Р Е Ш Е Н И Е

 

              /02.11.2015 г.     град М.Търново

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                                наказателен състав

На  двадесет и осми октомври                                                        2015 година

в публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                            Съдебни заседатели :    1.

                                                                                                       2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 211 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият З.Д.Г. с ЕГН **********.***,  за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                                       Обвиняемият Г.    , редовно призован,  не се явява.

      Защитата на обвиняемия пледира за налагане на минимално наказание.

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

      На 24.08.2015г.свидетелят Т. Р. Д. - автоконтрольор при  РУ М. Търново, е бил наряд в местността „Кална нива" в землището на М. Търново заедно с негови колеги полицаи от ГПУ М. Търново. Около 12.50 - 13.00 часа спрели за проверка л.а.Рено Клио с рег.№ А ** *А, управляван от обвиняемия З.Д.Г..При извършената проверка се оказало, че той е с отнето СУМПС.Допълнителна проверка в РУП Царево показала, че Г. еизвършил деянието си в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0299-000032. влязло в сила на 16 април 2015 г.; издадено от началник РУП М. Търново.

      Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно,че на 24август 2015 г. около 12.50

часа в местността „Кална нива" в землището на М.Търново е управлявал МПС Рено Клио с рег. № А ** *А. без да има СУМПС. като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП№15-0299-000032 в сила от 16 април 2015 г. за управление на МПС без съответното СУ -престъпление по чл.343В. ал.2 ,вр.ал.1 от НК.

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

       За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

       С деянието не са      причинени имуществени вреди. Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

          При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Г.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.                                 

          Мотивиран от гореизложеното, съдът

                           

Р      Е     Ш     И   :

 

             ПРИЗНАВА обвиняемия З.Д.Г. с ЕГН
**********.*** за ВИНОВЕН втова,
че на 24август 2015 г. около 12.50 часа в местността „Кална нива" в землището на М.Търново е управлявал МПС Рено Клио с рег. № А ** *А без д аима СУМПС като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП№15-0299-000032 в сила от 16 април 2015 г. за управление на МПС без съответното СУ -
престъпление по чл.343В. ал.2 ,вр.ал.1 от НК.
като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: