П Р О Т О К О Л

                             Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  02.09.2016г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  втори септември,  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: Пламен Дойков

                                Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар К.М. и прокурора  Райко Стоянов   

сложи за разглеждане НОХ дело     210     по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Дойков

          На именното повикване в  15:25    часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Малко Търново  се явява прокурор Стоянов

          Обвиняемият  Т.А., редовно призован, се явява лично, доведен от  ОД”Охрана”- Бургас.

          Явява се адв.И.Д.С.-Р. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

          Явява се преводача  П.Г.К..

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български на руски език и от руски  на български език.

Адв.С.: Съгласна съм да назначите  П.Г.К. за преводач.

Прокурора:Да се назначи преводача.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА П.Г.К. в качеството на преводач по делото, който следва да извърши устен превод от български на руски език и от руски на български език.

Снема самоличността на преводача:

П.Г.К.,  ЕГН:**********, български гражданин, неосъждан, без отношения с обвиняемия,  заклет преводач от български език на руски и обратно с адрес:***

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

Снема самоличността на обвиняемия /чрез преводача/:

Т.А.    – мъж , роден на *** год. в гр. С*** Р. Г**ия, притежаващ грузински паспорт № ***** , издаден на *** год. в Г*** валиден до **** год., гражданство Г**я,  неженен, образование висше- професионален бакалавър,работи като механик, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв. С.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият/чрез преводача/: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Съдът

 

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

 

ДОКЛАДВА внесеното на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение за решаване на делото.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемия  Т.А. и неговия защитник адв. С. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Придържам се към текста на внесеното споразумение.

Адв.С.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала. Подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият/чрез преводача/ : Моля да одобрите споразумението.  

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по незабавно  производство № 168/2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, пр. пр. № 304 / 2016 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

 

На основание чл. 382 , ал.4 от НПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ЗАПИТВА подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, включително и с направената промяна, съгласен ли е с тях, и ще го подпише ли доброволно.

 

Обвиняемият/чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на руски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.Наясно съм и какво представлява условното осъждане.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ :

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва текстта на споразумението за решаване на ДП  № 168/ 2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 304/2016 г. по описа на МТРП, с което

Обвиняемият  Т.А.    – мъж , роден на *** год. в гр. С****,  Р. Г**** , притежаващ грузински паспорт № ***** , издаден на **** год. в Г**валиден до ** год. , обвиняем за престъпление по чл. 316 вр. чл. 308 ал. 2 от НК се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 316 , вр. с чл. 308, ал. 2 от НК, а именно в това, че: че на 22.08.2016 год. около 23.00 часа на трасе влизащи моторни превозни средства от Република  Турция в Република  България на ГКПП Малко Търново съзнателно се е ползвал от неистински документ – документ за самоличност - гръцко разрешително  за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС - № **** , издадено на **** год. в К** валидно до **** год. пред длъжностно лице – граничен полицай , като за самото му съставяне не може да се търси наказателно отговорност – престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Т.А.                                                                                                                            виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 от НК   на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 54,  ал. 1 от НК , а именно Лишаване от свобода за срок от 1/ ЕДНА/ година , което на основание чл. 66 ал. 1 от НК се отлага за срок от 3/ТРИ/ години.

 Разноски по делото в размер на  95 лв. се възлагат на обвиняемия.

Щети от престъплението няма.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „ б“ от НК вещественото доказателство  неистински документ – документ за самоличност - гръцко разрешително  за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС - №*** се отнема в полза на Държавата.

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                                           ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Р.Стоянов/                                                /адв.И.С./                                                                                             

 

                                                                         Обвиняем :

                                                                         / Т.А.    /                   

 

                                                                   Преводач:

                                                                   / П.К. / 

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382, ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 168/ 2016 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 304/2016 г. по описа на МТРП, с което

 Обвиняемия  Т.А.    – мъж , роден на *** год. в гр. С** Р. Г****, притежаващ грузински паспорт № **** , издаден на *** год. в Г* валиден до *** год., гражданство Грузия,  неженен, образование висше- професионален бакалавър,работи като механик, неосъждан представляван от неговият защитник адв.И.С., съгласно условията на което, Т.А.    – мъж , роден на *** год. в гр. С** Р. Г*** , притежаващ грузински паспорт № **** , издаден на *** год. в Г** валиден до *** год., гражданство Г**,  неженен, образование висше- професионален бакалавър,  безработен, неосъждан,  се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 316 вр. с чл.308, ал.2 НК, а именно в това, че на 22.08.2016 год. около 23.00 часа на трасе влизащи моторни превозни средства от Република Турция в Република България на ГКПП Малко Търново съзнателно се е ползвал от неистински документ – документ за самоличност -  гръцко разрешително  за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС - № **** , издадено на ** год. в К*** валидно до *** год., пред длъжностно лице – граничен полицай , като за самото му съставяне не може да се търси наказателно отговорност – престъпление по чл. 316 вр. чл. 308 ал. 2 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 316 вр. с чл.308,  ал.2 от НК на   обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 54  ал. 1 от НК , а именно Лишаване от свобода за срок от 1/една/ година .

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС  се отлага за срок от 3/три/ години.  .

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  95,00 лв на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

Щети от престъплението няма.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „ б“ от НК вещественото доказателство  неистински документ – документ за самоличност - гръцко разрешително  за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС - ***** се отнема в полза на Държавата.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №                             210/2016г.

На основание чл.309 НПК, след одобряване на споразумението, съдът се занима и с МНО, като

ОПРЕДЕЛИ :

ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия Т.А.    – мъж , роден на *** год. в гр. С** Р. Г**, притежаващ грузински паспорт № *** , издаден на *** год. в Г** валиден до**** год., гражданство Г**,  неженен, образование висше- професионален бакалавър,работи като механик, неосъждан,  МНО „задържане под стража”.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

Обвиняемият/чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на  руски , както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

 

Препис от споразумението да се предостави на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест Бургас   и ОД”Охрана” – Бургас.

 

Приключи с.з. в   15:45 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                  

СЪДИЯ:

 

                                                          Секретар: