П Р О Т О К О Л

 

                              Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  28.11.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и осми ноември две хиляди и тринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова                 Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  № 217  по описа за 2013год.

докладвано от съдията Москова

 

На именното повикване в 15.50часа се явиха:

 

          За МТРП се явява прокурора Стоянов.

          Подсъдимият М.Б., редовно призован се явява лично, доведен от ОД”Охрана”-Бургас.

.         Явява се служебния защитник на подсъдимия Б.-адв.А.А.-***, назначен  в хода на ДП

          Явява се преводача Ю.Н..

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е ирански гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси  на български език.

Адв.А.: Съгласен съм да назначите Ю.Н. за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е ирански гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Ю.Н. в качеството на преводач по НОХД №.217./2013г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език, като му  определя възнаграждение в размер на 36лв.

Снема самоличността на преводача:

Ю.Н. ЕГН:**********,***, без гражданство, със статут на постоянно пребиваващ, роден на ***г. в Иран, с висше образование магистър по персийски език и инженер по електроника,  владее фарси- персийски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ както следва:

М.Б. - мъж,  роден на ***г. в  гр.Р. ю.Т., Иран, ирански гражданин, без документи за самоличност, със средно образование, специалност електроника.

Прокурора: Постигнахме съгласие с подсъдимия М. Б. и неговия защитник адв.А.А. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият М.Б., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 23.11.2013г. около 22.30 часа  влязъл  през турско- българската “зелена” граница в района източно от ГКПП Малко Търново, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв..

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

Разноските по делото в размер на 155.40лв.се възлагат в тежест на подсъдимия.

Веществените доказателства два броя мобилни апарати – марка Нокия 6100 бял стар оръфан,  марка Нокия-модел 5233 черен стар с микроес-дикарта, на която пише 2 гигабайта и сим карта на мобилен оператор АVЕА, да се върнат на подсъдимия.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.А.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

 

Прокурор:                                                  Подсъдим:                    

/Райко Стоянов/                                         / М.Б. /                                              

Защитник:

/Адв.А.А./

 

Преводач:

/ Ю.Н./

 

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на фарси език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                    

                                                                   / М.Б. /                                             

Защитник:

/Адв. А.А./

 

Преводач:

/ Ю.Н. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №.11/2013г. по описа на ГПУ- Бургас, БП №167/2013г. РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия М.Б. и  адв.А.А. ***, съгласно условията на което подсъдимият М. Б. - мъж,  роден на ***г. в  гр.Р. ю.Т., Иран, ирански гражданин, без документи за самоличност, със средно образование, специалност електроника, се ПРИЗНАВА за  ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 23.11.2013г. около 22.30 часа  влязъл  през турско- българската “зелена” граница в района източно от ГКПП Малко Търново, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв..

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

ОСЪЖДА подсъдимия М.Б. със снета по делото самоличност,  да заплати в полза на Държавата по сметка на РПУ-Малко Търново сумата в размер на 155.40лв., представляващи разноски за възнаграждение на преводач в хода на Досъдебното производство, и в полза на Държавата по сметка на Районен съд-Малко Търново сумата в размер на 36.00лв. представляващи разноски за извършен устен превод по НОХД № 217/2013г. по описа на РС-Малко Търново.

ВРЪЩА веществените доказателства- два броя мобилни апарати – марка Нокия 6100 бял стар оръфан,  марка Нокия-модел 5233 черен стар с микроес-дикарта, на която пише 2 гигабайта и сим карта на мобилен оператор АVЕА, да се върнат на подсъдимия.

Приспада от така наложеното му наказание времето, през което е бил задържан под стража  от 24.11.2013г. от 17.00 часа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №.217/2013г. по описа на РС-Малко Търново.

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ като се занима със взетата МНО „задържане под стража” в хода на ДП, намери, че същата е с отпаднала необходимост,  поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА от зала подсъдимия М.Б..

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ОД”Охрана”-Бургас и Следствен арест- Бургас

 

Приключи с.з. в 16.20ч.

Протокола изготвен в с.з.                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         Секретар: