Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 13.10.2015 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На  осми октомври                                                            2015г.                            

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №171 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.Д.Ч.,ЕГН **********, с адрес ***,чрез адв.П.Р. от ВАК,  против наказателно постановление № 119/2015 г. от 08.07.2015г. на  Зам.началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 2663.52 /две хиляди шестотин шестдесет и три/ лева, представляващи 200% от продажната цена на стоката, и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.Защитата също не се явява. В молба моли съда да бъде уважена жалбата и отменено НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № ** г., съставен от Е.С.С. - старши специалист при МП “Малко Търново, за това ,че при  извършена проверка на   21.02.2015 г., около 20,20 часа на МП “Малко Търново”, на трасе „вход” от Р.Турция за Р.България пристига автобус марка **, управляван от български гражданин **, в който пътува и лицето Н.Д.Ч..

След приключване на паспортния контрол, актосъставителят запитва водача и пътниците на автобуса имат ли стока за деклариране пред митническите органи, на което получава отрицателен отговор.

С. и митническите служители ** пристъпват към извършване на проверка на превозното средство и багажа на пътниците. В хода на същата, при проверката на пътническия салон на автобуса, на последната седалка, в две пътнически чанти, за които Н.Д.Ч. заявява, че пренася, откриват, недеклариран обработен нарязан тютюн в насипно състояние както следва:

- обработен нарязан тютюн в насипно състояние - 5 килограма с обща продажна цена 1331,76 лева /хиляда триста тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/, определена съгласно становище на комисия по Заповед № 3M-1000-103/09.02.2015 г. на Началника на Митница Бургас.

За проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ М 563/21.02.2015 г.

Снето е писмено обяснение от Н.Д.Ч. в което същата заявява, че е закупила тютюна за лично ползване в Република Турция.

 

Недекларираната стока значително надвишава нормите за безмитен внос съгласно съгласно Регламент / ЕО/ № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на общността за митнически освобождения, във връзка с чл. 51 а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент за противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността / и подлежи на деклариране в съответствие с чл.68 от ЗМ и чл.62 от Регламент № 2913/92г„ във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г„ във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г.за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията , относно писмено деклариране чрез ЕАД.

Откритата недекларирана стока е иззета с разписка за задържане № 0003925/21.02.2015 г. и манифестирана служебно в Митница Бургас.

 

          Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон. Съдът не споделя възражението ,че и налице разминаване във фактическата обстановка описана в акта и НП относно записания час на извършената проверка.Реалният час на проверката е на дата 21.02.2015г. от 20.20.часа,което се извежда от акта, протокола за митническа проверка.Касае се за техническа грешка,която по никакъв начин не нарушава правото на защита на жалбоподателката и не съставлява съществено процесуално нарушение.Несъстоятелно е и възражението относно размера на отнетия тютюн.В съдебно заседание бе представено заявление за проверка  на средство за измерване,от което е видно,че същото е изправно .

Н.Д.Ч. не е изпълнила своите задължения да декларира пред митническите органи пренасяните от нея стоки. Същата е била наясно с действащите законови разпоредби. На МП “Малко Търново” има указателни табели, на които на шест езика е указано, че пътниците са длъжни да декларират пренасяните от тях стоки с търговски характер. На лицето е била осигурена възможност да декларира стоките, но не е сторило това.В конкретния случай, видно от фактическата обстановка Н.Д.Ч. не е декларирала пренасяната от нея стока, намерена в две пътнически чанти. Жалбоподателката е била длъжна да декларира стоката, имала е възможност да направи това, но не го е направила.

От фактическата обстановка и начина на действие, описани в обстоятелствената част на акта и постановлението се установява, че на 21.02.2015 г. Н.Д.Ч. е пренесла през държавната граница, през МП “Малко Търново” без знанието и разрешението на митническите органи описаните по - горе акцизни стоки, а именно - обработен нарязан тютюн в насипно състояние - 5 килограма, с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците и следва да носи административнонаказателна отговорност по чл.233, ал.З от ЗМ.Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св. С. .

Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

          Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

           Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 119/2015 г. от 08.07.2015г. на  Зам.началник на Митница Бургас,, с което на Н. **,ЕГН**********,***,  за нарушение на чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 2663.52 /две хиляди шестотин шестдесет и три/ лева, представляващи 200% от продажната цена на стоката, и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: