П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  27.11.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и седми ноември две хиляди и тринадесета  година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  №211 описа за 2013год.

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 18.30часа се явиха:

                За МТРП се явява прокурора Луков.

            Подсъдимият Д.М.Н., редовно призован се явява лично, доведен от ГПУ-Малко Търново.

.           Явява се адв.Д.Т.- АК Бургас.

Явява се преводача Н.А.С.

Преводачът Н.А.С.: Подсъдимият Н. моли да му бъде назначен за преводач от фарси на пащу  С.Р. от Афганистан, който е в залата.

            С.Р.: Съгласен съм да превеждам на  пащу .

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е афганистански гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси  на български език, както и преводач от фарси на пащу и от пащу на фарси..

Адв.Петкова: Съгласен съм да назначите Н.А.С. за преводач, както и С.Р...

Съдът, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е афганистански гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Н.А.С. в качеството на преводач по НОХД № 208/2013г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език, като му определя възнаграждение в размер на 36лв.

Снема самоличността на преводачите:

Н.А.С. ЕГН:********** от гр.Бургас, заклет преводач от български език на фарси и обратно.

НАЗНАЧАВА С.Р. в качеството на преводач по НОХД № 208/2013г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от фарси на пащу и от пащу на  фарси.

С.Р. роден на ***г. гр.К. Афганистан, владее фарси и пащу.

Съдът разяснява на преводачите отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводачите дават обещание да направи точен и верен превод

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ както следва:

Д.М.Н. – мъж роден на ***г  в гр.Л., Афганистан,  без документи за самоличност

Прокурора: Постигнахме съгласие с подсъдимия Д.М.Н.   – мъж роден на ***г  в гр.Л., Афганистан,  без документи за самоличност и неговия защитник адв.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимия Д.М.Н.  – мъж роден на ***г  в гр.Л.  ,   Афганистан,  без документи за самоличност, се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 25.11.2013г. около 06.00часа  в района на  река Делийска в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново е влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България,   без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв..

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

Разноските по делото в размер на 154.00лв.се възлагат в тежест на подсъдимия.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

 

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/Борис Луков/                                                 / Д.М.Н.  /

                                                           

Защитник:

/Адв. Д.Т. /

 

Преводач:

/ Н.А.С. /

 

Преводач:

/ С.Р.  /

 

Подсъдимият /чрез преводачите/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси и от фарси на пащу. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Подсъдим:                             

                                                                        // Д.М.Н.  /

                                                           

                                                           

Защитник:

/Адв.Д.Т. /

 

Преводач:

/ Н.А.С. /

 

Преводач:

/ С.Р.  /

 

 

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №240/2013г. по описа на ГПУ- Малко Търново, БП №172/2013г. РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия Д.М.Н.  – мъж роден на ***г  в гр.Лагма,   Афганистан,  без документи за самоличност,  и  адв.Т. АК-Бургас, съгласно условията на което подсъдимия Д.М.Н.        – мъж роден на ***г  в гр.Л., Афганистан,  без документи за самоличност     ПРИЗНАВА за  ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 25.11.2013г. около 06.00часа  в района на  река Делийска в зоната за отговорност на ГПУ Малко Търново е влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България,   без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв..

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

ОСЪЖДА подсъдимия Д.М.Н.  – мъж роден на ***г  в гр.Л.  ,   Афганистан,  без документи за самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на РПУ-Малко Търново сумата в размер на 154.00лв., представляващи разноски за възнаграждение на преводач в хода на Досъдебното производство, и в полза на Държавата по сметка на Районен съд-Малко Търново сумата в размер на 36.00лв. представляващи разноски за извършен устен превод по НОХД № 211/2013г. по описа на РС-Малко Търново.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №211/2013г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК

Подсъдимия /чрез преводачите/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси и от фарси на пащу, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

 

Приключи с.з. в 18.40ч.

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                                                                        Секретар: