П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  16.09.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година   в  състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

                                                                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  № 218  по описа за  2016 год.,

докладвано от съдията Дойков

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

          За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор Луков.

            Обвиняемият С.И.М., редовно призован, се явява.

Явява се адв.** редовно упълномощена.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т**: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на обвиняемия:

С.И.М. – ЕГН: **********,***, български гражданин, живущ ***, с образование – седми клас, не женен, неосъждан, месторабота - безработен

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв. Т**: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Съдът

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА внесеното на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение за решаване на делото.

Прокурора: Поддържам внесеното споразумение с обвиняемия и неговия защитник, и моля да го одобрите , същото не противоречи на закона и морала.

Адв.Т**: Поддържам споразумението. Моля да го одобрите.

Обвиняемият: Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по ДП № 299-137/2016 год. по описа на РУП Малко Търново, пр. пр. №315 / 2016 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

На основание чл. 382 , ал.4 от НПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ЗАПИТВА обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, включително и с направената промяна, съгласен ли е с тях, и ще го подпише ли доброволно.

Обвиняемият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците на споразумението, съгласен съм с тях, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Подписал съм споразумението доброволно.

Съдът на основание чл. 382, ал.6 от НПК

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ВПИСВА в съдебния протокол текста на споразумение за решаване на ДП № 299-137/2016 год. по описа на РУП Малко Търново, пр. пр. №315 / 2016 г. по описа на МТРП, с което обвиняемият С.И.М. се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това,  че:

На 26.08.2016 година, около 00.25 часа в град Малко Търново, улица „България”, до бензиностанция „Петрол”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка **, с регистрационен номер **, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0269-000434/12.11.2015 година, влязло в сила на 27.11.2015 година за управление на МПС без съответното свидетелство – престъпление по чл. 343 „В”, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК

Деянието е извършено от обвиняемия С.И.М. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 343 „В”, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 3 месеца и глоба от 300 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила.

Разноски по делото - няма такива.

Веществени доказателства – няма такива.

Имуществени вреди – няма причинени.

Обвиняемият С.И.М. ДЕКЛАРИРА, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, както и, че е уведомен, че в случай на одобряване на споразумението за решаване на делото, същото има последиците на влязла в сила присъда.

 

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                                                              ЗАЩИТНИК:                                                    

/Борис Луков/                                                             /адв.** /

 

ОБВИНЯЕМ:

/ С.И.М. /       

                                            

Адв.Т**: Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Обвиняемият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

            Срещу обвиняемия е повдигнато обвинение за престъпление, за което Законът допуска реализиране на наказателната отговорност по съкратен ред - чрез споразумение. Постигнатото между страните споразумение е пълно – съдържа съгласие по всички въпроси, посочени в разпоредбата на чл. 381, ал.5 от НПК. Споразумението не противоречи и на Морала, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото прекратено.

По горните съображения и на основание чл. 382, ал.7 от НПК съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия С.И.М. и  неговия защитник адв.** с което обвиняемият С.И.М. – ЕГН: **********,***, български гражданин, живущ ***, с образование – седми клас, не женен, неосъждан, месторабота - безработен, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На 26.08.2016 година, около 00.25 часа в град Малко Търново, улица „България”, до бензиностанция „Петрол”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка **, с регистрационен номер **, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0269-000434/12.11.2015 година, на н-к РУП-Средец, влязло в сила на 27.11.2015 година за управление на МПС без съответното свидетелство – престъпление по чл. 343 „В”, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия С.И.М. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 343 „В”, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 3 месеца и глоба от 300 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага при изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила.

Разноски по делото - няма такива.

Веществени доказателства – няма такива.

Имуществени вреди – няма причинени.

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 218/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з.   в 14.15 часа.    

                                                                                                                                   

Районен съдия:

                                                                                                                Секретар: