Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 16.10.215 г. град Малко Т**

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тринадесети октомври                                                        2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №203 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Я.С.Т. с ЕГН:**********. адрес: *** Т** против наказателно постановление №341 от 22.06.2015г.  на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 148, ал.2, т.1, от ЗГ във връзка с чл. 23, ал.2, т.1 от Наредба №1за КОГТ,  на основание чл.275,ал.1,т.2 от ЗГ,чл.270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 300.00 лв. (сто лева) .

           Жалбоподателят редовно призован    се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

           Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.            

          Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.    

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № 030184 от 24.02.2015 г. съставен от т.л. И.П.Т., на длъжност старши специалист горски инспектор при РДГ - Бургас , за това, че при  извършена проверка на  24.02.2015 . на територията на ТП ,.ДГС Звездец”, се движи в землището на с. **, местност ** подотдел 56, подотдел 57. подотдел 58. подотдел 61 и подотдел 62, с пътно превозно средство ** по горски път в горска територия, при изпълнение па горскостопанска дейност - като превозва 9 пр. куб.м дърва за огрев, без издадено разрешително за достъп до горски територии, което се установи и от свидетелите: т.л. И. ** и т.л. **.

 

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 148, ал.2, т.1, от ЗГ във връзка с чл. 23, ал.2, т.1 от Наредба №1за КОГТ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

В съдебно заседание бе представено разрешително за достъп до горски територии №80/24.02.2015г.,което не бе оспорено от АНО и като годно доказателствено средство съдът го прие и го цени.И акта и НП постановление за съставени за нарушение извършено от жалбоподателя ,че на дата 24.02.2015г. е бил без разрешително движейки се на територията на ТП ,.ДГС Звездец”,  в землището на с. **, местност ** подотдел 56, подотдел 57. подотдел 58. подотдел 61 и подотдел 62.

Поради което съдът намира,че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно единствено и само на това основание,като съдът не следва да изследва останалите доказателства по делото.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

         Отменя наказателно постановление №341 от 22.06.2015г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – РД49-199/16.05 2011 на Министъра на земеделието и храните , с което на Я.С.Т. с ЕГН:**********. адрес: *** Т** за нарушение на чл. 148, ал.2, т.1, от ЗГ във връзка с чл. 23, ал.2, т.1 от Наредба №1за КОГТ,  на основание чл.275,ал.1,т.2 от ЗГ,чл.270 от ЗГ е наложена ГЛОБА в размер на 300.00 лв. (сто лева) .

       

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: