РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2011г. до 31.05.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 18/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО И.Д.К. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 03.05.2011г., в законна сила от 25.05.2011г.
ПРИЗНАВА И.Д.К. с ЕГН ********** - роден на *** ***, българин, български гражданин, ** образование, неженен, безработен, неосъждан, живущ:*** за ВИНОВЕН в това, че на 29.10.2010г. около 08.45 часа в село Визица, община Малко Търново, си служил с контролни знаци – регистрационни табели № РВ 97 20 РВ , издадени за друго МПС – л.а.”Фиат Панда” - престъпление по чл. 345 от НК, поради което го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА на основание чл.78а, ал.1 НК административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно два броя регистрационни табели с ДК № РВ 97 20 РВ, които да бъдат изпратени на ПП КАТ Пловдив по компетентност.


И.Д.К.
ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото, а именно два броя регистрационни табели с ДК № РВ 97 20 РВ, които да бъдат изпратени на ПП КАТ Пловдив по компетентност.
Мотиви от 03.05.2011г.
 
2 НАХД No 19/2011 По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) Р.С.С. ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО,
К.Я.Г.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Определение от 10.05.2011г.
на основание чл.63 ал.ІІ от ЗАНН,
Съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С., и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №19/2011г. по описа на МТРС, поради недопустимост на жалбата.
Определението може да се обжалва в 15дневен срок считано от днес пред Административен съд Бургас, чрез Районен съд Малко Търново.


 
3 НАХД No 25/2011 Административни дела Г.Д.Л. РУ ПОЛИЦИЯ МАЛКО ТЪРНОВО,
Д.В.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 30.05.2011г.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2/28.02.2011 г. на Началника на РУП на МВР – ** **, с което на Г.Д.Л. с ЕГН **********,*** , за нарушение на чл. 55, ал. 1 ЗМВР, на осн. чл. 270, ал. 1 ЗМВР, на жалбоподателя е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
НП-отменено
 
4 НОХД No 27/2011 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО В.П.С. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Присъда от 16.05.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.С., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***1, българин, български гражданин, ** образование, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.04.2011г. около 17.45часа на главен път І-9 на КПП”Б**” управлявал МПС - л.а. “**” с рег.№** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,26 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер-931, с фабричен №0246480 - престъпление по чл.343б ал.І от НК, поради което и на основание чл.343б ал.І и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА НА ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г вр.чл.343б ал.І, вр.чл.37 т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия В.П.С. с установена по делото самоличност, от право да управлява МПС, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.59 ал.ІІІ от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия В.П.С. с установена по делото самоличност е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 21.04.2011г.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15дневен срок пред БОС.


В.П.С.
Мотиви от 28.05.2011г.
МОТИВИ към Присъда №5/16.05.2011г. по НОХД № 27/2011г.
Производството по делото е образувано по повод внесен обвинителен акт на Районна прокуратура –** срещу подсъдимия В.П.С. *** за престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.
Представителят на държавното обвинение поддържа повдигнатото обвинение като пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание съгласно чл.343 б ал. 1 от НК, във връзка с чл.54 от НК - лишаване от свобода, с приложение на чл.66 от НК – отлагане на изпълнението за срок от три години.
Подсъдимия В.П.С. признава изцяло вината си и моли съда за снизхождение.
Съдът след като съобрази събраните по делото доказателства приема за установено следното:
Подсъдимия В.П.С. е роден на *** ***, живущ *** , българин, бълг. гражданин, с образование, **, които отглежда сам, неосъждан, ЕГН **********.
На 21.04.2011г. подсъдимият С. добивал дърва в землището на село **, община **, като след приключване на тази си дейност в ранния следобед употребил алкохол. Същия ден подсъдимият бил провел телефонен разговор със сестра си, и след като разбрал, че на същата се налага спешно на следващия ден да постъпи в болница за оперативно лечение, въпреки, решил да се срещне с нея в гр.Б**. За целта подсъдимия се качил в собствения си автомобил „** и го привел в движение. Първоначално се отправил към бензиностанцията на „Петрол”, находяща се в село **, за да зареди с гориво автомобила си, и след като направил няколко маневри с автомобила си в село **, напуснал границите на населеното място и се отправил към гр.Б**. Около 17.45 часа същия ден подсъдимия бил спрян на за проверка на главен път І-9 на КПП „Б**” от съвместнен наряд на дежурните служители на КАТ при РПУ-** и ГПУ-**. На място мл. автоконтрольор Т.Н. и изпробвал водача за употреба на алкохол с техническо средство Алкомер 931 с фабр. № 0246480, който отчел наличие на алкохол в количество 2,26 промила. На подсъдимия С. бил съставен АУАН № 527874 от 21.04.2011г. , който подсъдимият подписал без възражения. Така също на подсъдимия бил издаден талон за медицинско изследване № 347615, но тъй като последният не оспорвал показанията на дрегера, не се явил за медицинско иследване. Със съставянето на АУАН му било отнето временно свидетелството за правоуправление.
Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, съвкупно преценени с приложените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните свидетели.
Доказано е наличието на алкохол в кръвта на подсъдимия над 1,2 промила, а именно2,26 на хиляда с Алкомер 931 фабр. № 0246480. Събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства са непосредствени, непротиворечиви и преки, и кореспондират със събраните по делото писмени доказателства. Състава на престъплението, предвидено в хипотезата на чл.343 б ал. 1 от НК се установи по безспорен на съда начин. В хода на съдебното следствие не се оспориха по същество фактическите констатации от обвинителния акт. Безспорна остава и правната квалификация на деянието.
Не следва да се прилага разпоредбата на чл.78а от НК, тъй като наличието на материално правните предпоставки за нейното приложение се преценят към момента на извършването на деянието, а то е след промяната на НК от 13.10.2006г.
При тази фактическа обстановка съдът призна подсъдимия за виновен, като на основание чл.343 б ал.1 от НК, във връзка с чл.54НК, му наложи наказание.
ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Деянието извършено от подсъдимия В.П.С. осъществява състава на престъпление по чл.343 б ал. 1 от НК, тъй като същия е управлявал МПС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,26 на хиляда, установено по надлежния ред, регламентиран в чл. 6 Наредба № 30/2000г. на МВР, МЗ и МП.
Престъплението е извършено умишлено.
ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО
След извършената преценка на данните по делото и на отегчаващите и смекчаващите вината и отговорността на подсъдимия обстоятелства съдът констатира, че в конкретния случай са налице смекчаващи вината и отговорността на подсъдимия обстоятелства - необременено съдебно минало, баща на три малолетни деца, които отглежда сам, липсата на отрицателни характеристични данни за него, критично отношение към извършеното деяние, .а отегчаващи обстоятелства са особено големите размери на концентрацията на алкохол в кръвта, а именно 2,26 на хиляда След като анализира изложените горе смекчаващи и отегчаващи вината на подсъдимия обстоятелства, степента на обществена опасност на деянието и на дееца, съдът се ориентира към наказание «лишаване от свобода», като прецени, че следва да се отмери такова към минималния размер, поради което го наложи за срок три месеца.
Съдът прецени, че в случая са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл. 66, ал.1 от НК, тъй като наложеното на подсъдимия С. наказание по вид и размер съответства на изискванията на цитираната разпоредба, подсъдимият не е осъждан, а и предвид обсъдените по - горе смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът намира, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително той да изтърпи наказанието. Поради това съдът отложи изпълнението на наложеното на подсъдимия С. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. Съдът преценява, че с оглед характера на престъплението, както и с оглед степента на обществена опасност на същото и на дееца, изпитателният срок ще следва да бъде определен в неговия минимум, а именно – три години.
На основание чл.343г вр.чл.343б ал.1 вр.чл.37 т.7 от НК съдът лиши подсъдимия от правото да управлява МПС за срок от една година, като на основание чл.59 ал.3 от НК приспда времето през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС- от 21.04.2011г.
По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

Районен съдия:

 
5 НОХД No 28/2011 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО С.Д.Й. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Споразумение от 16.05.2011г., в законна сила от 16.05.2011г.
Съдът с оглед изявлението на страните, като намери, че окончателното споразумение на страните не противоречи на закона и морала, и на осн.чл.384, вр.чл.382 ал.VІ НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА окончателното споразумение между страните, съгласно което, ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН подсъдимия С.Д.Й., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***3, българин, български гражданин, **, ** образование, ЕГН:**********, в това, че на 30.04.2011г. около 20.40часа на ул.”**” в с.**, общ.** управлявал МПС - л.а. “**” с ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,09 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер-931, с фабричен №0246480 - престъпление по чл.343б ал.І от НК.
2. Деянието е извършено от подсъдимия Савов виновно при форма на вината пряк умисъл на осн.чл.11 ал.ІІ от НК.
3. НАЛАГА на подсъдимия С.Д.Й., със снета по-горе самоличност, наказание при условията на чл.54 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
4. Разноски по делото няма.
5.На осн.чл.343г, вр.чл.37 т.7 от НК, лишава подсъдимия С.Д.Й. със снета по-горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.ІІІ от НК, приспада времето през което осъдения е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, а именно 30.04.2011г.
Съдът, на основание чл.24 ал.ІІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №28/2011г.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7дневен срок пред Бургаски Окръжен съд.


С.Д.Й.
На осн.чл.343г, вр.чл.37 т.7 от НК, лишава подсъдимия С.Д.Й. със снета по-горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.ІІІ от НК, приспада времето през което осъдения е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, а именно 30.04.2011г.