НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕШЕНИЕ

 

               №……… от  10.07.2017 год., гр.М.Търново

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

М.Търновски  районен съд,                                        гражданска колегия,

На пети юли ,                                        две хиляди и седемнадесета година,

в публично заседание,                                                       в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чанко Петков

 

Секретар: М.Д.

като разгледа докладваното от                                съдия Чанко Петков 

гр. дело № 38 по описа за 2017 год.      и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството по делото е образувано по искова молба, предявена  от  Д** Б** З** - Главен юрисконсулт във „Водоснабдяване и канализация" ЕАД с ЕИК ** и седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв."Победа”, ул."Генерал Владимир Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, представлявано от инж. Ганчо Иовчев Тенев - Изпълнителен директор против ** със седалище и адрес на управление:гр.** представлявано от ** с която е предявен установителен иск по реда на чл.422  вр.чл.415 от ГПК,   за приемане на установено по отношение на ответната страна, че ** ДЪЛЖИ на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД сума в размер на 1924,13 лв., представляваща стойността на ползвани ВиК услуги - доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода ** год. с отчетен период по фактури от ** год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението, както и да бъде осъден да заплати направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК както и  присъдените с издадената ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ съдебно-деловодни разноски по ч.гр.д.№18/2017 г.по описа на Районен съд гр. Малко Търново.

 

 

     В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК по делото не е постъпил отговор от ответника.   

     Ищцовото дружество твърди,  че  ответникът е абонат на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД и като такъв следва своевременно да изпълнява задълженията си към дружеството. Още повече, че качеството на потребител възниква по силата на нормативен акт - Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, съгласно разпоредбите на която: „Потребители на услугите ВИК са собствениците..” Ответникът е обвързан от действието на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператора - „Водоснабдяване е канализация” ЕАД, гр. Бургас. Съгласно чл. 33, ал. 2 от Общите условия, всички потребители на ВИК услуги са длъжни да заплащат задълженията си към Дружеството в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата. Ответникът е канен многократно да изпълни просрочените си задължения, но и към настоящия момент това не е изпълнено. Представят и заверено копие от електронно отчитане на показанията на находящия се във водоснабдявания обект на абоната измервателни уреди (водомер за студена вода. в шахта в имота в гр. **”,селскостопански обект )от които се установява, че измервателното устройство е отчитано съгласно нормативните правила.

         Твърдят,че е налице  изпълнение на всички нормативни изисквания от страна на Водния оператор, а именно - отчитане на показанията на водомера, своевременно издаване на фактури. Потребителят, който се намира в облигационни отношения с представляваното от ищеца дружество не е изпълнил задължението си заплащане на ползваните ВиК услуги. Определянето на изразходените количества вода е регламентирано съобразно Наредба№ 4/2004 год. и стриктно изпълнено от Водния оператор.

 

           Искът е предявен в срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

След като прецени, че са налице формалните предпоставки по чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК – ответника е получила преписа от исковата молба и приложенията към нея /връчени са на 05.05.2017г./, не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява и не се представлява в първото заседание по делото /призовката  е връчена на 08.06.2017г./, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, указани са  последиците от неспазването на срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването  в първото заседание по делото, както и че е налице предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК – предявеният иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение, като уважи иска. Съгласно нормата на чл. 239, ал. 2, изр. 1 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 8 във вр. с ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения , претендираното адвокатско възнаграждение в размер на 300.00 лева следва да бъде уважено.Освен това ответника следва да бъден осъден да заплати на ищеца разноски за внесена д.т. за образуване на делото в размер на 41.46лв., депозит за вещо лице в размер на 300лв.както и разноски направени в заповедното производство по ч.гр.д.18/2017г. в размер на 191.46лв.

     Воден от гореизложеното и на основание чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК, М.Търновски  районен съд

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

      ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ** със седалище и адрес на управление:гр.** представлявано от **  ДЪЛЖИ на„Водоснабдяване и канализация" ЕАД с ЕИК ** и седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв."Победа”, ул."Генерал Владимир Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, представлявано от инж. Ганчо Иовчев Тенев - Изпълнителен директор сума в размер на 1924,13 лв., представляваща стойността на ползвани ВиК услуги - доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода ** год. с отчетен период по фактури от ** год., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението-** до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА ** със седалище и адрес на управление:гр.** представлявано от **  ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД с ЕИК ** и седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв."Победа”, ул."Генерал Владимир Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, представлявано от инж. Ганчо Иовчев Тенев - Изпълнителен директор сумата от 300лв. претендираното адвокатско възнаграждение, разноски за внесена д.т. за образуване на делото в размер на 41.46лв., депозит за вещо лице в размер на 300лв.както и разноски направени в заповедното производство по ч.гр.д.18/2017г. в размер на 191.46лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: