Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Малко Търново, 21.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д.  и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от съдията Дойков НАХД № 203 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Делото е образувано е по жалба, подадена от Л.З.Н., ЕГН **********,*** срещу наказателно постановление № 16 – 0299-000175 от 22.08.2016г., издадено от ** - Началник РУП към ОД МВР Бургас – РУ МВР Малко Търново, с което на жалбоподателя на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП  и  чл. 183, ал. 1, т. 2 , пр. 2 от ЗДвП му е  наложено наказание „глоба” в общ размер на 310,00лева за извършени нарушения по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

Жалбоподателят сочи, че незаконосъобразно е наказан с наказателното постановление и моли глобата да му бъде намлена. Смята, че наказателното постановление за незаконосъобразно.

В хода на съдебното заседание жалбоподателят , редовно призован не се явява и не се представлява.   

Административнонаказващият орган – РУ МВР Малко Търново се представлява от Началник РУ МВР М. Търново **.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:   

От фактическа страна:

На 18.08.2016г. свидетелят полицай Р.Ж. изпълнявал служебните си задължения на първокласен път I – 9 при КПП „Босна“. Около 11:45часа бил спрян за проиверка л.а. „** управляван от валбоподателя Л.З.Н. ***. Полицай Ж. извършил проверка на водача , като установил, че Н. управлявал лекия автомобил без да има заплатена винетна такса , удостоверена със съответно залепен на предно панорамно стъкло винетен стикер. Водачът не представил и доказателства да притежава такъв стикер. По време на проверката било установено, че водачът не носи и контролен талон към валидно СУМПС. За установените нарушение мл. автоконтрольор съставил АУАН бл. № 283989/18.08.2016г. / в регистъра на КАТ № 186/18.08.2016г./. След проверката, по – късно през деня,  Н. представил контролния талон пред актосъставителя. След приключване на проверката било съставено процесното наказателно постановление № 16 – 0299-000175 от 22.08.2016г., издадено от Началник РУП към ОД МВР Бургас – РУ МВР Малко Търново. Същото било връчено на Л.Н.  на 22.08.2016г. , а на 26.08.2016г. била депозирана жалба срещу него.   

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: АУАН бл. № 283989/18.08.2016г. / в регистъра на КАТ № 186/18.08.2016г./, наказателно постановление № 16 – 0299-000175 от 22.08.2016г., свидетелските показания на актосъставителя Р.И.Ж., писмените такива , съдържащи са в административно – наказателната преписка и събраните в хода на съдебното следствие.

От правна страна:

Жалбата е депозирана в рамките на седемдневния срок за обжалване по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, подадена от легитимирано да обжалва лице срещу подлежащ на обжалване акт, поради което следва да се приеме, че същата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Настоящият състав, като инстанция по същество, след извършена проверка за законност, констатира, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да обуславят неговата отмяна. Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган  - видно от Заповед № 8121з-748/ 24.06.2015г. на Министър на вътрешните работи. Същото е издадено  в срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. При съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление са спазени императивните разпоредби на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Както в АУАН, така и в НП вмененото на жалбоподателя нарушение е подробно описано. Възможно най – подробно в АУАН , а съответно след това и в наказателното постановление , е посочена датата, мястото и начина на извършване на административното нарушение. В наказателното постановление са посочени и доказателствата , въз основа на които АНО е наложил наказанието на водача Л.Н.. Напълно е доказано управлението на МПС от страна на жалбоподателя и извършените от него нарушения. На първо място е доказано нарушението по  чл. 139, ал. 5 от ЗДвП – същият е управлявал посоченото МПС - л.а. „** без да е заплатил съответната винетна такса , определена в Закона за пътищата – чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДвП/ Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) За преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, Министерският съвет може да въвежда само една от следните такси за определена категория пътни превозни средства: 1. такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса; заплащането на винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци; размерът на винетните такси, включително административните разходи, за всички категории превозни средства се определя от Министерския съвет, така че да не е по-висок от максималните размери, посочени в приложение № 1/.  На следващо място е доказано и нарушението по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – Н. не е носил в себе си и контролния талон към СУМПС за съответната категория на управляваното МПС.  

  

 

Административано – наказващия орган правилно е определил и размера на наказанието, по отделните пунктове на наказателното постановление. Същите са посочени в законово определените размери – 300лева по реда на чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП и 10лева по чл. 183, ал. 1, т. 2 , пр. 2  от ЗДвП и налагането им не зависи от преценката на наказващич орган , поради абсолютната определеност на санкцията.

С оглед изложеното наказателното постановление като законосъобразно следва да бъде потвърдено.   

Така мотивиран, съдът 

Р   Е   Ш   И   :

 

 ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16 – 0299-000175 от 22.08.2016г., издадено от ** на длъжност Началник РУП към ОД МВР Бургас – РУ МВР Малко Търново, с което на Л.З.Н., ЕГН **********,***, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 179, ал. 3, т. 4 вр. чл. 183, ал. 1, т. 2 , пр. 2  от ЗДвП  му е  наложено наказание „глоба” в общ размер на 310,00лева за извършени нарушения по чл. 139, ал. 5 от ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: