13:30 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                               

СЪДИЯ:

 

                                                        Секретар: