Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гралко Търново        04.12.2018г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и девети ноември  през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                                                 Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 128 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

        Производството по делото е образувано по искова молба, предявена  от ищеца ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, ЕИК: 175074752, седалище: гр. София, бул. България № 49, бл. 53Е, вх. В,чрез пълномощника си юрк. **ПРОТИВ З.Д.К., ЕГН: **********, с адрес: *** и А.К.К.- К**, ЕГН: **********, с адрес: *** с която е предявен установителен иск по реда на чл.422  вр.чл.415 от ГПК,   за приемане на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в полза на „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД срещу солидарните длъжници З.Д.К. и А.К.К.- К** в размер на 1990.18 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет лева и осемнадесет стотинки/, неизплатено парично задължение по ДПК № **, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението, както и в тежест на ответницете да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната страна.Назначения от съда особен представител моли съда същият да бъде отхвърлен като недоказан.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

   Ищцовото дружество твърди,  че на **. е сключен Договор за потребителски кредит № **между „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД като кредитор и З.Д.К. и А.К.К.- К**, като солидарни длъжници,при съответните параметри описани в договора. „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД изпълнява точно и в срок задълженията си по договора, като на **. превежда парична сума в размер на 1800.00 лв. по посочена от длъжника З.Д.К. банкова сметка (*** № **от дата: **.).

От своя страна длъжниците поемат задължение по Договор за потребителски кредит № **, като го сключва за срок от 24 месеца, с месечна вноска по погасителен план в размер на 167.53 лв. и падежна дата всяко 17-то число на месеца.

На **. З.Д.К. подава Заявление за промяна на погасителен план по ДПК № **, като желае да отложи 2 погасителни вноски. На **. между “ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД и длъжниците е сключен Анекс № 1 към Договор за потребителски кредит № **, по силата, на който страните се споразумяват да бъде отложена погасителна вноска № 13. Клиентът се задължава да изплаща задължението си по договора по нов коригиран погасителен план, като се задължава да заплати отложената вноска в края на погасителния си план. Погасителните вноски се променят от 24 на 25 броя.

Предвид факта, че длъжникът не е изпълнявал точно поетите с договора задължения и е направил само 12 пълни погасителни вноски и една непълна, като последната е с дата **., след изпадането в забава и съгласно уговореното и прието от страните в т. 12.3. от Общите условия към договора за потребителски кредит, а именно: „....В случай, че КЛ/СД просрочи една месечна вноска с повече от 30 (тридесет) календарни дни, настъпва автоматично прекратяване на ДПК и обявяване на неговата предсрочна изискуемост,без да е необходимо КР да изпраща на КЛ/СД уведомление, покана, предизвестие или други.“. На **. договорът е прекратен автоматично от страна на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД и е обявена неговата предсрочна изискуемост. На **. на длъжниците са изпратени уведомителни писма, с които те са информираните договорът е едностранно прекратен и задължението по него е обявено за предсрочно изискуемо.        ^

Към настоящия момент размерът на погасеното от длъжниците задължение по ДПК № **е в общ размер на 2036.80 лв. /две хиляди тридесет и шест лева и осемдесет стотинки/. С плащанията си длъжникът е погасил част от номинала по заема в размер на 2030.54 лв. /две хиляди и тридесет лева и петдесет и четири стотинки/. Сумата от 6.26 лв. /шест лева и двадесет и шест стотинки/ е отишла за погасяване на лихвите за забава по кредита, на основание т.12.1 от ОУ: „ В случай, че клиентът просрочи плащането на месечна вноска, кредиторът начислява лихва за забава в размер на ОЛП + 10 % годишно, изчислена на всеки ден забава върху размера на просроченото плащане.“.

Предвид изложените по-горе обстоятелства, към днешна дата длъжниците З.Д.К. и А.К.К.- К** дължат на „ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД сума в размер на 1990.18 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет лева и осемнадесет стотинки/, неизплатено парично задължение по ДПК № **.

             Молят съда, да постанови решение, с което да  се приеме  за установено по отношение на ответниците, че дължат на ищцовото дружество вземането в размер на 1990.18 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет лева и осемнадесет стотинки/, неизплатено парично задължение по ДПК № **, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението, както и в тежест на ответниците да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

 

 

         С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на 1990.18 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет лева и осемнадесет стотинки/, неизплатено парично задължение по ДПК № **.

При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден на основание чл. 78, ал. 3  и ал.8 от ГПК вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба № 1 /2004г. за минималните адвокатски възнаграждения /изм. и допъл. ДВ бр.28 от 28.03.2014г./ да заплати на ищцовото дружество направените от него разноски по делото, в размер на 450лв. лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение,90.65лв.-държавна такса за образуване на делото,както и разноските за особен представител в размер на 400лв.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че за ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, ЕИК: 175074752, седалище: гр. София, бул. България № 49, бл. 53Е, вх. В,чрез пълномощника си юрк. **по отношение на З.Д.К., ЕГН: **********, с адрес: *** и А.К.К.- К**, ЕГН: **********, с адрес: *** чрез особения представител адв.Н.А. съществува  вземане за сумата в размер общо на 1990.18 лв. /хиляда деветстотин и деветдесет лева и осемнадесет стотинки/, неизплатено парично задължение по ДПК № **, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.

 

ОСЪЖДА З.Д.К., ЕГН: **********, с адрес: *** и А.К.К.- К**, ЕГН: **********, с адрес: *** да заплати на ПРОФИ КРЕДИТ България” ЕООД, ЕИК: 175074752, седалище: гр. София, бул. България № 49, бл. 53Е, вх. В,чрез пълномощника си юрк. **сумата от 450лв. лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение,90.65лв.-държавна такса за образуване на делото,както и разноските за особен представител в размер на 400лв.

 

 

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                            

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: