Р Е Ш Е Н И Е

 

              /16.10.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  тринадесети октомври                                          2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 210 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Д.Ч.Г. с ЕГН ********** ***, за извършено престъпление по чл. чл.281 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                                   Обвиняемият Г.    , редовно призован,   се явява лично.Моли съда за минимално наказание..

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 4 септември 2015 г. свидетелите **, ** и ** били автопатрул 84 в района на с. **; тримата са служители на ГПУ М. Търново. Към 9,20 часа те видели два автомобила: **, а след него и л.а. **. И двата автомобила се движели по стария неасфалтиран път за с. **. Граничните полицаи спрели двата автомобила и се оказало, че във втория, управляван от обвиняемия Г., са превозвани 16 души чужди граждани от **, **, **к, ** ** ** ** и **. Седемнадесетото лице в колата бил самият обвиняем.

 

        Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.281 от НК, а именно- , че   на 4 септември 2015 г. около 9,30 часа на разклона от главен път ** за с. **, община **” в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки като извършител с цел да  набави за себе си имотна облага в размер на 50 евра противозаконно е подпомогнал чрез извършване на превоз с МПС ** на шестнадесет лица сирийски и иракски граждани: **, **, **к, ** ** ** ** и ** да пребивават в страната в нарушение на закона.

 

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  справка съдимост.

 

          За престъплението по чл. 281 от НК  предвиденото за него наказание е глоба от 1000 до 8000 лв.. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Г. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин  лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

             ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Ч.Г. с ЕГН ********** ***   за ВИНОВЕН в това,   че     на на 4 септември 2015 г. около 9,30 часа на разклона от главен път ** за с. **, община **” в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки като извършител с цел да  набави за себе си имотна облага в размер на 50 евра противозаконно е подпомогнал чрез извършване на превоз с МПС ** на шестнадесет лица сирийски и иракски граждани: **, **, **к, ** ** ** ** и ** да пребивават в страната в нарушение на закона- престъпление по чл.281 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин / лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: