Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 16.10.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На   тринадесети октомври                                                                 2015г.                            

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №208 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.А.М., българска гражданка, ЕГН **********, адрес *** връх 33 против наказателно постановление № 841/2014 г. от 03.04.2015г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на  9 075 лв. / девет хиляди седемдесет и пет лева/, представляваща 220 % от продажната цена на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт №621 от 09.12.2015г., съставен от Н.Д.Г. ***, на длъжност митнически инспектор при МП „ Малко Търново“,  за това ,че при  извършена проверка на  09.12.2014г. около 00.35 ч. на МП Малко Търново, на трасе вход е пристигнал пътуващ от Р Турция за Р България автобус марка **. управляван от лицето **. След приключване на паспортния контрол, актосъставителят попитал шофьора и пътуващите в превозното средство лица дата имат нещо за деклариране - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности, акцизни стоки. След получаване на отрицателни отговори било пристъпено към проверка на автобуса и багажа на пътуващите в него. В багажното отделение на автобуса, в найлонови чували с възглавници, зашити вътре във възглавниците били открити цигари. Чувалите били на пътничката С.А.М.. След проверка на пътната й чанта били открити още цигари, поставени под хранителни продукти. Всички открити цигари са както

- цигари марка „ Akhtamar" без акцизен бандерол, без надпис „ duty free " - обшо 1 400 къса

цигари марка ,, J&J" без акцизен бандерол, без надпис ., duty free ” - общо 9 600 къса

Снети са обяснения от С.А.М., в които е посочила , че цигарите са й дадени от жена в Турция, за да ги занесе в **.

Продажната цена на горепосочените тютюневите изделия е 4 125 лв. /четири хиляди сто двайсет и пет лева/. определена на основание чл. 29 ал. 3 т. 1 от ЗАДС от Комисия, назначена със Заповед № 3H-403' 02.07.2013 г.. допълнена със Заповед № ЗН-490/02.08.2013 г. на Началника на Митница Бургас.

За извършената проверка е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ- 5183/ 09.12.2014 г.

Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № 0003684 от 09.12.2014 г.

 

Недекларираната стока значително надвишава нормите за безмитен внос съгласно съгласно Регламент / ЕО/ № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на общността за митнически освобождения, във връзка с чл. 51 а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент за противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността / и подлежи на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл.62 от Регламент № 2913/92г„ във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г„ във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г.за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията , относно писмено деклариране чрез ЕАД.

 

          Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

С.А.М.  не е изпълнила своите задължения да декларира пред митническите органи пренасяните от нея стоки. Същата е била наясно с действащите законови разпоредби. На МП “Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика е указано, че пътниците са длъжни да декларират пренасяните от тях стоки с търговски характер. На лицето е била осигурена възможност да декларира стоките, но не е сторило това.В конкретния случай, видно от фактическата обстановка С.А.М.  не е декларирала пренасяната от нея стока. Жалбоподателката е била длъжна да декларира стоката, имала е възможност да направи това, но не го е направила.

От фактическата обстановка и начина на действие, описани в обстоятелствената част на акта и постановлението се установява, че на 09.12.2014г. С.А.М.  е пренесла през държавната граница - МП ,, Малко Търново”, описаните по-горе тютюневи изделия- цигари без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществила състава на чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233. ал. 3 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по този текст.

Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св. Г.  .

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

          Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона,тъй като жалбоподателката е извършила предварителна подготовка за да скрие стоката,като я зашила във възглавници.

           Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 841/2014 г. от 03.04.2015г. на  Началник на Митница Бургас, с което на С.А.М., българска гражданка, ЕГН **********, адрес *** връх 33  за нарушение на чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на   9 075 лв. / девет хиляди седемдесет и пет лева/, представляваща 220 % от продажната цена на стоката  и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: