Р Е Ш Е Н И Е

 

              /13.10.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  осми октомври                                                     2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 172 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  М.И.Д.  , ЕГН********** ***  , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                                   Обвиняемият Д.    , редовно призован,  не се явява.

      Защитата на обвиняемия пледира за налагане на минимално наказание.

    

 Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 24 август 2015 св. ** - младши експерт в РУ М. Търново, бил в с. ** заедно с колегата си инспектор Т. Д** по сигнал за извършена кражба. Около 15,00 часа по ул. **” спрели за проверка **, защото бил без регистрационни номера. Машината имала двигател с № ** и била управлявана от обвиняемия М.И.Д.. Проверката показала, че той няма СУМПС - неправоспособен. Веднага докладвали на оперативния дежурен в РУ Ц**, там извършили допълнителна проверка в АИС - АНД и установили, че обвиняемият е извършил нарушението в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № **, издадено на ** - началник РУ С**, влязло в сила на 10 юни 2015 г. /стр.4/.

 

          Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно- , че   на 24 август 2015 г. около 15,00 часа в с. **, община М. Търново, по ул. **” в селото е управлявал МПС ** 5 без регистрационен номер и без да има СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № ** г. за управление на МПС без съответното СУМПС.

 

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Д.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

Р      Е     Ш     И   :

             ПРИЗНАВА обвиняемия М.И.Д.  , ЕГН********** ***  за ВИНОВЕН в това,   че     на 24 август 2015 г. около 15,00 часа в с. **, община М. Търново, по ул. **” в селото е управлявал МПС ** 5 без регистрационен номер и без да има СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № ** г. за управление на МПС без съответното СУМПС - престъпление по чл.343в. ал.2 НК, вр .ал.1 НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: