П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  24.08.2016г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и четвърти  август две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков  

сложи за разглеждане НОХ дело  № 187      по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в   14.00    часа се явиха:

 

За МТРП - прокурор Луков.

          Обвиняемите А.Ф.Х. и Х.Н., редовно призовани, се явяват доведени от  ОД”Охрана”- Бургас.

           Явява се адв.Г.К. ***, редовно упълномощен защитник за двамата обвиняеми..

          Явява се преводача Д.М.М..

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид това, че обвиняемите са чужди гражданини и не владее български език, по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси  на български език.

Адв.К.: Съгласна съм да назначите Д.М. за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д.М.М. в качеството на преводач по делото, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език, като определя възнаграждение в размер на  60 лв.

Снема самоличността на преводача:

Д.М.М.  с  ЕГН:********** ***, заклет преводач от български език на фарси и обратно

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемите /чрез преводача/:      

 

 

 

А.Ф.Х. - мъж, роден на **, без документи за самоличност, неженен, осъждан, безработен;

Х.Н. - мъж, роден на **, без документи за самоличност, неженен, осъждан, безработен.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемите А.Ф.Х.   и   Х.Н. и техния защитник адв.Г.К. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемите А.Ф.Х.   и   Х.Н.   се признават за  виновни в това, че:

На 29 юни 2016 г. в района на 47 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки като съизвършители и с общ умисъл, са превели през границата на страната от Р Турция в Р България група от хора – тридесет и едно лица от **, от които три не са навършили шестнадесетгодишна възраст – ** а останалите са:

**, мъж, **, мъж, **, мъж, **, мъж, **, мъж, ** мъж, **, мъж, ** мъж, **, мъж, ** мъж, **, мъж, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените не са български граждани – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемите Х. и Н. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280 ал.2 от НК,  на  обвиняемия Х. се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛОС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.61 ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 НК се приспада времето, през което Х. е бил задържан с постоянна МНО “задържане под стража”, взета по настоящото дело.

          На основание чл.68, ал.1 НК следва да се приведе в изпълнение наказанието по НОХД 1018 / 2015 г. на РС **, с което на обвиняемия Х. е било наложено наказание 6 /шест/ месеца ЛОС, като изтърпяването на наказанието е било отложено за изпитателен срок от три години.

          За посоченото престъпление по чл.280, ал.2 НК на обвиняемия Н. се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК ЛОС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.61 ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи при първоночолен строг режим в затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 НК се приспада времето, през което обвиняемият Н. е бил задържан с постоянна МНО “задържане под стража”, взета по настоящото дело.

          На основание чл.68, ал.1 НК следва да се приведе в изпълнение наказанието по НОХД 1018 / 2015 г. на РС **, с което на обвиняемия Н. е било наложено наказание ЛОС в размер на 6 /шест/ месеца, като изтърпяването на наказанието е било отложено за изпитателен срок от три години.

Разноски по делото - 240 лв., които се възлагат на обвиняемите солидарно. Щети от престъплението – няма. Веществени доказателства – няма.

          Удовлетворени от споразумението, страните го подписват като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в РС-гр.М.Търново..

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                     

/Борис Луков/                                              /адв.Г.К./                                                                                             

 

                                                                         Обвиняем :

                                                                         / А.Ф.Х. /  

 

                                                                   Обвиняем:

/ Х.Н. /

 

                                                                   Преводач:

                                                                   / Д.М.М. / 

 

Адв.К.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моите подзащитни доброволно,  същите са запознати с него, наясно са правните последици, съгласни са да заплатят разноските. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият А.Ф.Х. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

Обвиняемият Х.Н. /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на фарси. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала,  на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП   85/ 2016 год. по описа на ГПУ- Малко Търново, № 224 / 2016 г. по описа на МТРП, постигнато между Районна прокуратура  - гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков  обвиняемите А.Ф.Х.   и   Х.Н. представляван от  техния защитник адв.Г.К., съгласно което, А.Ф.Х. - мъж, роден на **, без документи за самоличност, неженен, осъждан, безработен  и  Х.Н. - мъж, роден на **, без документи за самоличност, неженен, осъждан, безработен, се ПРИЗНАВАТ за  ВИНОВНИ в това, че:

На 29 юни 2016 г. в района на 47 гранична пирамида в зоната за отговорност на ГПУ М. Търново, действайки като съизвършители и с общ умисъл, са превели през границата на страната от Р Турция в Р България група от хора – тридесет и едно лица от **, от които три не са навършили шестнадесетгодишна възраст – ** а останалите са: - **, мъж, **, мъж, **, мъж, **, мъж, **, мъж, ** мъж, **, мъж, ** мъж, **, мъж, ** мъж, **, мъж,   без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените не са български граждани – престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и 3 вр. с чл.20, ал.2 НК.

Деянието е извършено от обвиняемите Х. и Н. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК.

За посоченото престъпление по чл. 280 ал.2 от НК, на  обвиняемия А.Ф.Х.  се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК - ЛОС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.61 ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи при първоначален ”строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 НК, се приспада времето, през което Х. е бил задържан с постоянна МНО “задържане под стража” взета по настоящото дело  от  01.07.2016г.  

          За посоченото престъпление по чл.280 ал.2 НК, на обвиняемия Х.Н. се налага наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК -ЛОС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл.61 ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи при първоночолен “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 НК, се приспада времето, през което обвиняемият Н. е бил задържан с постоянна МНО “задържане под стража”  взета по настоящото дело от  01.07.2016г.  

 

          Разноските по делото в размер ОБЩО на  300 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на обвиняемите солидарно-по 150лв. за всеки един от двамата поотделно.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК, Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 187 /                                          2016г.

 

След одобрение на настоящето споразумение, Съдът констатира, че с Определение № 557/23.10.2015г. по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- ** в сила от 23.10.2015г. на обвиняемия А.Ф.Х. за престъпление по чл.279 ал.1 НК, извършено на 21.10.2015г. е наложено наказание 6 месеца ЛОС и глоба 200лв., което наказание е отложено за изпитателен срок от три години.

СЪДЪТ намира, настоящата деятелност извършена от подсъдимия Х. на 29.06.2016г. е в изпитателния срок по Определение № 557/23.10.2015г. по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- ** и същата следва да бъде приведена в изпълнение и бъде изтърпяна отделно.

 

Предвид изложеното и на основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, вр.чл.68 ал.1 от НК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИВЕЖДА в изпълнение Определение № 557/23.10.2015г. по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- ** по която обвиняемия А.Ф.Х. - мъж, роден на **, без документи за самоличност, неженен, осъждан, безработен,  е осъден на 6 месеца ЛОС, което наказание следва да бъде изтърпяно отделно ефективно.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60 ал.1 и чл. 61 т,2 от ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- **, да бъде изтърпяно отделно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок считано от днес.

 

Обвиняемият А.Ф.Х. /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство, както и Определението с което ми се привежда в изпълнение Определението по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- **.

 

 

След одобрение на настоящето споразумение, Съдът констатира, че с Определение № 557/23.10.2015г. по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- ** в сила от 23.10.2015г. на обвиняемия Х.Н. за престъпление по чл.279 ал.1 НК, извършено на 21.10.2015г. е наложено наказание 6 месеца ЛОС и глоба 200лв., което наказание е отложено за изпитателен срок от три години.

СЪДЪТ намира, настоящата деятелност извършена от подсъдимия Н. на 29.06.2016г. е в изпитателния срок по Определение № 557/23.10.2015г. по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- ** и същата следва да бъде приведена в изпълнение и бъде изтърпяна отделно.

 

Предвид изложеното и на основание чл.306 ал.1 т.3 от НПК, вр.чл.68 ал.1 от НК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИВЕЖДА в изпълнение Определение № 557/23.10.2015г. по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- ** по която обвиняемия Х.Н. - мъж, роден на **, без документи за самоличност, неженен, осъждан, безработен,  е осъден на 6 месеца ЛОС, което наказание следва да бъде изтърпяно отделно ефективно.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60 ал.1 и чл. 61 т,2 от ЗИНЗС приведеното в изпълнение наказание по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- **, да бъде изтърпяно отделно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок считано от днес.

 

Обвиняемият Х.Н. /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство, както и Определението с което ми се привежда в изпълнение Определението по НОХД № 1018/2015г. по описа на РС- **.

 

 

Препис от споразумението да се предостави на “Следствен арест” – Бургас, ОД”Охрана” – Бургас и ГПУ- Малко Търново.

 

Протокола изготвен в с.з.     

Приключи с.з.   в   14.10 часа.                  

                                                                                               

СЪДИЯ:

                                                          Секретар: