Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№  ….

 

гр. Малко Търново, 02.09.2016год.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на втори септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

 

при секретаря К. Мандаджиева и в присъствието на прокурора ……………….., като разгледа докладваното от съдията Дойков АНД № 182 по описа за 2016 год., въз основа данните по делото и Закона

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА Т.С.С.  роден на ***г***,  български гражданин, неосъждан, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че на 29.07.2016г. около 12:10часа на ГП I – 9 КПП – 1 до гр. Малко Търново в посока на влизане в гр. Малко Търново си служил с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство, управлявайки товарен автомобил „**” с номер на рамата № ** с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство – „** - **“ с ДКН № *** ВР и номер на рамата №****, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК и го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 345 от НК КАТО МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ и 5/пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства: два броя регистрационни табели ДКН № ** ВР и свидетелство за регистрация на МПС част II с № **** за товарен автомобил „***” с ДКН №**** ВР  , които след влизане на решението в сила да се изпратят на Сектор „ПП“ при ОД МВР София за унищожаване по съответния ред.

Вещественото доказателство : договор за покупко – продажба на „***” с ДКН № ***** ВР  от 20.06.2016г. да остане приловен към материалите по делото.

          Решението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Бургас  в 15- дневен срок от датата на съобщаването му на страните .

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: