Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 26.10.2016 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На деветнадесети октомври                                          2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 204 по описа за  2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Л.З.Н., ЕГН ********** с адрес *** против наказателно постановление  16-0299-000176 от 22.08.2016г. на началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя на основание чл.638, ал.3,   от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 400 лева  за нарушение на чл. .638, ал.3,   от КЗ.

Жалбоподателят редовно призован не се явява.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган  изпраща представител.Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 Срещу жалбоподателя Н.  е съставен акт за установяване на административно нарушение **.  от Р.И.Ж. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас , РУ Малко Търново  за това, че на 18.08.2016 г. около 11:45 часа на ул.”** на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 - КПП Б** като водач на лек автомобил - **, ,като водача не е собственик на управлявания от него МПС  управлява МПС  което е регистрирано на територията на Р.България и не е спряно от движение без валидна застраховка "Гражданска отговорност" на МПС.

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът за установяване на административно нарушение е съставен и препис от него е връчен на нарушителя, според изискванията на чл.40 и 43 от ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено на основание акта за установяване на административно нарушение е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН,

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.638,ал.3 от Кодекса за застраховането като на 18.08.2016 г. около 11:45 часа на ул.”** на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 - КПП Б** като водач на лек автомобил - **, ,като водача не е собственик на управлявания от него МПС  управлява МПС  което е регистрирано на територията на Р.България и не е спряно от движение без валидна застраховка "Гражданска отговорност" на МПС.

      Тази фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя Ж., дадени в съдебно заседание.

      На жалбоподателя е наложена  санкция от 400 лева глоба, предвидена в закона. Съдът не споделя доводите за маловажност на случая. Нарушението е формално. Не е необходимо от него да са настъпили вредни последици. Нарушението е често извършвано от гражданите, поради което не може да се приеме, че представлява маловажен случай на нарушение. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът    

 

Р     Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 16-0299-000176 от 22.08.2016г. на началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на Л.З.Н., ЕГН ********** с адрес ***  на основание чл.638, ал.3,   от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 400 лева  за нарушение на чл.638, ал.3   от КЗ

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: