Р Е Ш Е Н И Е

     / 10.11.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На   четвърти ноември                                                               2015г.                            

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                         Съдебни заседатели :   1.

                                                                               2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №194 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на срещу М.Ф.М., ЕГН: **********, , с адрес: ***, против наказателно постановление №131/2015 г. от 03.08.2015г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците е наложена глоба в   размер на  7172,70 лв. /седем хиляди сто седемдесет и два лева и седемдесет стотинки/, представляваща 200 % от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на нарушението.

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

           Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:                        Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № 97 от 28.02.2015 г., съставен от Н.Х. Г. - служител в Митница Бургас, на длъжност „старши инспектор” при МП „Малко Търново за това ,че при  извършена проверка на  28.02.2015 г., около 20.00 часа, на трасе „вход” на МП Малко Търново, от Република Турция за Република Румъния е пристигнал автобус, марка „М. В.”, с регистрационен № А **** *P, управляван от жалбоподателя Ф.М., български гражданин. След приключване на паспортния контрол актосъставителят попитал шофьора и пътниците в превозното средство дали пренасят стоки, валута или валутни ценности, подлежащи на деклариране. След получен отрицателен отговор страши инспектор Г., съвместно с колегата си И. И., пристъпили към митническа проверка на превозното средство и багажа на пътниците. В хода на проверката, в пътническия салон на автобуса, зад седалката на шофьора, открили пътническа чанта със следната недекларирана по установения ред стока:

 цигари, марка „BRILLIANT” smart slim lights, без акцизен бандерол - 24 /двадесет и четири/ картона, съдържащи 240 /двеста и четиридесет/ броя кутии цигари, по 20 къса в кутия, общо 4800 /четири хиляди и осемстотин/ къса;

 цигари, марка „VICTORY” exclusive - 4 /четири/ картона, съдържащи 40 /четиридесет/ броя кутии цигари, плюс 9 /девет/ кутии, общо 49 кутии, по 20 къса в кутия, общо 980 /деветстотин и осемдесет/ къса;

 цигари, марка „PRESTIGE” ВТ NANO SILVER -17 / седемнадесет / картона, съдържащи 170 /сто и седемдесет/ броя кутии цигари, по 20 къса в кутия, общо 3400 /три хиляди и четиристотин/ къса;

 1 000 /хиляда/ грама тютюн в насипно състояние, изтеглен с везна модел BIMCO, модел ВЮТ, сериен номер № 712017.

Продажната цена на недекларираната стока е общо в размер на 3586,35 лв. /три хиляди петстотин осемдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/. Продажната цена на цигарите, марка „BRILLIANT” smart slim lights, и цигарите, марка „PRESTIGE” ВТ NANO SILVER, в размер на 3075,00 лв. /три хиляди седемдесет и пет лева/, е определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗАДС във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 1 от ППЗАДС от Комисия, назначена със Заповед № ЗМ-1000-103/09.02.2015 г. на Началника на Митница Бургас. Продажната цена на цигарите, марка „VICTORY” exclusive, в размер на 245,00 лв. /двеста четиридесет и пет лева/, е определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗАДС от Комисия, | назначена със Заповед № 3M-1000-103/09.02.2015 г. на Началника на Митница Бургас. ! Продажната цена на нарязания насипно тютюн в размер на 266,35 лева /двеста шестдесет и | шест лева и тридесет и пет стотинки/, е определена на основание чл. 4, т. 6 от ЗАДС и чл. 2, I. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от Комисия, назначена със Заповед № 3M-1000-103/09.02.2015 г. на Началника на Митница Бургас.

За извършената проверка е съставен протокол № M653/BG1003/28.02.2015 г.

Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № 0003945 ог 28.02.2015 г.

Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51 а, ал. 4, т. 1 и т. 4 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл. 1, параграф 6 от Регламент №2454/93 г. на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент №2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл.62 от Регламент №2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент №2454/93 г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент №2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

М.Ф.М.  не е изпълнил своите задължения да декларира пред митническите органи превозваните от него стоки. На МП “Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика и е указано, че пътниците са длъжни да декларират пренасяните от тях стоки с търговски характер. На лицето е била осигурена възможност да декларира стоките /било е запитано дали има стока за деклариране пред митническите органи/, но не е сторило това нито устно нито писмено.

      От фактическата обстановка и начина на действие, описани в обстоятелствената част на акта и постановлението се установява, че на  28.02.2015 г. жалбоподателя М. е превозил през МП Малко Търново описаните акцизни стоки - тютюневи изделия - цигари и тютюн, без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществила състава на чл. 233, ал. 1, във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците.

Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св.Г..

Съгласно разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ „Който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките“. Видно от изложеното, разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ предвижда две различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, а именно „пренася“ и „превозва“.В случая безспорно е установено, че процесиите стоки  са били „превозвани” от жалбоподателя М. ,който е управлявал превозното средство.

          Следователно  е налице извършеното нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

          Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона

           Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                                          Р   Е   Ш    И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №131/2015 г. от 03.08.2015г. на  Началник на Митница Бургас, с което на М.Ф.М., ЕГН: **********, , с адрес: *** за нарушение на   чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците е наложена глоба в   размер на 7172,70 лв. /седем хиляди сто седемдесет и два лева и седемдесет стотинки/, представляваща 200 % от продажната цена на стоката и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на нарушението.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: