Р Е Ш Е Н И Е

 

              /09.02.2014 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На четвърти февруари                                                          2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 3 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият М.М. А**     ЕГН **********  живущ ***  , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                Обвиняемият А**   , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

    

 Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият М. А** е неправоспособен водач .Същият не се води на отчет в сектор ПП – ОД на МВР гр. ** год. .  обвиняемият А** в гр. **   управлявал моторно превозно средство **  без да е правоспособен водач , като му е издадено наказателно постановление № 8425/2013 год. По описа на Сектор КАТ при ПП на МВР ** . Наказателното постановление е връчено на обвиняемия А** на 14.04.204 год. и е влязло в законна сила на 22.04.2014 год.  

           На 09.10.2014 год.  свидетелят **  – служител при РУП на МВР Малко Търново изпълнявал служебните си задължения на КПП „Босна“ общ. Малко Търново. Около 13.35 часа свидетелят ** спрял за проверка МПС **. управляван от обвиняемия А** .При извършената проверка се установило ,че А** е неправоспособен водач .На обвиняемия е бил съставен акт №** год.

     Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

        

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият А**  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно- , че на **  часа на  главен път ** „  е управлявал МПС   лек автомобил марка „**  без съответно свидетелство за управление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП .- ** год.  влязло в сила на 22.04.2014 год.  за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление.– престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК.

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият А**      от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

           ПРИЗНАВА обвиняемия М.М. А**     ЕГН **********  живущ *** за ВИНОВЕН в това,   че на **  часа на  главен път ** „  е управлявал МПС   лек автомобил марка „**  без съответно свидетелство за управление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП .- ** год.  влязло в сила на 22.04.2014 год.  за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление.– престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1  от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: