Р Е Ш Е Н И Е

 

                        10.11.2015г.                                    град М.Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малко Търновски районен съд                                          наказателен състав

На  четвърти ноември                                                                       2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                                       Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                            Съдебни заседатели :         1.

                                                                                              2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №217 по описа на 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на П.В. Д. , ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***, против наказателно постановление №3827/31.08.2015 г . на А. Г. М. - главен инспектор „Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”. Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София, бул. „Македония” № 3, упълномощен с Пълномощно с Изх. № П-176/23.04.2015 г. с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закон за пътищата на основание  чл. чл. 53, ал. 1,предложение 5, във връзка с чл. 26, ал. 2 ог Закона за пътищата е наложено наказание-глоба в размер на 1000лв.

          Жалбоподателят редовно призован не се явява.

          Във въззивната жалба се излагат основание за отмяна на НП.

          Административнонаказващият орган редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде потвърдено.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

          Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   №4658 от 12.08.2015 г. съставен от  Г.В.С. на длъжност Инспектор контрол по РИМ при АПИ за това, че на   12.08.2015 г., в 17:04 часа, на път 1-9, при кантон Босна в посока Малко Търново-Бургас, П.В. Д. е управлявал и осъществявал движение на съчленено пътно превозно средство (ППС) с пет оси -МПС с две оси марка „В. **“, модел „12380“ с per. № В*****Н и полуремарке с три оси с per. № В*****К.

          В процеса на проверката е направено измерване, при което е констатирано, че са надвишени нормите на Наредба № 1 1 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС (Наредбата), както следва:

          Измереното натоварване на задвижващата (2ра) единична ос на ППС е 12.475т, при максимално допустимо натоварване на задвижващата ос 11.5 т., съгласно чл.7, ал.1, т.4, буква „А“ от Наредбата

           При измерено разстояние между осите 1.32 м. сумата от натоварването на ос на тройната ос на полуремаркето е 27.035 т., при максимално допустимо натоварване 24 т., съгласно чл.7, ал.1, т.З, буква „Б“ от Наредбата

          Измерената обща маса на ППС е 46.965 т., при максимална допустима обща маса 40 т., съгласно чл.6, ал.1, т.З, буква „А“ от Наредбата

         Измерването е извършено с техническо средство ролетка 8092019 и ел. везна DFW-KR№118829.

         За което е съставен  Акт №4658 от 12.08.2015 г.

         На основание акта е издадено и атакуваното НП.

         Въз основа на приетите факти по делото, съдът прави следните правни изводи:

          Съдът намира,че при съставянето на акта и НП не е допуснато съществено процесуално нарушение.Измерените параметри на гореспоменатото ППС показват, че ППС е извънгабаритно (по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата). Съгласно чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗП движението на извънгабаритни и тежки ППС е забранено и се осъществява само с разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за дейност от специалното ползване на пътищата на администрацията управляваща пътя (АПИ).

         За така измерените параметри на ППС при проверката, водачът не е представил на длъжностното лице на АПИ валидно разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за движение на извънгабаритно пътно превозно средство (по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата).

        Водачът е следвало да провери и да се убеди, че параметрите на ППС е товар или без товар не надвишават максимално допустимите норми по Наредбата или разрешените параметри с разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за дейност от специално ползване на пътищата, издадени по реда на раздел IV от Наредбата, но не го е сторил и е извършил виновно административно нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗП,което се доказва и от показанията на св. С..

         Поради което съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено.

 

         Мотивиран от гореизложеното, съдът 

 

Р      Е     Ш     И   :

 

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3827/31.08.2015 г . на А. Г. М. - главен инспектор „Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”. Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София, бул. „Македония” № 3, упълномощен с Пълномощно с Изх. № П-176/23.04.2015, с което на П.В. Д. , ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***, за  нарушение на на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закон за пътищата на основание  чл. чл. 53, ал. 1,предложение 5, във връзка с чл. 26, ал. 2 ог Закона за пътищата е наложено наказание-глоба в размер на 1000лв

         Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението. 

 

                                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ: