Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        18.03.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на тринадесети март  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 172 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№
542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров -
Заместник управител, чрез юрисконсулт Николета Ангелова
Матева ПРОТИВ Н.И.Д.
ЕГН: ********** Адрес: ***. 28 с която е предявен установителен иск по реда на чл. 415, ал.1 от ГПК; чл 9 и чл. 11,т.7 и т. 11 от ЗПК, във връзка с чл.240 от ЗЗД; чл. 33 от ЗПК,във вр.чл. 79 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№
542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров -
Заместник управител, чрез юрисконсулт * по договор  номер *. в  общ размер на 7691.71 лв . както следва,: 3930.23 лв.,/ ТРИ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ТРИДЕСЕТ ЛЕВА и 23 СТОТИНКИ /, представляваща главница по кредита, 3304.41лв./ТРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ЧЕТИРИ ЛЕВА и 41 СТОТИНКИ /.представляваща възнаградителна лихва по договора,
457.07 лв. /ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛЕВА и 07 СТОТИНКИ / представляваща законна лихва за
забава за периода от 20.03.2017 до 11.05.2018. на основания чл.79 и чл.86 от ЗЗД, ведно със законната
лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми. както и в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно:  съдебните разноски по заповедното производство в размер на 153.83 лв. /СТО ПЕТДЕСЕТ И ТРИ ЛЕВА и 83 СТОТИНКИ /,държавната такса за завеждане на иск в
размер на 185.56лв. , както и минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00/сто/лв.по настоящото производство.

           В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната страна.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

 Ищцовото дружество твърди,  че с Договор за потребителски заем с номер *, е отпуснало паричен кредит в размер на 4100.00 /ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ И СТО
ЛЕВА / лв. и закупуването на застраховка от 1377.60 /ХИЛЯДА ТРИСТА СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛЕВА и 60 СТОТИНКИ/лв.

  Сумата, предмет на горепосочения договр е изплатена от кредитора по начина, уговорен в чл.1 от
договора, с което БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба
Пърсънъл Файненс С.А., клон България е изпълнил задължението си по него.        Усвояването на посочената сума Н.И.Д. е удостоверил с полагането на подписа си в поле "Удостоверение на
изпълнението". Въз основа на чл.З от същия, за ответника възниква задължението да погаси заема на 60
месечни вноски- всяка по 175.89 лв. /СТО СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА и 89 СТОТИНКИ/,които вноски съставляват изплащане на главницата по заема, ведно с оскъпяването и, съгласно годишния
процент на разходите 47.73 % и годишния лихвен процент 37.62 %, посочени в параметрите по договора.Длъжникът Н.И.Д. е преустановил плащането на вноските по кредит номер PLUS-
11858484 на 20.02.2017, като към тази дата са погасени 14 месечни вноски. На основание чл.5 от договора вземането на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А.. клон България става изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски, считано от падежната дата на втората пропусната месечна вноска.Твърди се ,че към настоящия момент ответникът дължи на дружеството следните суми:Главница - 3930.23,Възнаградителна лихва - 3304.41,Законна лихва за забава - 457.07 или

ОБЩО: 7691.71лв.

     Ответника признава иска.Твърди ,че не е извършил плащане.Не представя доказателства.

     С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  7691.71лв.

   При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати:  съдебните разноски по заповедното производство в размер на 153.83 лв. /СТО ПЕТДЕСЕТ И ТРИ ЛЕВА и 83 СТОТИНКИ / ,държавната такса за завеждане на иск в
размер на 185.56лв. , както и минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00/сто/лв.по настоящото производство.

 

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че за БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от * -
Заместник управител, чрез юрисконсулт * по отношение на Н.И.Д.
ЕГН: ********** Адрес: ***. 28 съществува  вземане за сумата в размер общо  на 7691.71 лв . както следва,: 3930.23 лв.,/ ТРИ ХИЛЛДИ ДЕВЕТСТОТИН И ТРИДЕСЕТ ЛЕВА и 23 СТОТИНКИ /, представляваща главница по кредита, 3304.41лв./ТРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ЧЕТИРИ ЛЕВА и 41 СТОТИНКИ /.представляваща възнаградителна лихва по договора, 457.07 лв. /ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛЕВА и 07 СТОТИНКИ / представляваща законна лихва за
забава за периода от 20.03.2017 до 11.05.2018. на основания чл.79 и чл.86 от ЗЗД,ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.

 

     ОСЪЖДА Н.И.Д.
ЕГН: ********** Адрес: ***. 28
да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от * -
Заместник управител, чрез юрисконсулт *
да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№ 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от * -
Заместник управител, чрез юрисконсулт * съдебните разноски по заповедното производство в размер на 153.83 лв. /СТО ПЕТДЕСЕТ И ТРИ ЛЕВА и 83 СТОТИНКИ ,държавната такса за завеждане на иск в
размер на 185.56лв. , както и минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00/сто/лв.по настоящото производство.

 

 

      Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: