ПРОТОКОЛ

 

гр.МАЛКО ТЪРНОВО 16.10.2014 година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Татяна Станчева - Иванова

Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко С. сложи за разглеждане НОХ дело № 203 по описа за 2014 год. докладвано от съдията Иванова

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора С..

Обвиняемият  Е.Т., редовно призован, се явява лично, доведен от органите на Съдебната охрана.

Явява се преводача М.К., редовно призована.

Явяват се адв.Д. и адв.Х., защитници от АК- Пловдив.

СЪДЪТ, като отчете факта, че обвиняемият Е.Т., е чужд гражданин – гражданин на Р.Турция и не владее български език, намери че на същия следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши устен превод от турски на български език и от български на турски език, предвид което, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА М.К. за преводач по настоящето дело, която да извърши устен превод от турски на български език и от българки на турски език, като й определя възнаграждение в размер на 50 лв.

Съдът снема самоличността на преводача:

М.Д.К. 64г. с ЕГН:**********,***, български гражданин, семейна, неосъждана, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от

НК.

Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод. По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

Адв.Х.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Е.Т. /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемия/чрез преводача/

Е.Т. - мъж, роден на ***г***  Р. Турция, турски гражданин, притежаващ турска л.к. серия R ** № *** живущ ***, околия Пазарджик, с.Е. и с немска шофьорска книжка с №D ***** издадена на 10.07.1997г.

Обвиняемият Е.Т.: /чрез преводача/ Разяснени са ми правата които имам в наказателния процес.

Съдът разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря. Представили сме ви споразумение и моля съда да го одобри. Същото не противоречи на Закона и морала.

Адв.Д.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Моля да бъде одобрено така представеното споразумение. Същото не противоречи на Закона и морала.

Адв.Х.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Моля да бъде одобрено така представеното споразумение. Същото не противоречи на Закона и морала.

Обвиняемият Е.Т.: /чрез преводача/ Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Нямам искания по реда на съдебното следствие.  Моля да бъде одобрено така представеното споразумение.

Съдът запитва обвиняемият дали разбира обвинението, признава ли се за виновен, доброволно ли е подписал споразумението, съгласен ли е с наказанието.

Обвиняемият Е.Т.:  /чрез преводача/:  Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 131 /2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 97 / 2014 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

А. СТРАНИ ПО СПАРАЗУМЕНИЕТО:

Днес, 08.10.2014 год., в Районна прокуратура гр. Малко Търново се срещнаха и разговаряха страните досъдебно производство № 131 /2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 97 / 2014 г. по описа на МТРП.

1.ДЪРЖАВЕН      ОБВИНИТЕЛ: Райко С. - прокурор при РП - гр. Малко Търново.

2.ЗАЩИТНИК^ адвокат С.Г.Д. и С.С. Х. при ПАК.

ПРЕВОДАЧ: М.К. ***

3. ОБВИНЯЕМ: е.т. - мъж, роден на ***г***, Р. Турция, турски гражданин, притежаващ турска л.к. серия R ** № *** живущ ***, околия Пазарджик, с.Е. и с немска шофьорска книжка с №D ***** издадена на 10.07.1997г.,

Б.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните, спазвайки изискванията на чл.381 НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1 .Обвиняемият Е.Т. се признава за виновен за това, че на 23.09.2014г. около 15.30 часа в района на 15 гранична пирамида намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната от Р Турция в Р България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно - престъпление по чл.279 ал.2, вр. ал.1 НК.

2.Деянието е извършено от обвиняемия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3.3а посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.2, вр. ал.1 НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, ЛОС за срок от 6 /шест/ месеца, които обвиняемият ще изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.60 от ЗИНЗС при първоначален "строг" режим съгласно чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

На осн.чл.55 ап.3от НК, на обвиняемият не се налага наказание глоба

Разноски по делото няма.

ПРОКУРОР:                                   ЗАЩИТНИК:

/Райко С./                                      /адв.С.Д./

ЗАЩИТНИК: /адв.С. Х./

ОБВИНЯЕМ :

/Е.Т./

Преводач:

/М.К./

Обвиняемият Е.Т.:/чрез преводача/ Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Не желая да ми бъде предоставен писмен превод от споразумението.

Обвиняем :

/ Е.Т. /

Преводач:

/М.К./

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на основание чл.382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП .№ 131 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП №97/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко С., обвиняемия Е.Т., роден на ***г***, Р. Турция, турски гражданин, притежаващ турска л.к. серия R ** № *** живущ ***, околия Пазарджик, с.Е. и с немска шофьорска книжка с №D ***** издадена на 10.07.1997г., представляван от неговите защитници адв.Д. и адв.Х., съгласно условията на което, обвиняемият Е.Т. се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 23.09.2014г. около 15.30 часа в района на 15 гранична пирамида намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново влязъл през границата на страната от Р Турция в Р България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно - престъпление по чл.279 ал.2, вр. ал.1 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.2, вр. ал.1 НК, във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК налага на обвиняемия Е.Т. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца.

На осн.чл.55 ал.З от НК, съдът НЕ НАЛАГА предвиденото по чл.279 ал.2, вр.ал.1 от НК кумулативно наказание глоба.

На основание чл.189 ал.2 НПК разноските в съдебна фаза в размер на 50.00лв. остават за сметка на съда.

Така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, обвиняемият Е.Т. на осн.чл.61 т.2 от ЗИНЗС, ще изтърпи при първоначален „СТРОГ" режим в Затвор на осн.чл.60 ал.2 от ЗИНЗС.

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 203/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.                           

                                                           СЪДИЯ:

Секретар:

 

Съдът, като взе предвид, че обвиняемият Е.Т. е осъден със споразумение по НОХД №1229/2013г. на PC- Свиленград, влязло в сила на 22.11.2013г.,  на осем месеца лишаване от свобода, за престъпление по чл.279 ал.1 от НК, като деянието по НОХД №203/2014г. на PC- Малко Търново е извършено в изпитателния срок на осъждането по НОХД №1229/2013г. на РС- Свиленград, на основание чл. 383, ал. 2, вр. чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл.68, ал.1 от НК обвиняемият е.т., роден на ***г***, Р. Турция, турски гражданин, притежаващ турска л.к. серия R ** № *** живущ ***, околия Пазарджик, с.Е., с немска шофьорска книжка с №D *****, издадена на 10.07.1997г., да изтърпи отделно и наказанието  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, наложено по НОХД №1229/2013г. на PC- Свиленград, изпълнението на което е било отложено с изпитателен срок от три години.

Приведеното в изпълнение наказание следва да бъде изтърпяно в Затвор на осн.чл.60 ал.2 от ЗИНЗС, при първоначален „СТРОГ" режим на осн.чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба и протест по реда на Глава XXI НПК, в петнадесет дневен срок, считано от днес.

На осн.чл.59 ал. 1 т. 1 от НК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИСПАДА времето през което обвиняемият Е.Т. е бил задържан с МНО „Задържане под стража" по досъдебно производство №131/2014г. ГУП- Малко Търново, досъдебно производство №97/2014г. РП- Малко Търново, считано от 24.09.2014г.

На основание чл.309 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА МНО"Задържане под стража" по отношение на осъдения Е.Т..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО по отношение на МНО „Задържане под стража" подлежи на жалба и протест в седмодневен срок, считано от днес по реда на Глава XXII.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Приключи с.з. в 12.00ч.

Протокола изготвен в с.з.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Секретар: