П Р О Т О К О Л

                                                           

04.12.2014 година                                                             ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                      наказателна колегия        

На четвърти декември                                                                                  2014 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                                                  Съдебни заседатели: Ж.Р.

         С.Г.

                                                                                                   

Секретар: М.Д.

Прокурор: РАЙКО СТОЯНОВ       

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Станчева

Наказателно ОХ дело  № 208 по описа за 2014 година                      

На именното повикване в 10.30  часа се явиха:

 

За РП-гр.Малко Търново, редовно призована, се явява прокурор  Стоянов.

Подсъдимият А. Я., редовно призован, явява се лично  заедно с  адв.В.К. от САК с пълномощно, и с адв.Р.К. с представвено в днешно с.з. пълномощно.

И.И.И. свидетел, редовно призован, се явява лично.

М.Г.К. свидетел, редовно призован, се явява лично.

Сл.защитник Д.Х.Р., редовно призована,  не се явява.

Преводача Г.Д.М., редовно уведомена, се явява. лично в с.з.

СЪДЪТ, като взе в предвид, че подсъдимия А. Я. е чужд гражданин и не владее български език, намери за необходимо на същия да бъде назначен преводач от турски език на български език и от български език на турски език, поради което,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Г.Д.М. за преводач, на подсъдимия  А. Я., който преводач следва да извърши устен превод от български език на турски език и от туски на български език.

Снема самоличността на преводача:

Г.Д.М.   39г. с ЕГН:**********, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, преводач в Бюро за преводи- Бургас с адрес гр.Б. ж.к.”И.” № *.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа съдебни заседатели,  защитата има основание, ход на делото не следва да се дава. Допуснати са съществени нарушения на процесуалните правила и няма как тези нарушения да бъдат санирани в хода на съдебното производство. Както уважаемия съд констатира, касае се за престъпно деяние, което е осъществено от турски гражданин, който не владее български език. Видно от материалите от ДП е, че на обвиняемия, тогава не е осигурен своевременно преводач, който да разясни  в какво се състои  извършеното деяние и на какво основание това деяние носи характеристиката на престъпление по смисъла на НК на Р.България. Моя подзащитен Я. е задържан на ГКПП- М.Търново на 27.08.2014г. Видно от материалите по делото е, че за първи път преводач е осигурен от разследващ полицай  24 часа по късно. Тези мои твърдения се подкрепят изцяло с приложените към ДП писма на РП- М.Търново за искане и назначаване на преводач, който да разяснява характера на извършващите се процесуални следствени действи. По същество това е недопустимо, тъй като в нормите в НПК е залегнало,  че езика който се ползва при реализация на нормите на НПК е българския. В този смисъл моя подзащитен не е разбирал в продължение на 24 часа, какво се е извършило по отношение на неговата личност. На второ място волята на законодателя е,  а  то е и констатитоционно право, всеки привлечен в качеството му на обвиняем да има право да ползва защита. По същия начин, както не е осугурен преводач при задържане на моя подзащитен, не е осигурен и защитник, който да защитава неговите права. С оглед на обстоятелството, че такъв защитник е осигурен едва след 24 часово задържане на моя подзащитен, давам основание да се счита, че са му нарушени, както конституционните права на защита, така и тези права, които му осигурява законодателя,  чиято воля е залегнала в НПК. На следващо място считам, че не по своята малозначителност  е и допуснато друго съществено нарушение на процесуалните правила, които намират приложение  в текста на чл.277 от НПК. В заключителното становище на разследващия полицай е отбялязано, че материалите по ДП №1000-19/2014г. по описа на Митница- Бургас, прокурорска преписка №1153 по описа на МТРП за 2014г.  е отбелязано, че материалите по разследването са предявени на служебния защитник назначен на 28.08.2014г.- адв.Р. от БАК. За да мотивира изготвянето на протокола за преявяване на разследването в протокол за призоваване на лице по телефона изготвен на 15.09.2014г. подписания Д.И. старши разследващ митнически инспектор при Митница- Бургас е отбелязал, че в присъствието на М.К.М., който няма качеството на преводач в процеса, същия е старши разследващ митнически инспектор при Митница- Бургас, е направил опит да се свърже по телефона с моя подзащитен, за да му посочи дата за явяване пред разследващия орган, с цел предявяване материалите по разследването. В същия този протокол са отбелязани два телефона,  а именно: тел: 0737 041 341 и тел: 0758 105 959, тоест двата телефона, които са записани в протокола за разпит на обвиняем, находящ се в съдебното дело на лист 4, абзац втори, ред последен. Логично е уважаема госпожо председател, уважаеми господа съдебни заседатели, да си зададем въпроса, как водещия разследването разледващ полицай И. щеше да се разбере по телефона с моя подзащитен и по време на телефонния разговор да му разясни, че следва да се яви за предявяване материалите по разследването, искане което е направено от моя подзащитен материалите по разследването да му бъдат предявени. Още повече, че разследващия  полицай не владее турски език, а посочения в протокола за призоваване по телефона свидетел е също разследващ полицай и няма качеството на преводач. Разследващия полицай, както и РП- М.Търново  не са изпълнили задълженията си за призоваване на моя подзащитен,  с цел предявяване материалите по разследването по адрес на местоживеене. Този адрес е отбелязан в същия протокол за разпит проведен на 28.08.2014г., отразен е в абзац втори на същия протокол, находящ се на лист 4 от настоящето НОХД №208/2014г. на МТРС. Обстоятелството, че е чужд гражданин не дава основание, както на разследващия полицай, така и на РП- М.Търново да нарушат правилата на наказателния процес. Допуснатото нарушение е от вида на съществените и то няма как да бъде санирано в хода на съдебното производство. В хода на ДП са допуснати и други нарушения на процесуалните правила, които посочени като доказателства в производството се намират в колизия с други доказателства, които са посочени като такива и са приобщени към НОХД №209/2014г. по описа на МТРС. Аз считам, че посочените мотиви и което и да е само едно от тези посочени мотиви, е достатъчно основание производството по делото да бъде прекратено и да бъде върнато на РП- М.Търново за отстраняване на допуснатите нарушения на процесуалните правила. Най малкото, законодателят е предвидил, че в случай на наличие на участник- гражданин на друга държава, следва да се приложат правилата на съдебна поръчка, чрез съответните институции за призоваване по адрес на местоживеене на този гражданин на друга държава. Наред с нарушенията на процесуалните правила визирани в НПК, РП- М.Търново нарушава и правилата на международния наказателен процес и на договорните отношения, които нашата Република има с Р.Румъния, за указване помощ и съдействия при разглеждане на наказателни дела. По посочените мотиви моля уважаема г-жо председател ход на делото да не се дава и на осн чл.248 ал.2 т.3 НПК, производството по НОХД № 208/2014г. на МТРС, същото да бъде прекратено и върнато на РП- М.Търново за отстраняване на допуснатите нарушения.

Адв.К.: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа съдебни заседатели, намирам искането на колегата за прекратяване на съдебното призводство и връщане делото на прокурора за нарушаване съществените правила, за основетелно. Всяко едно искане, по моя скромна преценка, е налице. По това направено искане за допуснатите процесуални нарушения, извършеното деяние и на какво основание е това деяние с предявяването на подсъдимия по делото. Имам едно искане и моля да го обсъдите и произнесете по него. Спрямо лицето А.М. Я. е  изготвен обвинителен акт, като същия е внесен в МТРС, по повод на който е образувано  НОХД № 209/2014г.  Внимателния прочитит на това наказателно произвоство и настоящето, обосновава извод за наличието на връзка между тези две производства,  това по НОХД №208 и това по НОХД №209 по описа на МТРС за 2014г. Намирам,  че за правилното им изясняване е необходимо тяхното обединяване. На основание чл.41 ал.1 НПК, цитираните от мен производства да бъдат обединени.

Прокурора: Никъде няма по кориците на делото, че  лицето Я. е задържано на 27.08.2014г. На 28.08.2014г.  е привлечено като обвиняем, спазени са всички норми, с преводач са му разяснени всички правила, предявени са му материалите, твърденията са неоснователни. По отношени на предявяването,  в съдебна зала  е подс.Я. и чрез преводача да отговори, дали са провели разговор и на какъв език По отношение на международни правни поръчки,  от 2010г. сме в ЕС и такива не се извършват. По отношение обединяването на делата ОХ 208/2014г. и ОХ 209/2014г.,  налице е ризон. Това са две различни деяния от двама различни подсъдими, но тъй като е една и съща фактическата обстановка, ако счетете искането на адквокатите за основателно, то тогава трябва да се върне делото и на подсъдимата А.М. А..

Адв.К.: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа съдебни заседатели, аз считам,  че от така направеното становище, не става ясно какво е становището на РП, по отношение на третия аргумент не предявяване материалите на разследването на моя подзащитен. Не бива да забравяме, че правата на обвиняемия са относими единствено и само към обвиняемия. Обвиняемия в един процес може да има повече от един защитник,  но никой не му отнема правото той лично сам да се защитава, още повече, той е направил волеизявление, от което е видно, че желае материалите да му бъдат предявени. Що се отнася до твърдението, че липсвали доказателства, че е бил оставен без преводач и защитник, това не кореспондира с приложените материали по ДП и ПП на МТРП. Към преписката са приложени заповед за задържане на лице от 27.08.2014г. и е приложена на л.79 от настоящето производство. На л.1 от наказателното производство в абзац предпоследен е записано в писмо до РП гр.М.Търново, ДП започна на осн чл.212 ал.2 НПК със следното действие на разследването- оглед на местопроизшествието.Видно от протокола на местопроизшествието,  че този оглед се извършил на 27.08.2014г.,  а не както твърди представителя на ДО, че РП не знае за това, че е задържан чужд гражданин в продължение на 24 часа. Считам това становище за неостнователно и това становище не кореспондира с приложените по делото доказателства, с оглед на което, уважаема госпожо председател, уважаеми господа съдебни заседатели, моля да приемете становището на РП- М.Търново за неоснователно,  по отношение за не даване ход на делото и прекратяване производството по делото. По отношение направеното искане на колегата, аз напълно се солидаризирам за обединяване на двете производства, те са  основателни, те са семейство. Считам също, че нормално е да се направи такова искане с цел пестене на процесуално време. Доказателствата по делото са едни и същи, по едно и също време, предмета на престъпното деяние е едно и също, разликата е в количеството, поради което считам искането за уместно и моля да го уважите. Двамата са семейство и съпругата владее отлично турски език и няма нужда за преводач от румънски на български и от български на румънски.

 

СЪДЪТ като изслуша становищата на страните, счита че НОХД № 208/2014г. на МТРС  и  НОХД № 209 /2014г. са водени срещу две лица за едно и също престъпление, с една и съща квалификация на престъплението и  действително е налице връзка межу делата, тъй като подсъдимите А. Я. и А.М. Я. са съпрузи, пътували са заедно с лек автомобил  към Р.Турция, фактическата обстановка е една и съща, при което счита направеното искане от адв.К. да бъдат обединени и двете  дела за основателно, предвид което на осн чл.41 ал.1 НПК,

ОБЕДИНЯВА НОХД № 209/2014г. към НОХД № 208/2014 на МТРС.

Обединените дела да се водят под № 208/2014г. на МТРС.

 

Изнесените твърдения на адв.К., че са налице процесуални нарушения във  връзка със задържането на подс.А. Я. на 27.08.2014г.,  при което не му е бил осигурен преводач, а такъв е бил осигурен едва при привличането му  като обвиняем,  което основание се сочи от защитника на подсъдимия Я., като процесуално нарушение,  довело до нарушаване правото на защита на подс.А. Я. съдът намира за неоснователно. Дори делото да бъде върнато за такова процесуално нарушение  в досъдебната фаза на производставото, това нарушение няма как да бъде санирано към настоящия етап. Отделно от това, съдът счита, че не е налице нарушение на процесуалните правила, тъй като съгласно чл.219 ал.1 НПК, когато са съберат достатъчно доказателства за виновността на определени лица от ОХ, тогава същото се привлича в качеството на обвиняем, какъвто лицето е имало осигурен. На лицето са били осигурени, както защитник, така и преводач, към момента на привличането му като обвиняем. По изложените мотиви съдът, счита че не е налице посоченото основание за връщане на делото на досъдебна фаза. Относно предявяването на материалите, съдът като взе предвид, че в разпита си като обвиняем  А. Я. е заявил, че желае да му бъдат предявявани материалите и по делото липсват доказатества, същият да е бил призован за предявяване на материалите, то съдът счита, че в този случай  действително са му били нарушени правата, тъй като липсват доказатества за редовното му призоваване, за предявяване на материалите. Това е основание за връщане на делото, тъй като съдът счита, че това е съществено процесуално нарушение на правата на обвинянемия в хода на ДП.

Предвид това и на основание осн. 288 т.1 НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА НОХД №208/2014г на МТРП, поради допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на А. Я..

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

Съдът определя възнаграждение на преводача Г.М. за извършен устен превод в с.з. в размер на 60.00лв. платими от Бюджета на съда.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            Секретар: