П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  29.10.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет  и  девети  октомври,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ  МОСКОВА  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурор  Райко Стоянов 

сложи за разглеждане НОХ дело    236   по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Стоянов.

Подсъдимият М.К., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД”Охрана”- Бургас, ведно с адв.Т.С. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

            Явява се преводача Д.М.М..

            По хода на делото.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски  език и от турски на български език.

Адв.С.: Съгласен съм да назначите Д.М.М.  за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д.М.М. в качеството на преводач по НОХД № 236/2014г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на турски език и от турски  на български език, който език е роден и разбираем за подсъдимия, като му определя възнаграждение  в размер на 60 лева, платими от бюджета на съда.

Снема самоличността на преводача:

Д.М.М. ***, заклет преводач от български език на турски език и обратно.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.        Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия по документи от делото и данни заявени от подсъдимия /чрез преводача/.

М.К. - мъж, роден на  *** година в гр.С. Р.Турция, паспорт * ****6 издаден на 26.04.2012г. от Генерално Консулство  на Р.Турция в гр.София, постоянен адрес Р.Турция гр. И. кв.Б. ул. М. ******

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 236/2014г. с подсъдимия М.К. и неговия защитник адв.С. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият М.К. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че: На 25.10.2014 година, около 14.30 часа  на трасе излизащи МПС от Р.България за Р.Турция на ГКПП- Малко Търново, съзнателно се е ползвал от преправени  документи за самоличност – български международен паспорт ** издаден на ** и лична карта № ** издадена на **, пред длъжностно лице граничен полицай при ГКПП- Малко Търново, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54  ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание ЛОС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Разноските по делото направени по дознанието в размер на 499.70лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

Веществените доказателства – български международен паспорт ** издаден на ** и лична карта № ** издадена на **,  се отнемат  в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”б” от НК.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.С.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моят подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.

Подсъдимият / чрез преводача/ : Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдим:                            

/ Райко Стоянов /                                                     / М.  К. /

                                                          

Защитник:

/Адв.Т.С./

 

Преводач:

/ Д.М.М. /

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  №199/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, БДП № 174/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия М.  К.  и неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият  М.  К.  се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че:

На 25.10.2014 година, около 14.30 часа  на трасе излизащи МПС от Р.България за Р.Турция на ГКПП- Малко Търново, съзнателно се е ползвал от преправени  документи за самоличност – български международен паспорт ** издаден на ** и лична карта № ** издадена на **, пред длъжностно лице граничен полицай при ГКПП- Малко Търново, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54  ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание ЛОС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Веществените доказателствабългарски международен паспорт ** издаден на ** и лична карта № ** издадена на **,  се отнемат  в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”б” от НК.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо  на  559.70лв. се възлагат в тежест на подсъдимия М.  К..  

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 236/2014г.

Освобождава подсъдимия от зала.

Препис от определението да се връчи незабавно на Следствения арест –Бургас, Съдебна охрана – Бургас и ГПУ-Малко Търново.

 

Приключи с.з. в 11:15 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: