Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                      17.07.2017г.              **

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                            граждански състав

На    дванадесети юли                         две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар К.М.,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. №39 по описа на РС-Малко Търново за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

        Предявен е положителен установителен иск по чл.124 ал.1 от ГПК от  ищеца Р.И.К., ЕГН ********** *** в качеството му на наследник на Д** Ж** Б**-бивш жител на ** против ** представлявана от Илиян Янчев-кмет,с адрес :**,ул.»Малкотърновска комуна»№3  с който да се приеме по отношение на ** представлявана от Илиян Янчев-кмет,с адрес :**,ул.»Малкотърновска комуна»№3  че Р.И.К.,  е собственик на Поземлен **т -**кв.м. „ливада” в м.”Ч**”-в землището на **.

      Ищецът твърди,че е собственик  по наследство от баща му Д** Ж** Б**,който е притежавал 1дка. ливада в м.Ч**.,общ.М.Търново. **та е бил отчужден през **г. С Постановление №5 на Министерски съвет през 1995г. ПК –М.Търново му е възстановила **кв.м.

      Моли съда, да постанови решение, с което да се приеме по отношение  на ** представлявана от Илиян Янчев-кмет,с адрес :**,ул.»Малкотърновска комуна»№3  че Р.И.К.,  е собственик на Поземлен **т -**кв.м. „ливада” в м.”Ч**”-в землището на **. ,както и да бъде осъден ответника да заплати направените по делото разноски.

 

           

Моли да бъдат заплатени направените по делото разноски.

 

В законоустановения срок ответника не е депозирал писмен отговор.В съдебно заседание процесуален представител на ответника оспорва иска като неоснователен и недоказан.

 

 

          Съдът, след съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

 

 С НА № **. ищеца е признат за собственик на **кв.м.  земеделска земя в м.”Ч**”.С настоящата искова молба ищеца претендира да му бъде възстановена собствеността върху останалите **кв.м.,тъй като твърди че общата площ на процесната ливада е един дка.

  При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

В тежест на ищеца е да докаже основателността на исковата си претенция.Съдът намира,че исковата претенция е недоказана поради следните съображения:По делото не е искана  експертиза ,която да докаже основателността на исковата претенция.Освен това ищеца не е поискал и съдът не е допуснал никакви свидетелски показания,които да установят основателността на исковата претенция.

Поради което съдът намира,че исковата молба следва да бъде отхвърлена като недоказана.

Мотивиран от горното съдът

 

Р  Е Ш  И  :

          ОТХВЪРЛЯ иска на Р.И.К., ЕГН ********** *** в качеството му на наследник на Д** Ж** Б**-бивш жител на ** за приемане за установено по отношение на ответника  ** представлявана от Илиян Янчев-кмет,с адрес :**,ул.»Малкотърновска комуна»№3  , че ищецът е собственик на Поземлен **т -**кв.м. „ливада” в м.”Ч**”-в землището на **. на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: