П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  10.09.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  десети септември,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурор  Райко Стоянов 

сложи за разглеждане НОХ дело    172  по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Стоянов.

Подсъдимият З.М.Х., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД”Охрана”- Бургас, ведно с адв.Е.Т. ***, надлежно упълномощена.

.               Явява се преводача М. А. А..

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин и не владее български език,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ: 

НАЗНАЧАВА М. А. А. в качеството на преводач по НОХД №172/2014г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на арабски език и от арабски език на български език, камо му определя възнаграждение  в размер на 60 лева, платими от бюджета на съда.

Снема самоличността на преводача:

М. А. А. с ЕГН:********** л.к. №********* изд.**.**.****г. МВР- София  с адрес ***,  заклет преводач от български език на арабски и обратно.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.

Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия З.М.Х. по документи от делото и данни заявени от подсъдимия чрез преводача.

З.М.Х. - мъж, роден на  *** година в гр.Х., Р.Сирия, сирийски паспорт №*********, неосъждан.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 172/2014г. с подсъдимия З.М.Х. и неговия защитник адв.Т. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият З.М.Х. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че: На 07.09.2014 година, около 15.30 часа на трасе влизащи моторни превозни средства от Р.Турция в Р.България на ГКПП-Малко Търново съзнателно се е ползвал от преправен документ за самоличност – шведски паспорт № ********, издаден на 02.06.200*г., валиден до 02.06.201*г., пред длъжностно лице – граничен полицай при ГКПП Малко Търново, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54  от НК, на подсъдимия се налага наказание ЛОС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Разноските по делото направени по дознанието в размер на 105.00лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществените доказателства – шведски паспорт № ********, издаден на 02.06.200*г., валиден до 02.06.201*г.,  се отнема в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”б” от НК.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Т.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от подзащитния ми доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.

Подсъдимият / чрез преводача/ : Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдима:                          

/ Райко Стоянов /                                                     / З.М.Х. /

                                                          

Защитник:

/Адв. Е.Т./

 

Преводач:

/ М.А./

 

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП  №171/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, ДП № 142/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимият  З.М.Х. и неговия защитник адв.Е.Т., съгласно условията на което подсъдимият  З.М.Х. - мъж, роден на  *** година в гр.Х., Р.Сирия, сирийски паспорт №*********, неосъждан,  се ПРИЗНАВА за  виновен  в умишлено извършване на престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, а именно в това, че: На 07.09.2014 година, около 15.30 часа на трасе влизащи моторни превозни средства от Р.Турция в Р.България на ГКПП-Малко Търново съзнателно се е ползвал с преправен документ за самоличност – шведски паспорт № ********, издаден на 02.06.200*г., валиден до 02.06.201*г., пред длъжностно лице – граничен полицай при ГКПП Малко Търново, като за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

 

За посоченото престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК, вр.чл.54  от НК, на подсъдимия З.М.Х. - мъж, роден на  *** година в гр.Х., Р.Сирия, сирийски паспорт №*********, неосъждан, се налага наказание ЛОС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага  за срок от ТРИ ГОДИНИ.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществените доказателства – шведски паспорт № ********, издаден на 02.06.200*г., валиден до 02.06.201*г.,  се отнема в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 б.”б” от НК.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер общо  на 165.00лв., се възлагат в тежест на подсъдимия З.М.Х. - мъж, роден на  *** година в гр.Х., Р.Сирия, сирийски паспорт №*********, неосъждан.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 172/2014г.

Освобождава подсъдимия З.М.Х. от зала.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС.

Препис от определението да се връчи незабавно на Следствения арест –Бургас, Съдебна охрана – Бургас и ГПУ-Малко Търново.

 

Приключи с.з. в 11:30 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: