Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 16.10.215 г., град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тринадесети октомври                                                        2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                         Съдебни заседатели :   1.

                                                                               2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №204 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.С.А. с ЕГН: **********, адрес: *** против наказателно постановление №**.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 63, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 КОГТ , на основание чл.275,ал.1,т.2 от ЗГ,чл.270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 100.00 лв. (сто лева) .

          Жалбоподателят редовно призован    се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № 030185 от 25.02.2015 г. съставен от т.л. И.П.Т., на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ - Бургас , за това, че при  извършена проверка на 31.12.2015 r., на територията на ТП „ДГС Малко Търново’’, преди експедиране на дървесина лицето не е маркирало всички чела на отрязани дървета с диаметър над 20 см с контролна горска марка и общата кубатура на маркираната дървесина не надхвърля 10 % от проверените 6 пр. m дърва за огрев от дървесен вид „цер”, което се установи и от свидетелите:  ** С. и  И. **.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 63, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 КОГТ . Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Така например в Акта е посочена като дата на извършване на нарушението 25.02.2015г. а в НП е посочено,че нарушението е извършено на 31.12.2015г. Поради което съдът намира,че по този начин се нарушава правото на защита на жалбоподателя да узнае точно какво нарушение е извършил,кога го извършил  и да организира защитата си.Допуснато е от АНО   процесуално нарушение на чл.42,т.2 и чл.57,ал.1,т.2 от ЗАНН.Допуснатото от АНО  процесуално нарушение е съществено и не може да бъде санирано в настоящия процес.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р      Е     Ш     И   :

 

         Отменя наказателно постановление №**. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните , с което на М.С.А. с ЕГН: **********, адрес: *** за нарушение на 63, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 КОГТ , на основание чл.275,ал.1,т.2 от ЗГ,чл.270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 100.00 лв. (сто лева) .

       

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: