- .

1.4.2013. 30.4.2013.

No , No , , - , -                                         
1 No 12/2013 ... :
.
3.4.2013.
11.4.2013.
2 No 50/2013 ... :
.
23.4.2013.
23.4.2013.
3 No 58/2013 ...,
...
:
.
29.4.2013.
29.4.2013.
4 No 21/2013 .VI. - - .-.243-252 ... :
.
17.4.2013.
...
25.4.2013.
5 No 29/2013 .X. - .325 ... :
.
16.4.2013.
...
23.4.2013.
6 No 40/2013 .. :
.
1.4.2013.
7 No 41/2013 .. :
.
1.4.2013.
8 No 75/2013 ... :
.
30.4.2013.
9 No 77/2013 .78 ... :
.
22.4.2013.
...
22.4.2013.
10 No 78/2013 .78 ... :
.
22.4.2013.
...
22.4.2013.
11 No 79/2013 .IX. ... :
.
8.4.2013.
...
8.4.2013.
12 No 80/2013 - .223 :
.
12.4.2013.
12.4.2013.
13 No 81/2013 - .223 :
.
12.4.2013.
12.4.2013.
14 No 82/2013 .VIII. - .280 .. :
.
15.4.2013.
..
15.4.2013.
15 No 83/2013 .VIII. - .280 .. :
.
15.4.2013.
..
15.4.2013.
16 No 86/2013 - .243, .4 .5 ,
...
:
.
29.4.2013.