Р  Е Ш  Е  Н  И  Е

гр. Малко Търново, 27.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, в публично заседание на седми октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                                                     

Председател: Пламен Дойков

 

при секретаря М.Д. , като разгледа докладваното от съдията Дойков  НАХД №  178/2016г. по описа на съда, въз основа на данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

 

Производството е образувано по жалба, подадена от В.П.В., ЕГН: **********,*** срещу Наказателно постановление № ** от ***.2015г., издадено от инж. В* Р* - Директора на РДГ гр. Бургас, с което на жалбоподателя на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН   му е  наложено наказание „глоба” в размер на 400,00лева и лишаване от право на ловуване за срок от 3/три/ години за извършени нарушения на чл. 96, ал. 1 , чл. 84, ал. 1 и  чл. 94, ал. 1 Закона за лова и опазване на дивеча .

Жалбоподателят сочи, че наказателното постановление е незаконосъобразно , неправилно и нищожно . В жалбата си излага подробни мотиви. Сочи се, че е нарушен закона като не е изяснена фактическата обстановка и производствените правила по издаване на постановлението. Жалбоподателят твърди, че на 20.07.2016г. е бил посетен в дома си от ЧСИ Наско Г. , който му е предявил процесното наказателно постановление и в този момент В. разбрал, че е наказан . Посочил е също, че АУАН е издаден без да е била извършена проверка на носеното от него оръжие, не е бил уведомен , не е присъствал при действието на наказващия орган  и не му е връчен документа. Твърди също, че има съществено разминаване в датата на наказателното постановление – 30.09.2015г. и текстовата част – 05.10.2016г. , в която се сочи кога се е произнесъл административно – наказващия орган . Излага се също, че от фактическа страна в наказателното постановление са посочени обстоятелства , които не кореспондират с истината – оръжието му не било проверявано, жалбоподателят не се бил срещал с актосъставителите и не било ясно как са формирани изводите за осъществено административно нарушение по ЗЛОД. Моли наказателното постановление да бъде отменено по тези съображения. 

В хода на съдебното заседания жалбоподателят се явява лично и с адв. В.А. *** . В хода на съдебното разглеждане на жалбата същата се поддържа, като изложените мотиви са доразвити.   

Административнонаказващият орган – РДГ гр. Бургас, чрез процесуалния си представител – гл. юрисконсулт Ю* М*,  пледира за потвърждаване на процесното НП. Счита, че жалбата е недопустима , поради просрочие. Мотив за това намира във връчването на процесното наказателно постановление по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. Посочва се също, че в две известия за доставяне на постановлението е отбелязано, че пратката е непотърсена и това е основание да се приложи разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. Алтернативно се иска да се представят доказателства за връчването на наказателното постановление съобразно изявлението на насрещната страна. В защита на издаденото наказателно постановление , юрисконсултът пледира, че е доказано от фактическа страна извършеното от В.В. нарушение. Счита, че не са нарушени разпоредбите на ЗАНН по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление и в тази връзка сочи ТП № 1/ 2015г. на ВАС , касаещо сроковете по ЗАНН . В тази връзка смята , че В. се е укривал и по този начин е осуетявал реализирането на отговорността му, което не съответствало с целта на закона.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:         

От фактическа страна:

На 10.01.2015г. свидетелите К.Г.К., П.И.Л. и И.С.Д. *** , изпълнявали служебните си задължения в землището на общ. М. Търново. Тримата извършвали проверки по ЗЛОД , като след като били в района на с. Евренозово се насочили към с. Близнак. В далечината тримата чули изстрел, по което заключили, че е ловна дружина . Решили да установят ловците и да им извършат проверка. На място останал свидетелят Л. , който трябвало да ориентира колегите си за групата. К. и Д. се насочили към с. Близнак, като по пътя срещнали ловец. По продължението на пътя установили още няколко човека от групата , а след приключването на лова при тях дошъл и свидетеля Н* С* – ръководител на лова. Служителите на РДГ Бургас обяснили, че са установили нарушения на ЗЛОД и следвало да съставят актове са това . Според К. и Д. сред нарушителите бил и жалбоподателят В., който излязъл от гората след приключване на пусията. За установените нарушения, на място били съставени четири АУАН . Според свидетелят К.,  на останалите ловци не били съставени такива, поради бурната реакция от страна на ловната дружина. На място от И.Д.  бил съставен и констативен протокол Серия ЖОО № ****/ 10.01.2015г. и в него е отразена проверката на ловците С* П* М*, С* К* А* и К. Т* А* . Съставеният протокол бил подписан с възражение от С*. След края на проверката Л. в разговор с К. и Д. изказал съмнение , че местността в която били установени ловците е „Селските лозя“, както било вписано в разрешителното за лов. По тази причина на 16.01.2015г. бил съставен нов констативен протокол за установяване мястото на проверката. Документът бил Серия ЖОО № ****/ 16.01.2015г. и в него намерили отражение констатациите , че ловците от дружината били с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие и извършвали престой на пусия. В протокола било установено, че това е реализирано в Отдел 261 с пототдели „м“, „н“, „о“, „п“, „р“, „с“, „т“ и „у“ и попадат в ловище „Дренака“, което според проверяващите било различно място от м. „Селските лозя“ , посочено в разрешителното за лов. Проверката била извършена само от К. и Л. . По така събраните материали било решено да се състави АУАН против жалбоподателя В.В.. С уведомление от 06.03.2015г., връчено му на 07.03.2015г., жалбоподателят бил уведомен , че на 06.04.2015г. ще му бъде сътставен АУАН . В. бил предупреден и за последствията по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН – че АУАН ще бъде съставен в негово остсъствие. На 06.04.2015г. АУАН № ЖОО *** бил съставен в отсъствието на В.В. *** за това. В него е посочено датата и мястото на извършване на нарушението , обстоятелствата при които е извършено то, както и датата на която е било установено. Въз основа на така съставения акт било издадено и процесното Наказателно постановление № **т 30.09.2015г.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: констативен протокол с № Серия ЖОО ***/10.01.2015г., констативен протокол с № Серия ЖОО**/16.01.2016г.,   АУАН № ЖОО***/06.04.2016г. , наказателно постановление № ** от 30.09.2015г., свидетелските показания на актосъставителя К.К.,  свидетелите П.Л. , И.Д. и Н* С*, както и останалите писмени доказателства съдържащи се в преписката.

От правна страна:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е от лице имащо правен интерес . Разгледана по същество е основателна.

При даване ход на делото е направено възражение за недопустимост на жалбата. Съдът , след като се запозна с материалите по делото , прецени следното. От приложените по делото материали е видно, че постановлението, което се обжалва в настоящото производство е изпращано за връчване на два пъти , за което са приложени две известия за доставяне .  Разпоредбата на чл.58 от ЗАНН посочва реда за връчване на наказателните постановления, а чл.64 от ЗАНН определя реда за влизане в сила на същите. Член 84 от ЗАНН препраща към прилагане на НПК, доколкото липсват особени правила за връчване на призовки и съобщения, и за съдебното производство по разглеждане на жалби  срещу наказателни постановления. Разпоредбата на чл.58, ал.1 от ЗАНН императивно урежда начина на връчване на наказателните постановления. Това става  срещу подпис, което в случая не е изпълнено. Непосредствената цел е да се гарантира правото на нарушителя да узнае за какво е наказан и да му бъде осигурена възможност да обжалва наказателното постановление, ако счита същото за незаконосъобразно. Алтернативно , освен срещу подпис,  в разпоредбата на чл.58, ал. 2 от ЗАНН е предвидена и друга възможност, приравнена на редовно връчване на НП. Тук ако нарушителят не е намерен на посоченият от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. Съгласно чл.84 ЗАНН във вр. чл.180 от НПК призовките, съобщенията  и книжата се връчват лично срещу разписка, подписана от лицето, за което са предназначени  или на пълнолетен член от семейството, а ако няма такъв- на домоуправителя, както и на съквартирант или съсед, когато поеме задължение да ги предаде, в случай, че лицето, за което са предназначени отсъства. Когато нарушителят не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването – чл. 58, ал. 2 ЗАНН. Тези предпоставки са нарушителят да не е намерен на посочения от него адрес и новият му адрес да е неизвестен. Предпоставките са  кумулативно предвидени, поради което, за да се прояви фактическия състав по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН и да се приеме, че е налице редовно връчване, е необходимо не просто нарушителят да не е намерен на посочения адрес, но и същият да е променен, и новият му адрес да е неизвестен. При прилагането на  чл. 58, ал.2 от ЗАНН не е достатъчно инцидентното неоткриване на лицето на посочения от него адрес, а следва да се установи, че той трайно не пребивава на този адрес. В процесният случай са изпратени две известия на адреса на лицето, но в тях има отбелязвания/отметки/  съответно „непотърсен“ и „непознат“. Липсват и доказателства по какъв начин и къде съответният служител е оставил и въобще дали е оставил на посетения адрес уведомление за наличието на адресирани до лицето пощенски пратки. Няма информация също, ако са оставени такива уведомления, че същите са касаели връчване на процесното НП. При това положение не може да се приеме, че лицето е било надлежно уведомено за изпращането на постановлението. В този смисъл, настоящият  състав намира, че не са били налице предпоставки за връчване реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, съответно извършеното по този ред връчване се явява нередовно. По тази причина депозираната пред районния съд жалба може да се приеме за  подадена в срок и процесуално допустима. Независимо от това, доколкото наказателното постановление изобщо не е било връчено на санкционираното лице, то моментът на подаване на жалбата е без правно значение, тъй като срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН започва да тече от връчването на наказателното постановление, което в случая не е било направено.

   Жалбата се явява основателна по следните съображения.

По делото е установено, че след съставяне на двата констативни протокола , служителите на РДГ Бургас са пристъпили към съставяне на АУАН. За целта на жалбоподателя В. е изпратено писмено уведомление с изх. № 614/ 06.03.2015г., което В. е получил на следващия ден. На 06.04.2015г. е съставен и АУАН № ЖОО ***/06.04.2016г. В случая акта за установяване на административно нарушение е съставен в хипотезата на чл.40, ал.2 от ЗАНН, в отсъствие на нарушителят. След съставянето на акта, при спазване на изискванията на чл.43, ал.4 от ЗАНН, той е следвало да бъде изпратен на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване, което не е сторено. Този ред за съставяне на акта не освобождава актосъставителя от задължението му да предяви и да връчи препис от него на соченото за нарушител лице. Фактът на предявяване на акта се удостоверява с подписването му от нарушителя или с надлежно оформен отказ от подписване. По делото не се събраха доказателства да има отказ от получаване на препис от страна на лицето сочено за нарушител.  Предвид това и с оглед разпоредбата на чл. 52, ал. 2 от ЗАНН административнонаказващия орган е следвало да констатира, че акта не е предявен на нарушителя и да го върне на актосъставителя за надлежно изпълнение на процедурата по неговото връчване. В показанията си свидетеля К. е обяснил, че многократно са търсили жалбоподателя на посочения адрес по местоживеене, но не са го открили. В преписката има приложени и два броя сведения от 28.09.2015г. на свидетелите К. и Л. за това, че са посетили адреса , но не са намерили В.В..Въпреки това АУАН не е предаден на съответната служба или на общинската администрация за предявяване и подписване.  Невръчването на акта представлява съществено процесуално нарушение, накърняващо правото на защита на санкционираното лице. Това нарушение не можеда бъдае санирано по реда на чл. 53, ал.2 от ЗАНН. Допуснатото процесуално нарушение е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се разглежда спора по същество.

Неоснователно е искането на жалбоподателя  да му бъдат присъдени, направените в хода на производството разноски. В Закона за административните нарушения и наказания не е уредена отговорността за разноски на страните. В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, при субсидиарно прилагане на НПК, когато наказателното постановление е отменено, не се присъждат разноски в полза на нарушителя, както когато подсъдимят бъде оправдан в наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата.

          Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН

 

Р   Е   Ш   И :

 

          ОТМЕНЯ  наказателно постановление №** от ***.2015г., издадено от Директора на РДГ гр. Бургас, с което на В.П.В., ЕГН: **********,*** на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 84, ал. 1 от  Закона за лова и опазване на дивеча , чл. 94, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания му е наложена „глоба” в размер на 400,00 лв. и лишаване от право на ловуване за срок от 3години  за нарушение чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено.

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: