П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  26.11.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  двадесет и шести ноември две хиляди и тринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  №180  по описа за 2013год.

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 17.15часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора Стоянов.

            Подсъдимият Б.Р., редовно призован се явява лично, доведен от ОД”Охрана”-Бургас.

.           Явява се адв.Д.Р.-***, назначена  в хода на ДП..

            Явява се преводача Ю.Н..

Явява се Х.Г..

Х.Г.:/чрез преводача Н./: Мога да извърша превод от фарси на пащу и обратно, съгласен съм да бъда назначен за преводач.

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е А.ски гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на фарси език и от фарси  на български език и преводач който да извършва превод от фарси на пащу и от пащу на фарси..

Адв.Р.: Съгласна съм да назначите Ю.Н. за преводач, както и Х.Г.

Съдът, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е А.ски гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Ю.Н. в качеството на преводач по НОХД № 180/2013г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език.

Снема самоличността на преводачите:

Ю.Н. ЕГН:**********,***,  без гражданство, със статут на постоянно пребиваващ, роден на ***г. в И., с висше образование магистър по персийски език и инженер по електроника,  владее фарси- персийски език.

НАЗНАЧАВА Х.Г. - мъж,  роден на ***г. в  гр.Б., Р.А., без документи за самоличност, женен, неосъждан, начално образование, строителен работник, владее фарси и пащу,   който следва да извърши устен превод от фарси език на пащу и от пащу на  фарси език.

Съдът разяснява на преводачите отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводачите дават обещание да направят  точен и верен превод.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ както следва:

Б.Р. - мъж,  роден на ***г. в  гр.С, Р.А., без документи за самоличност

Прокурора: Постигнахме съгласие с подсъдимия Б.Р. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият Б.Р., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 22.11.2013г. около 06.00 часа  в района на местността “Шах пет” намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ-Малко Търново влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България,   без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв..

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

Разноските по делото в размер на 154лв.се възлагат в тежест на подсъдимия.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/Райко Стоянов/                                                         / Б.Р. /                                                 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Преводач:

/ Ю.Н. /

 

Преводач:

/ Х.Г. /

 

Подсъдимият /чрез преводачите/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български на фарси език и от фарси на пащу.. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                             

                                                                                    /Б.Р. /                                                  

Защитник:

/Адв. Д.Р./

 

Преводач:

/ Ю.Н. /

 

Преводач:

/ Х.Г. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №193./2013г. по описа на ГПУ- Малко Търново, БП №151/2013г. РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Б.Р. и  адв.Д.Р. ***, съгласно условията на което подсъдимият Б.Р. – мъж, роден на ***г. в  гр.С, Р.А., без документи за самоличност, се ПРИЗНАВА за  ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че:

На 22.11.2013г. около 06.00 часа  в района на местността “Шах пет” намираща се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ-Малко Търново влязъл през границата на страната от  Р.Турция в Р.България,   без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места - престъпление по чл.279 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв..

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от три години.

Разноски по делото  представляващи възнаграждение на преводач в хода на Досъдебното производство в размер на 154лв. се възлагат на подсъдимия.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Приспада от така наложеното му наказание времето, през което е бил задържан под стража  от 22.11.2013г. от 10.00часа.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №180/2013г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК

Подсъдимия /чрез преводачите/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на фарси език и на пащу, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

За извършения устен превод по НОХД № 180/2013г. по описа на РС-Малко Търново определя  възнаграждение  в размер на 35лв. на преводача, които следва да бъдат възложени в тежест на подсъдимия.

ОСЪЖДА  подсъдимия Б.Р. да заплати по сметка на РС Малко Търново и в полза на Държавата сумата в размер на 35.00лв. представляващи разноски по делото.

Съдът като се занима със взетата МНО „задържане под стража” в хода на ДП намери че същата е изтекла в 10.00часа на 26.11.2013г., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА от зала подсъдимия Б.Р..

 

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ОД”Охрана”-Бургас и Следствен арест- Бургас

 

Приключи с.з. в 13.35ч.

Протокола изготвен в с.з.                                        

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                                                                        Секретар: