Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ ....

гр. Малко Търново, 26.10.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр. Малко Търново, граждански състав, в публичното заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: Чанко Петков

 

 при участието на секретаря К.. М** в присъствието на прокурор Райко Стоянов, като разгледа гр.д. № 188 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 30а във вр. чл. 28, ал. 1 вр. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

Производството по делото е образувано по постъпила молба от директора на Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, с която се иска от съда да постанови решение, с което на основание чл. реда на чл.28 във вр.чл.26,ал.1  от Закона за закрила на детето да постанови решение с което да прекрати настаняването на малолетното дете Ж.Д.С., ЕГН *********** в специализирана институция-Дом за медико-социални грижи за деца“Вяра,Надежда и Любов“– гр. Бургас детето  да бъде настанено в приемно семейство в семейството на З.А.М. , ЕГН********** , с  адрес ***.

 В молбата на Директора на ДСП-Царево се излага, че малолетното дете Ж.Д.С., ЕГН ***********   е родено на ***г. в гр. Б**.Родители: майка-Н** М** М., ЕГН ********** , с постоянен адрес *** и настоящ адрес-***

;баща:Д** Ж** С., ЕГН********** с постоянен адрес *** и настоящ адрес-***,понастоящем затвора Бургас.  Сочи се, че  на основание чл. 20 от Наредбата за условията за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ПП ЗЗДетето детето има право да ползва заместваща приемна грижа в друго утвърдено приемно семейство при извънредни обстоятелства , с цел подкрепа на приемното семейство, в което се настанява детето, по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ППЗЗДетето.

Молителят З. В**- Дирекция „Социално подпомагане" гр. Царево, се явява лично и поддържа молбата. 

Прокурорът изразява становище за основателност на молбата и следва да се уважи в обема представен от молителя.

Молбата на Директора на ДСП- гр. Царево е процесуално допустима  . Същата е подадена от орган, който има правомощието да иска от съда вземане на мярка за закрила, и е депозирана пред компетентен съд.

Съдът, след като прецени събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Малолетният Ж.Д.С., ЕГН *********** в специализирана институция-Дом за медико-социални грижи за деца“Вяра,Надежда и Любов“– гр. Бургас, от събраните по делото доказателства се установява, че първоначално детето е отглеждано в семейна среда. На 05.01.2017г. в ОЗД/ ДСП гр. Карнобат е бил подаден устен сигнал , че детето Ж. е оставено без родителска грижа. Малолетният е бил оставен при бабата по бащина линия – А** С***. Последната е заявила пред социалните работници, че бащата е в Затвор гр. Бургас, а майката е в чужбина. С** е заявила, че не желае и няма финансовата възможност да се грижи за детето Ж.. Малолетният е настанен в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас със Заповед № ЗД/Д-А-*****2018г. на Директора на ДСП Бургас. С Решение № ***/ 06.04.2017г. по гр.д. № 219/2017г. на РС Бургас е постановено срокът за това настаняване да бъде до навършване на 3- годишна възраст на детето.  След настаняване на Ж. в институцията , майката не е посещавала сина си, не се е интересувала за потребностите му. Бащата понастоящем се намира в Затвор гр. Бургас, като по телефона е проявявал интерес и се е информирал за състоянието на детето. Г-жа З.А.М. е  утвърдена като професионален приемен родител, осъществила няколко контакта с детето , проявила е интерес към неговото развитие и потребности.  В съдебно заседание приемният родител З.А.М.  е изслушана.  Мотивирана била от срещи с деца в дома за медикосоциални грижи в гр. Бургас . Приемният родител и семейството осигурявали нужните грижи и внимание на Ж..     

        Разгледана по същество, молбата е основателна.

Според чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за закрила на детето може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето или се намират в трайна невъзможност да го отглеждат. По делото се събраха доказателства, че майката и бащата на детето нямат възможност и не полагат грижи по отглеждането и възпитанието на детето си. Майката трайно се е дезинтересирала от съдбата на малолетния си син, а бащата се намира в Затвор гр. Бургас за дълъг период, видно от справката дадена от администрацията, което прави обективно невъзможно полагането на грижи за детето. Липсват близки роднини на Ж., които да са в състояние да поемат отглеждането му.

Отглеждането на детето е свързано с ежедневни дейности за осигуряване на храна, дрехи , поддържане на хигиена и здравни грижи. В семейната среда от ранна възраст се формират правилен мироглед и нравствени добродетели, полагат се основите на възпитанието и се задоволяват началните образователни нужди на детето. Семейната среда трябва да е устойчива и поведението на родителя трябва да е насочено към адекватни грижи за живота, здравето, психическото, нравственото и интелектуалното развитие на детето. В случая се установи , че майката Н** М. и бащата Димо С. не разполага с тези възможности. От друга страна приемният родител З.А.М.   може на този етап да положи адекватните грижи за детето и да задоволи в ранна възраст всички онези споменати ежедневни лични нужди.

  Мотивиран така и на основание чл. 30а във вр. чл. 26- 28 от Закона за закрила на детето, чл. 33, ал. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 20 от Наредбата за условията за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ПП Закона за закрила на детето, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетният Ж.Д.С., ЕГН *********** в специализирана институция-Дом за медико-социални грижи за деца“Вяра,Надежда и Любов“– гр. Бургас детето  да бъде настанено в приемно семейство в семейството на З.А.М. , ЕГН********** , с  адрес ***.  с майка Н** М*** М., ЕГН **********,*** и баща Д***Ж** С., ЕГН **********,***, в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“  гр. Бургас. 

           НАСТАНЯВА малолетният Ж.Д.С., ЕГН *********** в специализирана институция- Дом за медико-социални грижи за деца“ Вяра, Надежда и Любов “– гр. Бургас, детето  да бъде настанено в приемно семейство в семейството на З.А.М. с  ЕГН********** , адрес: ***,  до навършване на пълнолетие , а ако учи – до навършване на 20 – годишна възраст или до възникване на основания по чл. 29 от Закона за закрила на детето.                       

Заверени преписи от решението, след влизането му в сила,  да се връчат на: Директора на ДСП- гр. Царево, на приемния родител З.А.М. , ЕГН********** , с  адрес: ***.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд- Бургас в 7-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено.

  

СЪДИЯ : ……………….