Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        29.01.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ЯНУАРИ  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 186 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от : Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР, с адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” №46, ЕИК 129010125, чрез процесуалния представител юрисконсулт *, сл. тел.: *ПРОТИВ Г.Д.С. с адрес: ***  с която е предявен установителен иск по реда на чл. 422 във връзка с чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК ,   за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР съществува вземане в общ размер на 456,88 лв. (четиристотин петдесет и шест лева и осемдесет и осем ст.),както и бъдат  присъдени дължимите лихви от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед по чл. 410 ГПК до окончателното изплащане на дължимото, както и в тежест на ответника да бъдат възложени сторените разноски както следва: д.т. в размер на 50лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.


       Ищцовото дружество твърди,  че със заповед № *г. на Директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, ответникът Г. Димков С., технически сътрудник от Логистика на ГПУ - Малко Търново е временно отстранен от длъжност, считано от *. В АИС ТРЗ, отнасяща се за служители отстранени от длъжност кода за подаване на временно отстранени служители е в сила една година от датата на отстраняване. Със заповед № *г. на Директора на ГДГП на Г.С. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“. Заповедта за уволнение не е сведена до знанието на финансовото звено, поради което в системата АИС ТРЗ не е спрян кода за временно отстраняване. След изтичане на едногодишния срок на кода за отстраняване на 12.09.2016 г., системата АИС ТРЗ автоматично е начислила за 13 работни дни заплата в размер на 456,88 лв. (четиристотин петдесет и шест лева и осемдесет и осем ст.), за месец септември на лицето Г.С., който съгласно заповед № *г. на директора на ГДГП към месец септември вече не е служител на ГДГП. Сумата е преведена по сметка на ответника и се явява недължимо платена и следва да бъде върната (правно основание: чл. 55, ал. 1пр. 1 от ЗЗД)

       В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната страна.Назначения от съда особен представител признава иска.

     С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  456,88 лв. (четиристотин петдесет и шест лева и осемдесет и осем ст.

   При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати д.т. в размер на 50 лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че за Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР, с адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” №46, ЕИК 129010125, чрез процесуалния представител юрисконсулт *, сл. тел.: *по отношение на Г.Д.С. с адрес: ***  съществува  вземане за сумата в размер общо на 456,88 лв. (четиристотин петдесет и шест лева и осемдесет и осем ст.),както и бъдат  присъдени дължимите лихви от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед по чл. 410 ГПК до окончателното изплащане на дължимата сума.

 

         ОСЪЖДА Г.Д.С. с адрес: ***  да заплати на Главна дирекция “Гранична полиция” - МВР, с адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” №46, ЕИК 129010125, чрез процесуалния представител юрисконсулт *, сл. тел.: *д.т. в размер на 50лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

 

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: