П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  17.09.2015г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  седемнадесети  септември  две хиляди и петнадесета  година в  състав:

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков   

сложи за разглеждане НОХ дело    205  по описа за 2015 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в   12.00    часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Луков

Обвиняемите: Ш.Х.А.,  Н.А.А., Х.М.Х., Х.Д.Х., и Д.К.Ш., редовно призовани, се явяват доведени от  ОД”Охрана”- Бургас.

          Явява се адв.А.Г. - ХАК Бургас, редовно упълномощен от всички обвиняеми.

          Явява се преводача Б.  А.  Ш. .

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че обвиняемите са чужди граждани и не владее български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български на арабски език и от арабски  на български език.

Адв.Г.: Съгласен съм да назначите Б.  А.  Ш.  за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемите са чужди гражданини и не владеят български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Б.  А.  Ш.  в качеството на преводач по делото, който следва да извърши устен превод от български на арабски език и от арабски на български език, като определя възнаграждение в размер на  30 лв.

Снема самоличността на преводача:

Б.  А.  Ш.  ЕГН **********, български гражданин, неосъждан, без отношения с обвиняемия.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемите както следва /чрез преводача/:

Ш.Х.А., мъж, роден на **, без документи за самоличност;

Н.А.А., мъж, роден на **, без документи за самоличност;

Х.М.Х., мъж, роден на **, без документи за самоличност;

Х.Д.Х., мъж, роден на **, без документи за самоличност и

Д.К.Ш., мъж, роден на **, без документи за самоличност.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемите Ш.Х.А., Н.А.А., Х.М.Х., Х.Д.Х., и Д.К.Ш. и техния защитник адв.Г. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемите  Ш.Х.А.,  Н.А.А., Х.М.Х., Х.Д.Х., се ПРИЗНАВАТ за  виновни в това, че: На 14 септември 2015 г. около 1,00 часа в района на 76-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като съизвършители, са превели през границата на страната от Р Турция в Р България група от 42 иракски граждани, от които двама не са навършили 16-годишна възраст, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемите А., А., Х. и Х.  виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК. на обвиняемите се налага наказание при условията на чл.54 НК лишаване от свобода за срок от 18 месеца, като изтърпяването на наказанието се отлага за изпитателен срок от 4 години при условията на чл.66 и сл. НК, както и глоба в размер на 2000 лв. за всеки един поотделно.

 

Обвиняемият Д.К.Ш. се признава за виновен в това, че на 14 септември 2015 г. около 1,00 часа в района на 76-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като съизвършител заедно с А., А., Х. и Х., е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от 42 иракски граждани, от които двама не са навършили 16-годишна възраст, без разрешението от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Ш. виновно при форма на вината пряк умисъл съгласно чл.11, ал.2 НК.

За посоченото престъпление по чл. чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК. на обвиняемия Ш. се налага наказание при условията на чл.54 НК лишаване от свобода за срок от една година, като на основание чл.60, ал.1 ЗИНЗС наказанието бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип и съгласно чл.61, т.2 ЗИНЗС при строг режим, както и глоба в размер на 2500 лв.

Алтернативно предвиденото по чл.280 НК наказание „конфискация на част или цялото имущество” не може да бъде изпълнено поради това, че обвиняемите са чужди граждани и не притежават имущество в България.

          Разноски по делото 165 лв. Щети от престъплението – няма. Веществени доказателства – няма.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват, като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново.

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Борис Луков/                                            /адв.А.Г./                                                                                             

 

                                                                         Обвиняеми :

1.Ш.Х.А.

 

2. Н.А.А.

 

3. Х.М.Х.

 

4. Х.Д.Х.

 

5. Д.К.Ш.

 

                                                                   Преводач:

                                                                   / Б.  А.  Ш.  / 

 

Адв.Г.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от мите подзащитни доброволно,  същите са запознати с него, наясно са  с правните последици, съгласни са да заплатят разноските. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият Ш.Х.А. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на арабски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Обвиняемият Н.А.А. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на арабски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Обвиняемият Х.М.Х. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на арабски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Обвиняемият Х.Д.Х. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на арабски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Обвиняемият Д.К.Ш. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на арабски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

 

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

1. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 205/ 2015 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 292/2015 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Ш.Х.А., мъж, роден на **, без документи за самоличност, представляван от неговият защитник адв.Г., съгласно условията на което, се ПРИЗНАВА за  виновен  в това, че: На 14 септември 2015 г. около 1,00 часа в района на 76-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като съизвършител, е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от 42 иракски граждани, от които двама не са навършили 16-годишна възраст, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия А., виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК. НК на обвиняемия А. се налага наказание при условията на чл.54 НК,  ЛОС за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 и сл. НК изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от ЧЕТИРИ  ГОДИНИ, както и глоба в размер на 2000 лв.

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  39 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

Алтернативно предвиденото по чл.280,ал.2вр.чл.55,ал3 НК наказание „конфискация на част или цялото имущество” не се налага.

 

Щети от престъплението няма. Веществени доказателства – няма.

 

 

2. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 205/ 2015 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 292/2015 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Н.А.А., мъж, роден на **, без документи за самоличност, представляван от неговият защитник адв.Г., съгласно условията на което, се ПРИЗНАВА за  виновен  в това, че: На 14 септември 2015 г. около 1,00 часа в района на 76-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като съизвършител, е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от 42 иракски граждани, от които двама не са навършили 16-годишна възраст, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия А., виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК. НК на обвиняемия А. се налага наказание при условията на чл.54 НК,  ЛОС за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 и сл. НК изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от ЧЕТИРИ  ГОДИНИ, както и глоба в размер на 2000 лв.

Алтернативно предвиденото по чл.280,ал.2вр.чл.55,ал3 НК наказание „конфискация на част или цялото имущество” не се налага.

 

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  39 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

Щети от престъплението няма. Веществени доказателства – няма.

 

 

3. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 205/ 2015 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 292/2015 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Х.М.Х., мъж, роден на **, без документи за самоличност, представляван от неговият защитник адв.Г., съгласно условията на което, се ПРИЗНАВА за  виновен  в това, че: На 14 септември 2015 г. около 1,00 часа в района на 76-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като съизвършител, е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от 42 иракски граждани, от които двама не са навършили 16-годишна възраст, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Х., виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК. НК на обвиняемия Х. се налага наказание при условията на чл.54 НК,  ЛОС за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 и сл. НК изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от ЧЕТИРИ  ГОДИНИ, както и глоба в размер на 2000 лв.

Алтернативно предвиденото по чл.280,ал.2вр.чл.55,ал3 НК наказание „конфискация на част или цялото имущество” не се налага.

 

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  39 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

Щети от престъплението няма. Веществени доказателства – няма.

 

 

4. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 205/ 2015 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 292/2015 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Х.Д.Х., мъж, роден на **, без документи за самоличност, представляван от неговият защитник адв.Г., съгласно условията на което, се ПРИЗНАВА за  виновен  в това, че: На 14 септември 2015 г. около 1,00 часа в района на 76-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като съизвършител, е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от 42 иракски граждани, от които двама не са навършили 16-годишна възраст, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Х., виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК. НК на обвиняемия Х. се налага наказание при условията на чл.54 НК,  ЛОС за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 и сл. НК изтърпяването на наказанието бъде отложено за изпитателен срок от ЧЕТИРИ  ГОДИНИ, както и глоба в размер на 2000 лв.

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  39 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

Алтернативно предвиденото по чл.280,ал.2вр.чл.55,ал3 НК наказание „конфискация на част или цялото имущество” не се налага.

 

Щети от престъплението няма. Веществени доказателства – няма.

 

 

5. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  № 205/ 2015 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 292/2015 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия Д.К.Ш., мъж, роден на **, без документи за самоличност, представляван от неговият защитник адв.Г., съгласно условията на което, се ПРИЗНАВА за  виновен  в това, че: На 14 септември 2015 г. около 1,00 часа в района на 76-та гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие като съизвършител заедно с А., А., Х. и Х., е превел през границата на страната от Р Турция в Р България група от 42 иракски граждани, от които двама не са навършили 16-годишна възраст, без разрешението от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Ш. виновно при форма на вината пряк умисъл съгласно чл.11, ал.2 НК.

За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2  НК на обвиняемия Ш. се налага наказание при условията на чл.54 НК,  ЛОС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.60, ал.1 ЗИНЗС наказанието бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип и съгласно чл.61, т.2 ЗИНЗС при СТРОГ режим, както и глоба в размер на 2500 лв.

Алтернативно предвиденото по чл.280,ал.2вр.чл.55,ал3 НК наказание „конфискация на част или цялото имущество” не се налага.

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  39 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемия.

 

Щети от престъплението няма. Веществени доказателства – няма

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №                             205/2015г.

Обвиняемите/чрез преводача/: Заявяваме, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на арабски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

 

Препис от споразумението да се предостави на ГПУ- Малко Търново и ОД”Охрана” – Бургас.

 

Приключи с.з. в   12.20 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                  

СЪДИЯ:

 

 

                                                          Секретар: