Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  14.09.2016г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                            наказателен състав

На осми септември                                                        2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели : 1.

                                                                  2.

Секретар М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №192 по описа на 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на И.Т.П., ЕГН ********** с адрес *** против наказателно постановление № 16-0299-000137 от 19.07.2016г. на  Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.2 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 1500лв.

         Жалбоподателят нередовно призован не се явява.

         Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено поради допуснати съществени процесуални нарушение от АНО.

        Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   АУАН 283950/ 15.07.2016 г.  за това, че  на 15.07.2016 г. около 11:50 часа в гр.** жалбоподателят като водач на  автомобил **, управлява МПС от категория N2 по републиканските пътища , за превоз на товари с 2 оси, или ППС теглещо ремарке без платена отд. винетна такса с максимално допустима маса по малка от 12 тона, за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП.

 

         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         В случая отговорността на жалбоподателя  е ангажирана за това, че   като водач на  автомобил **, управлява МПС от категория N2 по републиканските пътища , за превоз натовари с 2 оси, или ППС теглещо ремарке без платена отд. винетна такса с максимално допустима маса по малка от 12 тона, за което не е заплатена винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗП.

     Съдът намира,че по делото е допуснато от АНО съществено процесуално нарушение при издаване на акта и НП изразяващо се в следното: В Ата е посочено,че нарушението от жалбоподателя е извършено на ПП I - 9  на КПП Босна в посока Бургас. В НП обаче са посочени две места на извършване на нарушението – от една страна е посочено, че въззивника е управлямал МПС в гр.**” ,  а от друга страна е посочено, че е управлявал МПС по път КПП-Босна посока Бургас. Видно от показанията на св.Ж.,нарушението е извършено на КПП-Босна посока Бургас.Това обстоятелство не дава възможност на съда да разбере къде точно се е движел автомобила управляван от въззивника, дали в гр.М.Търново или по главен път Босна-Бургас. Посочването на две алтернативни места на извършване на нарушението безспорно води до извършване на съществено процесуално нарушение от страна на АНО, което е ограничило както правата на въззивника, така и възможността на съда да определи мястото на извършване на нарушението. Липсата на пълно, точно и ясно описание на нарушението, непосочването на конкретните обстоятелства, при които същото е извършено, винаги води до наличие на съществено процесуално нарушение, касаещо пряко правото на защита на нарушителя. Липсата на определено точно място на извършване на нарушението се явява съществено процесуално нарушение, тъй като  възпрепятства възможността на нарушителя  да разбере в извършването точно на какво нарушение е обвинен и по този начин адекватно да организира защитата си, а от друга страна са довели до необоснованост и незаконосъобразност на НП. Този порок на НП не би могъл да бъде саниран от настоящата въззивна инстанция, като непосочването на конкретните факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението и непосочването на доказателствата, които го потвърждават, лишават и съда от възможността да прецени дали нарушението е квалифицирано правилно и правилно ли е приложена санкционната норма. Допуснато е нарушение на чл.42,т.3 и чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН. На едно от посочените в НП места не се изисква винетна такса.

 

        Допуснатото е от наказващия орган съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се изследва въпроса за неговата материална законосъобразност.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ОТМЕНЯ наказателно постановление 16-0299-000137 от 19.07.2016г  на Началник РУП към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на И.Т.П., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес ***  за нарушение на чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание  чл. 179 ал.З т.2 от ЗДвП е наложено наказание-глоба в размер на 1500лв.

 

           Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: