ПРОТОКОЛ

 

 

гр.МАЛКО ТЪРНОВО 02.12.2014 година

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на втори  декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков сложи за разглеждане НОХ дело № 251 по описа за 2014 год. докладвано от съдията Станчева

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурора Луков.

Обвиняемият  Н.Д., редовно призован, се явява лично, доведен от органите на Съдебната охрана.

Обвиняемият  В. Ч**, редовно призован, се явява лично, доведен от органите на Съдебната охрана.

Явява се преводача  П.П., редовно призован.

Явяват се адв.Д.Р., назначен служебен защитник от БАК на двамата обвиняеми.

СЪДЪТ, като отчете факта, че обвиняемите Н.Д. и В. Ч**, са чужди граждани – граждани на Р.Т** и не владеят български език, намери, че на същите следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши устен превод от турски на български език и от български на турски език, предвид което, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  П.Н.П.  за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от турски на български език и от българки на турски език, като му определя възнаграждение в размер на 60.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

Съдът снема самоличността на преводача:

П.Н.П. 43г. ЕГН:**********, български гражданин, преводач от турски на български и от български на турски език, семеен, неосъждан, държавен служител МВР.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод.

Обвиняемият Д. /чрез преводача/: Съгласен съм да ме представлява адв.Р. от БАК.

Обвиняемият Ч** /чрез преводача/: Съгласен съм да ме представлява адв.Р. от БАК.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Д. /чрез преводача/: Да се даде ход на делото. Обвиняемият Ч** /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемите /чрез преводача/

Н.Д., мъж, роден на * април 19** г. в гр. А., Р Т**, с граждански  № *******, живеещ в област К., гр.Л., разведен, свободен търговец – продава на пазара, начално образование, неосъждан;

В. Ч**, мъж, роден на * октомври.19** г. в гр. И., Р. Т**, с граждански  № ********, живеещ в село К.к., област Бартин, околия К., женен, неосъждан, начално училище, търговец на пазара.

Обвиняемият Д. /чрез преводача/ Разяснени са ми правата които имам в наказателния процес.

Обвиняемият Ч** /чрез преводача/ Разяснени са ми правата които имам в наказателния процес.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря. Представили сме ви споразумение и моля съда да го одобри. Същото не противоречи на Закона и морала.

Адв.Р.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Моля да бъде одобрено така представеното споразумение. Същото не противоречи на Закона и морала.

Обвиняемият Д. /чрез преводача/ Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Нямам искания по реда на съдебното следствие.  Моля да бъде одобрено така представеното споразумение.

Обвиняемият Ч** /чрез преводача/ Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар. Нямам искания по реда на съдебното следствие.  Моля да бъде одобрено така представеното споразумение.

СЪДЪТ запитва обвиняемите дали разбират обвинението, признават ли се за виновни, доброволно ли е подписали споразумението, съгласни ли са с наказанието, отказват ли се от разглеждане на наказателното производство по общия ред.

Обвиняемият Д. /чрез преводача/:  Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

Обвиняемият Ч** /чрез преводача/:  Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно  производство № 223 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 188 / 2014 г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

за прекратяване на наказателно производство

 

          А. СТРАНИ ПО СПАРАЗУМЕНИЕТО:

          Днес, 2 декември 2014 год., в Районна  прокуратура гр. Малко Търново се срещнаха и разговаряха страните по досъдебно  производство № 223 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново, ДП № 188 / 2014 г. по описа на МТРП, намиращо се на етап „Действия на прокурора след приключване на предварителното разследване”.

 

          1.ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: Борис Луков – прокурор при РП - гр. Малко Търново.

 

2. ЗАЩИТНИК:   адвокат Д.Я.Р. при БАК.

     

          ПРЕВОДАЧ: П.Н.П.

3.ОБВИНЯЕМИ: Н.Д., мъж, роден на * април 19** г. в гр. А., Р Т**, с граждански  № *******, живеещ в област К., гр.Л., разведен, свободен търговец – продава на пазара, начално образование, неосъждан;

В. Ч**, мъж, роден на * октомври.19** г. в гр. И., Р. Т**, с граждански  № ********, живеещ в село К.к., област Бартин, околия К., женен, неосъждан, начално училище, търговец на пазара.

 

Б.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

          Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

           

1.Обвиняемият Д. се признава за виновен в това, че на 29 ноември 2014 г. около 16,10 часа в района на 5 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие с Ч** като съизвършител, превел през границата на страната от Р Т** в Р България група от двадесет и пет чужди граждани – сирийски граждани, като седем от тях не са навършили шестнадесет години, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Д. виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

2.Обвиняемият Ч** се признава за виновен в това, че на 29 ноември 2014 г. около 16,10 часа в района на 5 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие с Д. като съизвършител, превел през границата на страната от Р Т** в Р България група от двадесет и пет чужди граждани – сирийски граждани, като седем от тях не са навършили шестнадесет години, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Ч**  виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

3.За посоченото в т.1 престъпление по чл. 280 ал.2 от НК  на  обвиняемия Д. се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛОС за срок от единадесет месеца, като на основание чл.66 и сл. НК така наложеното наказание се отлага за изпитателен срок от три години.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налагат кумулативно предвидените наказания в чл.280 ал.2 от НК глоба и конфискация на част или цялото имуществото.

За посоченото в т.2 престъпление по чл. 280 ал.2 от НК  на  обвиняемия Ч** се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛОС за срок от единадесет месеца, като на основание чл.66 и сл. НК така наложеното наказание се отлага за изпитателен срок от три години.

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налагат кумулативно предвидените наказания в чл.280 ал.2 от НК глоба и конфискация на част или цялото имуществото.

          4.Разноски по делото – 990 лв, които се възлагат в тежест на обвиняемите. Щети от престъплението – няма.

          5.Удовлетворени от споразумението, страните го подписват като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново.

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Борис  Луков/                                           /Д.Р./                                                                                              

 

                                                                          Обвиняем :

                                                                          /Н.Д. /

                                                                                                                                                    Обвиняем :

                                                                         /В. Ч**/

 

                                                                   Преводач:

                                                                   /П.Н.П./

 

Обвиняемият Н.Д. /чрез преводача/: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказваме от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Не желая да ми бъде предоставен писмен превод от споразумението.

                                                                  

                                                                          Обвиняем :

                                                                          /Н.Д. /

 

                                                                   Преводач:

                                                                   /П.Н.П./

 

 

Обвиняемият В. Ч** /чрез преводача/: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказваме от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Не желая да ми бъде предоставен писмен превод от споразумението.

                                                             

Обвиняем :

                                                                         /В. Ч**/

 

Преводач:

                                                                   /П.Н.П./

                                                                  

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на основание чл.382 ал.7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно  производство № 223 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново,  ДП № 188 / 2014 г. по описа на МТРП постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Луков, обвиняемия Н.Д. и неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият Н.Д. роден на 7 април 1961 г. в гр. А., Р Т**, с граждански  № *******, живеещ в област К., гр.Л., разведен, свободен търговец – продава на пазара, начално образование, неосъждан,  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29 ноември 2014 г. около 16,10 часа в района на 5 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие с В. Ч** като съизвършител, превел през границата на страната от Р Т** в Р България група от двадесет и пет чужди граждани – сирийски граждани, като седем от тях не са навършили шестнадесет години, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия Н.Д. виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК  на  обвиняемия Н.Д.  НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на наказанието с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, на обвиняемия  Н.Д. НЕ СЕ НАЛАГАТ кумулативно предвидените наказания в чл.280 ал.2 от НК глоба и конфискация на част или цялото имуществото.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо на 480.00лв., се възлагат в тежест на обвиняемия Н.Д..

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно  производство № 223 / 2014 год. по описа на ГПУ Малко Търново,  ДП № 188 / 2014 г. по описа на МТРП постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Луков, обвиняемия В. Ч**  и неговия защитник адв.Д.Р., съгласно условията на което обвиняемият В. Ч** роден на * октомври.19** г. в гр. И., Р. Т**, с граждански  № ********, живеещ в село К.к., област Б., околия К., женен, неосъждан, начално училище, търговец на пазара, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29 ноември 2014 г. около 16,10 часа в района на 5 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки в съучастие с Н.Д. като съизвършител, превел през границата на страната от Р Т** в Р България група от двадесет и пет чужди граждани – сирийски граждани, като седем от тях не са навършили шестнадесет години, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемия В. Ч**  виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3, вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 НК, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК  на  обвиняемия В. Ч**  НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на наказанието с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК, на обвиняемия  В. Ч** НЕ СЕ НАЛАГАТ кумулативно предвидените наказания в чл.280 ал.2 от НК глоба и конфискация на част или цялото имуществото.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо на 480.00лв., се възлагат в тежест на обвиняемия В. Ч** .

Щети от престъплението – няма.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 251/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

Обвиняемия Д. /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

Обвиняемия Ч** /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА от зала обвиняемия Д. и обвиняемия Ч**.

 

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест- Бургас и ОД”Охрана” – Бургас.

                      

Приключи с.з. в 15.20ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Секретар: