Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:  35                               05.12.2014 год.                 град Малко Търново

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд,                                наказателен състав

На шести ноември две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание, в следния състав:    

Председател: Татяна Станчева

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 202 по описа на съда за 2014 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано е по жалба на Х.М. Б., роден на *** в Република Турция, гражданин на Република Турция, срещу наказателно постановление № 14-0299-000085 от 18.09.2014 год. на Началника на РУП-Малко Търново, с което на основание чл. 179 ал.3 т.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 3000 лв. за нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2 т.2 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2 т.3 от ЗДвП.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, тъй като името на жалбоподателя е написано на латиница, в нарушение на НПК, а също така при съставянето на АУАН жалбоподателят не е разбрал за какво нарушение  се ангажира отговорността му, тъй като не говори български и не му е бил осигурен преводач.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен адвокат, който  поддържа жалбата и иска отмяна на наказателното постановление.

Наказващият орган в съдебно заседание не изпраща представител, като е депозирал становище за неоснователност на жалбата, в което излага, че счита  наказателното постановление за съобразено с материалните и процесуалните правила по издаването му.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитан беше  актосъставителят.

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 18.09.2014г. около 09.00ч актосъставителят Д. бил изпратен от ОДЧ при РУП М.Търново в ГПУ М.Търново. В сградата на Гранична полиция актосъставителят заедно със служители при ГПУ М.Търново: В.Г. - разузнавач и Д.Б. - мл. разузнавач и двама инспектори от ИА “АА”- Бургас извършили проверка на документите на два пътнически автобуса с турска и румънска регистрация. Автобус “М.” с рег.№*****, собственост на “Валдаурезим туризъм” 9220108525 бил с водач Х. М. Б.(Н.М.В.) жалбоподател по настоящото дело, роден ***г. в Турция. От служителите на гранична полиция актосъставителят разбрал, че на  17.09.2014г. около 08.00 часа на първокласен път І-9 км 308 в района на разклона за с.Стоилово, посока гр.Бургас, посоченият автобус с водач Х. Б. бил спрян за проверка, при която граничните полицаи констатирали, че жалбоподателят управлява автобуса без платена винетна такса и без техническо оборудване пожарогасител и аптечка. В присъствието на свидетелите В.Г. и Д.Б., посочени в АУАН, на жалбоподателя било обяснено на турски език за констатираните нарушения, след което актосъставителят съставил срещу жалбоподателя АУАН, който също бил преведен на нарушителя.

Въз основа на АУАН-а, на 18.09.2014г. наказващият орган издал атакуваното наказателно, в което нарушенията са описани по аналогичен начин както в акта и на жалбоподателя, на основание чл. 179 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 3000 лв. за нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2 т.2 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2 т.3 от ЗДвП

Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена от събраните по делото гласни и писмени доказателства.

От изложеното по-горе е видно, че както в АУАН, така и в НП е посочено, че жалбоподателят е извършил нарушение  по чл. 139 ал.5 от ЗДвП, според който движението на определените в Закона за движение по пътищата  пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса. Жалбоподателят е извършил и нарушение на чл.139, ал.2 т.2 и т.3 от ЗДвП, тъй като управляваното от него превозното средство е било без техническо оборудване пожарогасител и аптечка.

Съдът намира, че извършените от жалбоподателя нарушения са съставомерни, т.е. съставляват фактическия състав на визираните в наказателното постановление законови норми. При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до отмяна на наказателното постановление. Актосъставителят и административнонаказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57, 58 от ЗАНН.

При определяне на административното наказание, наказващият орган е наложил наказание в рамките на констатираните с акта нарушения и наложените санкции са в размера предвиден в санкционните норми.

Относно възражението на жалбоподателя, чрез процесуалния му представител, за допуснато нарушение на административнопроизводствените правила при съставяне на АУАН и издаването на НП в насока нарушено право на защита поради липсата преводач, настоящият съдебен състав е на становище, че липсват такива нарушения по следните съображения: ЗАНН не предвижда участието на преводач във фазата на административнонаказателното производство до издаването на НП, като в случай на необходимост от такъв същият може да встъпи едва във фазата на съдебното производство предвид нормата на чл.84 от ЗАНН, предвиждаща субсидиарното приложение на текстовете на НПК, включително и тези уреждащи участието на преводач, но само в процедурата по обжалване на наказателното постановление.

На следващо място в хода на съдебното следствие се установи от показанията на свидетеля и от приложената към административната преписка докладна записка (л.д.14), че на жалбоподателя му е било обяснено чрез преводач, какви документи се искат за проверка и за какви нарушения му се съставя АУАН, поради което съдът намира, че жалбоподателят е разбрал за какво се ангажира отговорността му, още повече, че е успял и да организира защитата си, като е упълномощил адвокат да го представлява в настоящото производство.

От всичко изложено съдът прави извод, че жалбоподателят е разбрал както съдържанието на АУАН така и съдържанието на НП.

Действително имената на нарушителя в АУАН и в НП са изписани на латиница, което  не е правилно и не в съответствие със закона, тъй като /както отбелязва и адвокат Р./ следва имената на нарушителя да са изписани на български език, който е официалния език, на който се води административнонаказателното производство в Република България. Това действително представлява нарушение, което обаче не е от съществените такива на процесуалните правила, тъй като с нищо не се нарушава или ограничава правото на защита на жалбоподателя, както и тъй като не е бил поставен в невъзможност да упражни правата си в пълен обем, стойностно и адекватно – самоличността му е установена по безспорен и категоричен начин с посочване на имената /макар и на латиница/ и датата на раждане.

По изложените съображения, съдът счита, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление № 14-0299-000085 от 18.09.2014 год. на Началника на РУП-Малко Търново, с което на Х.М. Б.(Н.М.В.) роден на *** в Република Турция, гражданин на Република Турция на основание чл. 179 ал.3 т.1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 3000 лв. за нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2 т.2 от ЗДвП и на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 139, ал.2 т.3 от ЗДвП, като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.

 

 

                                                               

 

СЪДИЯ: