П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  10.09.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  десети  септември,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Райко Стоянов  

сложи за разглеждане НОХ дело  №173         по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурор Стоянов

            Подсъдимият Х.И., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД”Охрана”- Бургас.

            Явява се адв.Е.Т. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

            Явява се преводача Д. М. М. .

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Прокурора: Предвид обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски език и от турски на български език.

Адв.Т.: Съгласна съм да назначите Д. М. М. за преводач.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Д. М. М. в качеството на преводач по НОХД №173/2014г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на турси език и от турси на български език.

Снема самоличността на преводача:

Даулад М.М. ***, заклет преводач от български език на фарси и обратно.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия /чрез преводача/ по документи от делото и данни заявени от подсъдимия.

Х.И. - мъж, роден на *** година в гр.М., Р.Турция, турски гражданин, притежаващ турски паспорт .№ ******* и турска лична карта  №******

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД №173/2014г. с подсъдимия Х.И. и неговия защитник адв.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимия Х.И. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: На 07.09.2014г. през ГКПП Малко Търново, намиращо се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279 ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия  виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ. Разноските по делото няма. На основание чл.189 ал.2 от НПК, разноските по делото за преводач ще останат за сметка на съответния орган. От престъплението не са причинени имуществени вреди.Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и преведено от български език на турски. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                   Подсъдим:                             

/ Райко Стоянов /                                                       / Х.И. /

                                                           

Защитник:

 /Адв.Е.Т./

 

Преводач:

/ Д. М. М. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  №.173/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, БДП №.143/   2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Х.И. – представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което, подсъдимият Х.И. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 от НК, а именно в това, че: На 07.09.2014г. през ГКПП Малко Търново, намиращо се в зоната за отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ Малко Търново, влязъл през границата на страната от Р. Турция в Р. България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279 ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия  виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и глоба в размер на 100лв. На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Веществени доказателства няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

За извършения устен превод по НОХД № 173/2014г. по описа на РС-Малко Търново, определя възнаграждение в размер на 36 лв. на преводача Д. М. М., които на осн.чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 173/2014г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК

Подсъдимия /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на турски, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава подсъдимия от зала.

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест- Бургас и ОД”Охрана” – Бургас.

 

Приключи с.з. в 11.50 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                                

СЪДИЯ:

 

                                                                        Секретар: