Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          , 10.02.2014 г., гр. **

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, на двадесет и трети януари  две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                           Районен съдия: МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар  М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД № 207 по описа на съда за 2013година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.Г.М. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 98/30.10.2013г. издадено от Началник на РУП-**, с което за нарушение на чл.22 ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание “глоба” в размер 350 лева и   е лишен от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, а на основание чл.6 ал.1 т.6 от Наредба Із 2539/2012г. са му отнети 12 контролни точки.   Иска се отмяна на наказателното постановление. Навеждат се доводи  за допуснати процесуални нарушения.

В с.з., жалбоподателят, редовно призован, се представлява от авд.А., чрез който поддържа жалбата и моли за отмяна на НП.

Въззиваемата страна, се представлява в с.з. от законния си представител - гл.инсп.Т.Т. ***.

            Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, съдържа необходимите реквизити и производството по нея пред РС-гр.** е редовно образувано, поради което съдът намира жалбата за допустима , а разгледана по същество – за основателна, като съображенията за това са следните:

            С АУАН № 98/23.10.2013г. П.Г.М. е привлечен към административно-наказателна отговорност за това, че на  същата дата – 23.10.2013 г. около 09.49 ч.   управлявайки  лек автомобил  „Тойота РАВ 4”, собственост на „М. *** ****МВ  по път І-9 км в село Звездец посока град **, е превишил максимално допустимата  скорост  от 50км/ч., като се е движел със скорост  от 104 км/ч.Ограничението на скоростта е въведено с пътен знак Д-11 .  Според отразеното в АУАН , скоростта е установена с техническо средство ТR-40 , с фабр. № 343. Нарушителят  не е отразил възражение в  акта. Констатиращият орган е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 21 ал.2 от ЗДвП. Актът е предявен на М., който го е подписал без възражения.

Въз основа на акта е издадено атакуваното НП № 98/30.10.2013 г.на Началник на РУП-**. В постановлението са възпроизведени фактическите констатации по АУАН, но е дадена различна правна квалификация на нарушението - АНО е приел, че е нарушена нормата на чл.22 ал.1 от ЗДвП  и е наложил на М. административно наказание “глоба” в размер 350 лева и   е лишен от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, а на основание чл.6 ал.1 т.6 от Наредба Із 2539/2012г. са му отнети 12 контролни точки.

            При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна установено следното:

          В хода на административнонаказателното производство са допуснати нарушения на процесуалните правила, които са от категорията на съществените и налагат отмяна на НП само на това основание.

            На първо място както вече бе посочено в съставения при проверката акт се сочи, че ограничението на скоростта в участъка, в който е извършено нарушението, е въведено  с пътен знак Д-11. Това ограничение според актосъставителя е 50 км/ч.  Според чл. 21, ал.2 от ЗДвП  ограничение на скоростта на територията на населено място  се въвежда с пътен знак само когато е различно от предвиденото в чл. 21, ал.1 от ЗДвП , т.е за населено място- когато е различно от 50 км/ч.  В конкретния случай с цитирания от актосъставителя пътен знак Д-11 е въведено ограничение 50 км/ч. на територията на населеното място. В НП наказващият орган е  посочил , че ограничението на скоростта произтича от това, че мястото, на което е установено нарушението, е в населено място.  Липсват данни за други ограничителни пътни знаци.  Същевременно , обаче наказващият орган е посочил, че  е нарушена разпоредбата на чл. 21, ал.2 от ЗДвП, която предвижда , че „Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак.”, т.е нарушението се изразява в превишаване на максимално допустима скорост, определена с пътен знак, какъвто според описанието на нарушението в НП  не е имало. Несъответствието между описанието на нарушението в АУАН и НП и правната квалификация, дадена му от актосъставителя и от АНО в атакуваното НП, ограничава съда в преценката му относно правилното  прилагане на материалния закон.

На второ място, налице е несъответствие между правната квалификация на описаното в АУАН нарушение, квалифицирано като такова по чл.21 ал.2 от ЗДвП  и правната квалификация на нарушението, неправилно квалифицирано от АНО  в атакуваното НП като такова по чл.22 ал.1 от ЗДвП. Това несъответствие между правната квалификация на нарушението в АУАН и НП безспорно нарушава правото на защита на нарушителя, поставяйки го в невъзможност да разбере какво точно административно нарушение е извършил и за какво е наказан, за да организира адекватно защитната си, и несъмнено представлява съществено процесуално нарушение, водещо да отмяната на атакуваното НП, без да се разглежда по същество.

            Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                                                                       Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯВА наказателно постановление  № 98/30.10.2013г., издадено от Началник на РУП-**, с което на П.Г.М. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.22 ал.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание “глоба” в размер 350 лева и   е лишен от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, а на основание чл.6 ал.1 т.6 от Наредба Із 2539/2012г. са му отнети 12 контролни точки.

            Решението подлежи  на обжалване с касационна жалба пред Административен съд- Бургас  в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                               

                                                                       Районен съдия :