Р Е Ш Е Н И Е

 

              /06.10.2016 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  двадесет и осми септември                                  2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 195 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Ж.Р.М. *** ,ЕГН ********** за извършено престъпление по чл. 345 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован,  се явява в съдебно заседание.  Пледира за налагане на наказание при условията на чл.78А от НК.                                                                                                     Обвиняемият М.  , редовно призован  се явява лично.Признава вината си и моли съда за минимално наказание.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

     На 9 август 2016 г. около 12,45 часа в местността “П**” в землището на М. Търново  товарният камион **,  бил управляван от обвиняемия Ж.М., тъй като титулярният шофьор бил болен този ден. Камионът е собственост на св. **, който го закупил чрез интернет.

      Обвиняемият М. обяснява, че при някой от курсовете в гората до временния склад за дърва задната peг. табела била паднала и изгубена. Въпреки че колата не излизала от гората, той се уплашил, че собственикът В** ще му се кара и даже по-лошо - може да го уволни, а пък М. имал още осем братя и сестри и се налага да работи. Имал намерение да търси и открие истинския номер и да го монтира на камиона. Междувременно обаче намерил някакъв чужд номер /без да обяснява откъде/, чиито цифри и букви не се четяли. Затова той с блажна боя изписал номера ** и го сложил отзад на автомобила /вж. фотоалбум/.

 

 

        Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият М.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345 от НК, а именно,че на  9 август 2016 г. около 12,45 часа в местността “П**” в землището на М. Търново си е служил с контролни знаци ДК№ **, неиздадени от съответните органи.

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка съдимост.

 

         За престъплението по чл.  345 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до една година и глоба от сто до триста лв.Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.С деянието не са      причинени имуществени вреди.   Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият М. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

             ПРИЗНАВА обвиняемият  Ж.Р.М. *** ,ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това,че на   9 август 2016 г. около 12,45 часа в местността “П**” в землището на М. Търново си е служил с контролни знаци ДК№ **, неиздадени от съответните органи.-престъпление по чл.345 от НК. като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: