Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                                      26.11.2014г.                                 гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                          наказателен състав

На пети ноември,                                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Татяна Станчева

Членове:…....................................

Съдебни заседатели:…...............

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Татяна Станчева

Н.А.Х.дело № 199 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на К.С.К., ЕГН ********** с пост.адрес ***, адрес за кореспонденция гр.Б., кв.Б., ул.”Е.П.” №**А, срещу наказателно постановление №  14-0299-000074 от 12.09.2014г.г. на Началника на РУП-Малко Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.150 от ЗДВП-повторно управление на МПС без да е правоспособен водач не е наложено административно наказание, а за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП – управление по републиканските пътища на пътно превозно средство, за превоз на товари с 2 оси или ППС теглещо ремарке без платена винетка такса с максимално допустима маса по-малка от 12 тона, за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1 т.1 от ЗП, на основание чл.179, ал.3 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв.

В жалбата се посочва че срещу жалбоподателя, във връзка с повторното управление на МПС без съответно СУМПС е било образувано досъдебно производство за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. Във връзка с второто наказание – за управление на ППС, жалбоподателят заявява, че посоченото ППС не е негова собственост, а на юридическо лице, с оглед на което санкцията е следвало да бъде наложена на собственика.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Административно наказващият орган, редовно уведомен, не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по жалбата.

Съдът извърши служебна справка във връзка с твърденията на жалбоподателя, че срещу него е било образувано наказателно производство по чл.343в ал.2 от НК, във връзка с повторното му управление на МПС, без съответно СУМПС, при която се установи, че на 29.09.2014г. е било одобрено споразумение между РП-Малко Търново, жалбоподателя като подсъдим и защитника на К. адв.Боев, за извършено от К. на 03.09.2014г. на главен път І-9 на КПП „Босна” престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Предвид посоченото предмет на настоящото производство е наложеното на жалбоподателя административно наказание по чл.139, ал.5 от ЗДвП.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства, разпитан беше актосъставителят Т.Р.Д. и свидетелят по акта А.А.В..

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 3.09.2014г. актосъставителят Д., заедно със своя колега В. били на пост и изпълнявали СПО за противодействие престъпленията против собствеността. В тази връзка извършвали проверки на автомобили и на лица. Свидетелите спрели т.а. “Ивеко” ***-** с рег..№** ******. Автомобилът бил управляван от К.С.К.. Полицейските служители поискали документите за проверка. При проверката било установено, че жалбоподателят няма СУМПС, а управляваният от него т.а. няма заплатена винетна такса по реда на чл.10 ал.1 т.1 от ЗДвП. Полицаите докладвали на дежурния ОДЧ при РУП М.Търново и чрез направената справка установили, че лицето не притежава СУМПС и управлява в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление без съответно свидетелство. За случая бил уведомен разсл.полицай при РУП-Малко Търново.

За констатираните нарушения, срещу жалбоподателя бил съставен АУАН № 703134 от 09.09.2014г., в който нарушенията били квалифицирани по чл.150 и чл.139, ал.5 от ЗДВП.

Въз основа на акта, на 12.09.2014 г. Началникът на РУП-Малко Търново издал обжалваното наказателно постановление, с което за нарушението на чл.150 ЗДвП на жалбоподателя не е наложена санкция, а за нарушението по чл.139, ал.5 ЗДвП, на осн. чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 1500 лв.

Описаната фактическа обстановка се приема въз основа на приложените към административната преписка писмени доказателства и показанията на свидетелите.

От изложеното по-горе е видно, че както в АУАН, така и в НП е посочено, че жалбоподателят е извършил нарушение  по чл. 139 ал.5 от ЗДвП, съгласно който движението на определените  в Закона за пътищата  пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановления не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.139, ал.5 от ЗДвП: „Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.” Жалбоподателят е управлявал пътно превозно средство предназначено за товари с две оси, с максимално допустима маса по-малка от 12 тона, като управлението е било извършвано без поставен валиден винетен стикер, с оглед на което правилно и законосъобразно е бил санкциониран по чл.179 ал.3 т.2 от ЗДвП.

Съдът приема, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.139, ал.5 от ЗДвП, въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че посоченото ППС не е негова собственост и санкцията е следвало да бъде наложена на юридическото лице, чиято собственост е ППС, тъй като нормата на чл.139, ал.5 от ЗДвП ангажира отговорността на водача, а не на собственика на превозното средство.

Предвид изложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно  постановление № 14-0299-000074/12.09.2014г. от на Началника на РУП гр.Малко Търново, с което на К.С.К., ЕГН ********** с пост.адрес ***, адрес за кореспонденция гр.Б., кв.Б., ул.”Е.П.” №**А е наложено административно наказание, на осн.чл. 179 ал.3 т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева, за  нарушение по чл. 139 ал.5 от ЗДвП, като законосъобразно. 

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Б.ки административен съд.

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ: