Р Е Ш Е Н И Е

 

                            10.11.2015 г.        град М.Търново

 

               В ИМЕТО НА НАРОДА

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На четвърти ноември                                                   2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :            1.

       2.

Секретар М.Д.

      прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 216 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият К.Р.П. ЕГН ********** роден на *** *** с адрес *** за извършено престъпление по чл. 354а, ал.5, вр.чл.354а, ал.3,предл.2, т.1 предл. „първо”,  от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Прокурорът редовно призован не се явява в съдебно заседание.    Обвиняемият П. , редовно призован се явява лично в съдебно заседание, признава вината си и съжалява. Моли за минимално наказание.

 Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 25-26 юли 2014 год. свидетелят С. А. С. рязал лозината в наследствената си къща находяща се в гр. Малко Търново ул. „К. О.“ № * . В съседната къща собственост на Б. Е. никой не живеел и свидетелят изхвърлил отрязаните клони в дворното място В двора видял синя чанта , която отворил и видял , че в нея има колби , шишета и пипета .Свидетелят оставил чантата пред дървата в навеса , а по- късно изхвърлил чантата до контейнер за боклук , находящ се до гробището . След известно време свидетелят С. разказал на обвиняемия К.П. за намерената чанта и принадлежностите в нея . Обвиняемият П. отишъл до контейнера и прибрал чантата с колбите и пипетата. .На 10.08.2014 год. обвиняемият К.П. *** ,където закупил за сумата от 50 лв. от непознато за него лице метамфетамин , като част от него , а именно 0.857 грама със съдържание на метемфетамин 3.30 процента оставил в дома си в гр. Малко Търново ул. „Т. Б. „ № * * близост до ЖП гарата в гр. Бургас обвиняемият П. намерил второ пакетче метамфетамин с нетно тегло 0.399 грама със съдържание на метамфетамин 33.60 процента Това пакетче също оставил в дома си в гр. Малко Търново .Стойността на общото количество мемфетамин е 31. 39 лв.

Тази фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от събраните доказателства по делото.Самият П. признава извършеното от него, твърди, че закупил веществата в Бургас. Изразява съжаление. Така от обективна страна обвиняемият П. на 10.08.2014 год. около 10.30 часа в гр. Малко Търново на ул. „Т. Б. „№** без надлежно разрешително съгласно чл. 7 , чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 ал.1 от ЗКНВП държал високо рисково вещество - метамфетамин в обект 1 -с нетно тегло 0.857 грама със съдържание на метамфетамин 3.30 процента и в обект 2 метамфетамин с нетно тегло 0.399 грама със съдържание на метамфетамин 33.60 процента , всичко с общо нетно тегло 1.256 грама на стойност 31.39 лв. определени съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на правосъдието , като случаят е маловажен - престъпление по чл.  354а, ал.5, вр.чл.354а, ал.3,предл.2, т.1 предл. „първо”,  от НК .

 От субективна страна деянието е извършено виновно при форма на вината пряк умисъл. Разпоредбата на чл.354а, ал. 5 НК предвижда наказание за такова деяние глоба в размер до 1000 лв. Видно от приложеното свидетелство за съдимост, П. не е осъждан .От престъплението няма причинени вреди - така са налице предпоставките за приложението на чл.78а НК, като едновременно с това не са налице и условията, предвидени в чл.78а, ал.7 НК.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК, според която, когато за извършеното престъпление е предвидена само глоба или друго по-леко наказание административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба. Чл.354а, ал.5 НК предвижда наказание глоба до 1000 /хиляда/ лева следователно на обвиняемият П. следва да се определи наказание в специалния минимум на чл.78а, ал.1 от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева.

В хода на наказателното производство са направени разходи в размер на 222.38.лв. за експертизи, които разходи следва да се възложат на обвиняемия.

Съдът на основание чл.379 от НПК, във вр. с чл. 20, ал.2 от ЗАНН следва да отнеме в полза на Държавата веществените доказателства – метамфетамин с нетно тегло 0.857 грама със съдържание на метамфетамин 3.30 процента и метамфетамин с нетно тегло 0.399 грама със съдържание на метамфетамин 33.60 процента , всичко с общо нетно тегло 1.256 грама, които след влизане в сила на решението следва да бъде унищожени.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                              Р      Е     Ш     И   :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия К.Р.П. ЕГН ********** роден на *** *** с адрес *** за ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2014 год. около 10.30 часа в гр. Малко Търново на ул. „Т. Б. „№** без надлежно разрешително съгласно чл. 7 , чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 ал.1 от ЗКНВП държал високо рисково вещество - метамфетамин в обект 1 -с нетно тегло 0.857 грама със съдържание на метамфетамин 3.30 процента и в обект 2 метамфетамин с нетно тегло 0.399 грама със съдържание на метамфетамин 33.60 процента , всичко с общо нетно тегло 1.256 грама на стойност 31.39 лв. определени съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на правосъдието , като случаят е маловажен - престъпление по чл.  354а, ал.5, вр.чл.354а, ал.3,предл.2, т.1 предл. „първо”,  от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОТНЕМА на основание чл.379 от НПК, във вр. с чл. 20, ал.2 от ЗАНН в полза на Държавата  веществените доказателства – метамфетамин с нетно тегло 0.857 грама със съдържание на метамфетамин 3.30 процента и метамфетамин с нетно тегло 0.399 грама със съдържание на метамфетамин 33.60 процента , всичко с общо нетно тегло 1.256 грама, които след влизане в сила на решението следва да бъде унищожени.

ОСЪЖДА К.Р.П. ЕГН ********** роден на *** *** с адрес ***  да заплати направените по делото разноски в размер на 222.38лв. за   експертизи.

 След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати на Агенция „Митници”.

 НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: