П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  29.09.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и девети септември,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурор  Райко Стоянов 

сложи за разглеждане НОХ дело    188  по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Стоянов.

Подсъдимият  К.С.К., редовно призован, се явява лично.

.           Явява се адв.Б.Б. ***, надлежно упълномощен защитник в хода на ДП.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия К.С.К. по документи от делото и данни заявени от  него.

К.С.К. роден на  *** ***, ЕГН:**********, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, живущ ***,  настоящ адрес *** с.**

Съдът дава думата на прокурора за доклад на делото.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 188/2014г. с подсъдимия К.С.К. и неговия защитник адв.Б.  за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият К.С.К. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в ал.2 от НК, а именно в това, че: На 03.09.2014г. около 17.30 часа на главен път І-9 на КПП”Босна” е управлявал МПС – товарен автомобил **  без съответно свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №183/10.01.2014г., влязло в сила на 11.07.2014г. за управление на МПС,  без съответното свидетелство за правоуправление - престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.343в ал.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

а/ съгласно чл.42а, ал.2, т.1 НК,  задължителна регистрация по настоящ адрес *** местността “** за срок от ЕДНА ГОДИНА, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ съгласно чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА в рамките на една календарна година;

в/ 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Разноски по делото няма.

Щети по делото няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля съда да го одобри.

Предоставям на съда и моля да приеме у-ние №**. в уверение на настоящия адрес на подсъдимия.

Адв.Б.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала. Не възразявам дза се приеме удостоверението за настоящ адрес.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага по делото у-ние №**. за настоящия адрес на подсъдимия.

Подсъдимият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдим:                             

/ Райко Стоянов /                                                     / К.С.К.   /

                                                          

Защитник:

 /Адв.Б.Б./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  №.131/2014 по описа на РУП- Малко Търново, БДП № 148/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия К.С.К. и неговия защитник адв.Б.Б., съгласно условията на което подсъдимия К.С.К. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в ал.2 от НК, а именно в това, че: На 03.09.2014г. около 17.30 часа на главен път І-9 на КПП”Босна” е управлявал МПС – товарен автомобил **  без съответно свидетелство за правоуправление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №183/10.01.2014г., влязло в сила на 11.07.2014г. за управление на МПС без съответното свидетелство за правоуправление - престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.343в ал.2 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

а/ съгласно чл.42а, ал.2, т.1 НК,  задължителна регистрация по настоящ адрес ***, местността “** за срок от ЕДНА ГОДИНА, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ съгласно чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА в рамките на една календарна година;

в/ 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Разноски по делото няма.

Щети по делото няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и протестиране и има последиците на влязла в сила присъда.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 188/2014г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК.

Приключи с.з. в 10:50 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: