Р Е Ш Е Н И Е

 

              /09.02.2014 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На четвърти февруари                                                          2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 4 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият М.В.Д.       ЕГН ********** ***    , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                Обвиняемият Д.    , редовно призован, не се явява лично. Защитата  моли съда за минимално наказание.

    

 Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият М.Д. е бил правоспособен водач , като е получил свидетелство за правоуправление-правоспособност на **. от ОД на МВР **.. На 29.04.2002 год.  е издадено ново свидетелство за управление на МПС с № ** год. .Съгласно чл. 150 от ЗДпП всяко МПС се управлява от правоспособен водач. За да управлява МПС водачът трябва да притежава свидетелство за правоуправление . На обвиняемия Д. са били отнети 45 контролни точки от общо 39 възможни , което е довело до лишаването му от правоспособност да управлява МПС и на 16.10.2006 год. свидетелството му за управление е отнето от органите та КАТ Варна.Следвало  е  същият да се яви на контролен изпит за придобиване на правоспособност . Обвиняемият Д. не е извършил това  и към момента е неправоспособен водач;

  На 15.06.2011 год. .  обвиняемият Д. ***   управлявал моторно превозно средство , за което му е съставен АУАН № ** год. за това , че е неправоспособен водач , като му е издадено наказателно постановление № ** год. по описа на Сектор КАТ при ПП на МВР Варна . Наказателното постановление е връчено на обвиняемия Д.  на 08.07.2014 год. . и е влязло в законна сила на 16.07.2014 год. .  

На 03.09..2014 год.  свидетелят **   – мл.авто контрольор  при РУП на МВР Малко Търново изпълнявал служебните си задължения на КПП „**. Около 18.20 часа ** –служител при РУП на МВР   спрял за проверка МПС ** управляван от обвиняемия Д.  .При извършената проверка се установило ,че Д.  е неправоспособен водач .На обвиняемия е бил съставен акт №** год.

          

     Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

        

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Д.   на 03..09.2014 год.  около 18.20   часа на  главен път ** „  е управлявал МПС   лек автомобил „**  без съответно свидетелство за управление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП .- № ** год. по описа на Сектор КАТ при ПП на МВР   влязло в сила на 16.07.2014 год. .  за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление– престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК.

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Д. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

  ПРИЗНАВА обвиняемия М.В.Д.   ЕГН ********** ***20 . за ВИНОВЕН в това,   че на 03..09.2014 год.  около 18.20   часа на  главен път ** „  е управлявал МПС   лек автомобил „**  без съответно свидетелство за управление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП .- № ** год. по описа на Сектор КАТ при ПП на МВР   влязло в сила на 16.07.2014 год. .  за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление– престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: