МОТИВИ КЪМ НОХД № 13/2013г. ПО ОПИСА НА РС-М** ТЪРНОВО

Производството е по реда на глава двадесет и пета и е образувано по внесен обвинителен акт от Борис Луков -прокурор при Районна прокуратура – М** Търново против Д.К.Д. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес : град М** ** ул.”** ет.** български гражданин, **, безработен,  за престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

В съдебно заседание подсъдимият Д., редовно призован, се явява. Признава изцяло фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, признава изцяло и вината си.

Районна прокуратура – М** ** редовно призована, се представлява от прокурор Луков. Представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия Д. , като счита, че същото е доказано по несъмнен и категоричен  начин, което не се оспорва и от самия подсъдим. Пледира за осъждането му като наказанието бъде определено на основание чл.234в ал.1 във вр. чл.54 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от шест месеца и глоба в размер на 1000 лева, като изпълнението на така определеното наказание на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от три години. Подробни съображения излага в хода на съдебните прения.

Съдът намира за установено следното:

Подсъдимият Д.К.Д.  с  ЕГН **********, е роден  на ***г***, с постоянен адрес : град М** ** ул.”** ет.** български гражданин, **, безработен,

Незабавното производство № **. по описа на РУП – М** Търново е било образувано срещу подсъдимия Д. на 18.12.2012г. за престъпление по чл.234 в ал. 1 от НК.

Подсъдимият Д. обитавал апартамент с административен адрес град М** ** ул.”** ет.**. По партидата  на подсъдимия бил регистриран електромер към ЕВН с абонатен № **, който се намирал в ел.таблото на вход **

На **. около 20.00 часа  св.Д.Г., която е съседка на подсъдимия, забелязала, че в дома на подсъдимия сметят лампи. Тъй като св.Г. знаела, че приблизително от две години електрозахранването в жилището на подсъдимия било прекъснато от ЕВН поради неплатени сметки за консумирана електроенергия и поради съмнения, че подсъдимият се е присъединил неправеморно към нейния електромер, същата незабавно се обадила по мобилния си телефон на брат си – св.К.Г., който пристигнал незабавно. Двамата свидетели  - Д.Г. и К.Г., отключили ел.таблото и видели кабел, свързващ два ел.предпазителя, за което св.Г. незабавно подала сигнал до служителите на РУП-М** **  и заедно с брат си изчакали пристигането на място на полицай **, пол.** и пол.**.  Полицай ** подал сигнал до ЕВН, в резултат на който на 18.12.2012г. била извършена проверка от представители на ЕВН, регион ** – свидетелят А.Д. и ** . При преглед на таблото, намиращо се във вход **”,  същите установили, че има реализиран мост между главен  предпазител на ел.захранващото табло и изходящ предпазител след електромер с № **. Мостът се състоял от проводник в сечение 1,5 кв.мм. По този начин част от консумираната ел.енергия в жилището на подсъдимия не се отчитала от уреда за търговско измерване и съответно не се заплащала. За констатираното нарушение бил съставен и протокол с бланков № **., който бил подписан и  от дознателя ** присъствал на проверката.

Разпитан в хода на съдебното следствие, подсъдимият Д. се признава за виновен в извършеното престъпление, като  дадените от него обяснения кореспондират със събраните по делото устни и писмени доказателства.

Съдът намира, че така изяснената фактическа обстановка почива на всички събрани по делото доказателства и приема, че подсъдимият Д. е осъществил от обективна и субективна страна признаците от състава на престъпление по чл.234 в ал.1 от НК, като на **. в град М** ** ул.”** ет.** сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което създал условие за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

От обективна страна  Д. съзнателно е осъществил неправомерното присъединяване. Видно от доказателствата по делото захранването с електроенергия за жилището му е било извършено преди уредите за търговско измерване, като подсъдимият сам е реализиран мост между главния  предпазител на ел.захранващото табло и изходящия предпазител след електромер с № **, като мостът се състоял от многожилен проводник в сечение 1,5 кв.мм. От субективна страна подсъдимият Д.  е съзнавал, че с действията си нарушава законоустановения ред в страната, поради липса на финансови средства –същият е трайно безработен, е извършил неправомерното присъединяване към електроразпределителната мрежа, съзнавайки общественоопасния характер на деянията и техните общественоопасни последици - действал е виновно, с форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2, предл.1 НК.

Съдът като взе предвид фактическите положения и обстоятелствата, при които е извършено престъплението - данните за личността на извършителя, чистото му съдебно минало, признаването на вината, изразеното от него съжаление, имущественото му състояние– трайно безработен без никакви доходи, че с престъплението няма причинени имуществени вреди, както и че за престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева, прие че  подсъдимият Д. следва да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл.234в ал.1 от НК, поради което  и на основание чл.234в ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.2 б.”б”  и ал.3 от НК да му бъде наложено  наказание „пробация”  при следните пробационни мерки : 1/задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично на основание чл.42 а ал.2 т.1 от НК;  2/ задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца на основание чл.42 а ал.2 т.2 от НК и 3/ безвъзмезден труд в полза на обществото – 200 часа за срок от една година на основание чл.42 а ал.2 т.6 от НК. Така наложеното от съда наказание  е определеното съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

С оглед разпоредбата на чл.53 ал.1 б.”а” от НК, приложените по делото веществени доказателства – 1 брой многожичен проводник със се(ение 1,5 кв.мм. и 1 бр. предпазител /бушон / следва да бъдат отнети в полза на държавата и поради ниската им стойност, след влизане на присъдата в сила, да бъдат унищожени

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :