П Р О Т О К О Л

                              Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  24.04.2019 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и деветнадесета година   в  състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО П.                                                                Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Димова и прокурора .....................................

сложи за разглеждане гражданско дело № 215   по описа за 2018 год.,

докладвано от съдията П.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За ищците Н.Г.П.,  Ж.Г.П., М.Г.К., К.Р.Г., Г.Р.М., М.П.Б. - всички редовно призовани и представлявани от адвокат М. Ж* П. –БАК.

За ответника Г.П.Т. се явява назначения  особен представител адв.Н.А., редовно призована.

 

По хода на делото

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Адв.П.: Господин съдия постигнахме спогодба  с ответниците , която ще издиктуваме в съдебно заседание и молим същата да бъде одобрена от съда.

Адв.А.: Господин съдия постигнахме спогодба  с ответниците , която ще издиктуваме в съдебно заседание и молим същата да бъде одобрена от съда.

 

СЪДЪТ  разясни на страните последиците на сключената спогодба пред съда, а именно, че съобразно чл.234 ал.3 от ГПК съдебната спогодба има значение на влязло в сила съдебно решение без възможност за обжалване.

 

Адв.П.: Наясно съм с последиците от спогодбата и съм съгласна с тях.

Адв.А.: Наясно съм с последиците от спогодбата и съм съгласна с тях.

СЪДЪТ като взема предвид, че страните по делото са постигнали спогодба намира, че съдържанието й следва да бъде вписано в протокола от съдебно заседание и производството по делото да се разгледа по реда на чл.234 ал.1 от ГПК, поради което и

О П Р Е Д Е Л И :

Производството по делото продължава по реда на чл.234 ал.1 от ГПК.

ВПИСВА в протокола от съдебно заседание съдържанието на постигнатата между страните по делото спогодба, както следва:

 

Днес, 24.04.2019г. в гр. Малко Търново между:

 

1. Н.Г.П. с ЕГН: ********** ***, Ж.Г.П. с ЕГН: ********** ***, М.Г.К. с ЕГН: ********** ***, К.Р.Г. с ЕГН: ********** ***, Г.Р.М. с ЕГН: ********** ***, М.П.Б. с ЕГН: ********** ***, всички представлявани от адвокат М. Ж*П. от Бургаска адвокатска колегия от една страна в качеството им на ищци по гр. дело № 215/2018г. по описа на МТРС и

                                                             

2. Г.П.Т. с ЕГН: ********** ***, представляван от адвокат Н.А. от Бургаска адвокатска колегия от друга страна като ответник по гр. дело № 215/2018г. на МТРС се постигна настоящата спогодба по силата на която страните се споразумяха за следното:

 

наследствените ни от общия ни наследодател Г.П.Т., бивш жител *** земеделски земи възстановени с Решение № *, а именно:

 

Земеделска земя с площ 18.001 /осемнадесет декара и един кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, девета категория, съставляваща имот с № 021001 /нула, две, едно, нула, нула, едно/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „БУХЛЬОВ КАЙРЯК”,

Земеделска земя с площ 0.949 / деветстотин четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, пета категория, съставляваща имот с № 020003 /нула, две, нула, нула, нула, три/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „ЯЛОВА БЪРЧИНА”,

Земеделска земя с площ 3.000 /три декара/, начин на трайно ползване – НИВА, пета категория, съставляваща имот с № 028005 /нула, две, осем, нула, нула, пет/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „ПАЗЛАК”,

Земеделска земя с площ 3.500 /три декара и петстотин кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, девета категория, съставляваща имот с № 030039 /нула, три, нула, нула, три, девет/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „СТАРА ВИЗИЦА”,

Земеделска земя с площ 9.300 /девет декара и триста кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, девета категория, съставляваща имот с № 038021 /нула, три, осем, нула, две, едно/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „ЧАКАЛОВО”,

Земеделска земя с площ 2.000 /два декара/, начин на трайно ползване – НИВА, трета категория, съставляваща имот с № 034036 /нула, три, четири, нула, три, шест/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „КОРУБЕТ”,

Земеделска земя с площ 9.001 /девет декара и един кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, девета категория, съставляваща имот с № 031006 /нула, три, едно, нула, нула, шест/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „ДИМИТРАКИ”,

Земеделска земя с площ 13.404 /тринадесет декара и четиристотин и четири кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, шеста категория, съставляваща имот с № 021011 /нула, две, едно, нула, едно, едно/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „КАРАДЖОВО”,

 

поставяме в дял и същите стават собственост на  Ж.Г.П. с ЕГН: ********** ***.

 

Този дял е с данъчна оценка 3 167.80 лева.

 

За уравнение на останалите съделители,

 

В дял на Н.Г.П. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 800 /осемстотин/ лева. Този дял е с данъчна оценка 792 лева.

 

В дял на М.Г.К. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 400 /четиристотин/ лева. Този дял е с данъчна оценка 396 лева.

 

В дял на К.Р.Г. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 200 /двеста/ лева. Този дял е с данъчна оценка 198 лева.

 

В дял на Г.Р.М. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 200 /двеста/ лева. Този дял е с данъчна оценка 198 лева.

 

В дял на М.П.Б. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 400 /четиристотин/ лева. Този дял е с данъчна оценка 396 лева.

 

В дял на Г.П.Т. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 400 /четиристотин/ лева. Този дял е с данъчна оценка 396 лева.

 

Дължимите суми към останалите съделители Ж.Г.П. се задължава да изплати в шестмесечен срок от подписване на настоящата спогодба.

 

С настоящата спогодба страните по гр. дело 215/2018г. на МТРС заявяваме, че сме уредили изцяло и доброволно отношенията си по повод делбените имоти предмет на цитираното дело по указания по-горе начин, като никой от нас не може да има каквито и да било претенции.

 

 

С П О Г О Д И Л И  С Е:

 

 

ЗА ИЩЦИТЕ:   Н.Г.П.,  Ж.Г.П., М.Г.К., К.Р.Г., Г.Р.М., М.П.Б.  -  чрез пълномощника адв.П..

 

Адв.М.П.: ………………………

 

 

 

ЗА ОТВЕТНИКА:

 

Г.П.Т.  - като особен представител адв.А..

 

Адв.Н.А.:……………………..

 

                                    

 

СЪДЪТ, като взема предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на Закона, морала и добрите нрави, намира, че същата следва да бъде одобрена, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между Н.Г.П.,  Ж.Г.П., М.Г.К., К.Р.Г., Г.Р.М., М.П.Б.  чрез пълномощника си  адв.П. от една страна и адв.А., като особен представител на Г.П.Т. съдебна спогодба както следва:

1. Н.Г.П. с ЕГН: ********** ***, Ж.Г.П. с ЕГН: ********** ***, М.Г.К. с ЕГН: ********** ***, К.Р.Г. с ЕГН: ********** ***, Г.Р.М. с ЕГН: ********** ***, М.П.Б. с ЕГН: ********** ***, всички представлявани от адвокат М. Желязков П. от Бургаска адвокатска колегия от една страна в качеството им на ищци по гр. дело № 215/2018г. по описа на МТРС и

                                             

2. Г.П.Т. с ЕГН: ********** ***, представляван от адвокат Н.А. от Бургаска адвокатска колегия от друга страна като ответник по гр. дело № 215/2018г. на МТРС се постигна настоящата спогодба по силата на която страните се споразумяха за следното:

 

наследствените ни от общия ни наследодател Г.П.Т., бивш жител *** земеделски земи възстановени с Решение № 169/02.02.1998г. на Поземлена комисия - Малко Търново, а именно:

 

Земеделска земя с площ 18.001 /осемнадесет декара и един кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, девета категория, съставляваща имот с № 021001 /нула, две, едно, нула, нула, едно/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „БУХЛЬОВ КАЙРЯК”, при граници и имоти: №021002;  имот №065005;  имот №000244;  имот №000258; имот №000244, №000144 и №065006;

Земеделска земя с площ 0.949 / деветстотин четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, пета категория, съставляваща имот с № 020003 /нула, две, нула, нула, нула, три/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „ЯЛОВА БЪРЧИНА”, при граници на имота: №000209; №020002; №020042; №020004;

Земеделска земя с площ 3.000 /три декара/, начин на трайно ползване – НИВА, пета категория, съставляваща имот с № 028005 /нула, две, осем, нула, нула, пет/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „ПАЗЛАК”, при граници на имота: №028004; №000473; №028007;  №02806; №000569;

Земеделска земя с площ 3.500 /три декара и петстотин кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, девета категория, съставляваща имот с № 030039 /нула, три, нула, нула, три, девет/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „СТАРА ВИЗИЦА”, при граници на имота: №000470; №000613; №000608; №000531;

Земеделска земя с площ 9.300 /девет декара и триста кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, девета категория, съставляваща имот с № 038021 /нула, три, осем, нула, две, едно/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „ЧАКАЛОВО”, при граници на имота: №000076; №038020; №000196; №038041;

Земеделска земя с площ 2.000 /два декара/, начин на трайно ползване – НИВА, трета категория, съставляваща имот с № 034036 /нула, три, четири, нула, три, шест/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „КОРУБЕТ”, при граници на имота: №000455; №034035; №034037; №000432;

Земеделска земя с площ 9.001 /девет декара и един кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, девета категория, съставляваща имот с № 031006 /нула, три, едно, нула, нула, шест/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „ДИМИТРАКИ”, при граници на имота: №000515; №031005; №000512; №064001;

Земеделска земя с площ 13.404 /тринадесет декара и четиристотин и четири кв.м./, начин на трайно ползване – НИВА, шеста категория, съставляваща имот с № 021011 /нула, две, едно, нула, едно, едно/, находяща се в землището на с. Визица, ЕКАТТЕ 11051, Община Малко Търново, местност „КАРАДЖОВО”, при граници на имота: №065001; №021010; №021012;

 

поставяме в дял и същите стават собственост на  Ж.Г.П. с ЕГН: ********** ***.

 

Този дял е с данъчна оценка 3 167.80 лева.

ОСЪЖДА Ж.Г.П. да заплати държавна такса в размер на 64.00лв. по сметка на Районен съд Малко Търново.

 

За уравнение на останалите съделители,

 

В дял на Н.Г.П. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 800 /осемстотин/ лева. Този дял е с данъчна оценка 792 лева.

ОСЪЖДА Н.Г.П. да заплати държавна такса в размер на 16.00лв. по сметка на Районен съд Малко Търново.

 

В дял на М.Г.К. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 400 /четиристотин/ лева. Този дял е с данъчна оценка 396 лева.

ОСЪЖДА М.Г.К. да заплати държавна такса в размер на 8.00лв. по сметка на Районен съд Малко Търново.

 

В дял на К.Р.Г. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 200 /двеста/ лева. Този дял е с данъчна оценка 198 лева.

ОСЪЖДА К.Р.Г. да заплати държавна такса в размер на 4.00лв. по сметка на Районен съд Малко Търново.

 

В дял на Г.Р.М. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 200 /двеста/ лева. Този дял е с данъчна оценка 198 лева.

ОСЪЖДА Г.Р.М. да заплати държавна такса в размер на 4.00лв. по сметка на Районен съд Малко Търново.

 

В дял на М.П.Б. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 400 /четиристотин/ лева. Този дял е с данъчна оценка 396 лева.

ОСЪЖДА М.П.Б. да заплати държавна такса в размер на 8.00лв. по сметка на Районен съд Малко Търново.

 

В дял на Г.П.Т. с ЕГН: ********** *** се поставя сумата 400 /четиристотин/ лева. Този дял е с данъчна оценка 396 лева.

ОСЪЖДА Г.П.Т. да заплати държавна такса в размер на 8.00лв. по сметка на Районен съд Малко Търново.

 

Дължимите суми към останалите съделители Ж.Г.П. се задължава да изплати в шестмесечен срок от подписване на настоящата спогодба.

 

Разноските направени по делото остават в тежест на страните, така както са направени.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№215/2018г., по описа на Районен съд – Малко Търново.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  в частта с която е прекратено производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от днес.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 11.45ч.

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                         Секретар:

 

 

Да се изплати на особения представител адв.Н.А. възнаграждение в размер на 200.00 / двеста / лева,  от внесен депозит.

 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з. в 11.45 ч.

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                    Секретар: